当前位置:首页 >> 其它课程 >> 弟子规全

弟子规全


dì zǐguī 弟 子 规 zǒng xù 【总 叙】 dìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 rù zé xiào 【入则孝】 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn

父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 fùmǔjiào xūjìngtīng fùmǔzé xūshùnchéng 父母教 须敬听 父母责 须顺承 dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng 冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定 chūbìgào fǎnbìmiàn jūyǒucháng yèwúbiàn 出必告 反必面 居有常 业无变 shìsuīxiǎo wùshànwéi gǒushànwéi zǐdàokuī 事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏 wùsuīxiǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng 物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤 qīnsuǒhào lìwèijù qīnsuǒwù jǐnwèiqù 亲所好 力为具 亲所恶 谨为去 shēnyǒushāng yíqīnyōu déyǒushāng yíqīnxiū 身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞 qīnàiwǒ xiàohénán qīnzēngwǒ xiàofāngxián 亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤 qīnyǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng 亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声 jiànbúrù yuèfùjiàn hàoqìsuí tàwúyuàn 谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨 qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng 亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床 sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué 丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝 sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng 丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生 chū zé tì 【出 则 弟】 xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmùxiàozàizhōng 兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中 cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn 财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯 huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu 或饮食 或坐走 长者先 幼者后 zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào 长呼人 即代叫 人不在 已即到 chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng 称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能 lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì 路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立
1

qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú 骑下马 乘下车 过犹待 百步余 zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò 长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐 zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí 尊长前 声要低 低不闻 却非宜 jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí 进必趋 退必迟 问起对 视勿移 shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng 事诸父 如事父 事诸兄 如事兄 jǐn 【谨】 zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí 朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时 chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu 晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手 guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè 冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切 zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì 置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽 yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā 衣贵洁 不贵华 上循分 下称家 duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé 对饮食 勿拣择 食适可 勿过则 niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu 年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑 bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng 步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬 wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì 勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀 huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng 缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱 zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén 执虚器 如执盈 入虚室 如有人 shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè 事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略 dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn 斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问 jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng 将入门 问孰存 将上堂 声必扬 rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng 人问谁 对以名 吾与我 不分明 yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu 用人物 须明求 倘不问 即为偷 jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán 借人物 及时还 后有急 借不难 xìn 【信】 fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān 凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉 huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo

话说多 不如少 惟其是 勿佞巧 jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī 奸巧语 秽污词 市井气 切戒之 jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán 见未真 勿轻言 知未的 勿轻传 shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò 事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错 fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū 凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊 bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn 彼说长 此说短 不关己 莫闲管 jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī 见人善 即思齐 纵去远 以渐跻 jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng 见人恶 即内省 有则改 无加警 wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì 唯德学 唯才艺 不如人 当自砺 ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī 若衣服 若饮食 不如人 勿生戚 wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè 闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却 wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn 闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲 wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè 无心非 名为错 有心非 名为恶 guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū 过能改 归于无 倘掩饰 增一辜 fàn ài zhòng 【泛 爱 众】 fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài 凡是人 皆须爱 天同覆 地同载 xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo 行高者 名自高 人所重 非貌高 cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà 才大者 望自大 人所服 非言大 yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī 己有能 勿自私 人所能 勿轻訾 wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn 勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新 rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo 人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰 rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō 人有短 切莫揭 人有私 切莫说 dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn 道人善 即是善 人知之 愈思勉 yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò 扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作 shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī 善相劝 德皆建 过不规 道两亏 fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo 凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少 jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ
2

将加人 先问己 己不欲 即速已 ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng 恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长 dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān 待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽 shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán 势服人 心不然 理服人 方无言 qīn rén 【亲 仁】 tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī 同是人 类不齐 流俗众 仁者希 guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi 果仁者 人多畏 言不讳 色不媚 néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo 能亲仁 无限好 德日进 过日少 bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài 不亲仁 无限害 小人进 百事坏 yú lì xué wén 【 余力学文】 búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén 不力行 但学文 长浮华 成何人 dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn 但力行 不学文 任己见 昧理真 dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào 读书法 有三到 心眼口 信皆要 fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ 方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起 kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng 宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通 xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì 心有疑 随札记 就人问 求确义 fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng 房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正 mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng 墨磨偏 心不端 字不敬 心先病 lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù 列典籍 有定处 读看毕 还原处 suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī 虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之 fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì 非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志 wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì 勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致


更多相关文档:

《弟子规》全文及解释

在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档

弟子规全文及故事

在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档

弟子规全文拼音版 -word版-直接打印

在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档

弟子规全文阅读word

在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档

弟子规全文带拼音(完整版)

在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档

弟子规全文及翻译

在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档

弟子规全文及解释【精简完美打印版】

在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档

《弟子规》全文

在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档

弟子规全文及翻译

在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档

弟子规全文

在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档
更多相关标签:
弟子规全文及解释 | 弟子规全文带拼音 | 弟子规全文朗读 | 弟子规拼音版全文 | 弟子规全文朗读mp3 | 弟子规全文带拼音正版 | 弟子规全文拼音打印版 | 弟子规全文下载 |
网站地图

文档资料共享网 nexoncn.com copyright ©right 2010-2020。
文档资料共享网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。email:zhit325@126.com