当前位置:首页 >> 其它课程 >> 常用字五笔编码

常用字五笔编码


您查询 的汉 字: 1、的 2、一 3、是 4、了 5、我 6、不 7、人 8、在 9、他 10、有 11、这 12、个 13、上 14、们 15、来 16、到 17、时 18、大 19、地 20、为 21、子 22、中 23、你 24、说 25、生 26、国 27、年 28、着 29、就 30、那 31、和 32、要 33、她 34、出 35、也 36、得 37、里 38、后

39、自 40、以 41、会 42、家 43、可 44、下 45、而 46、过 47、天 48、去

五笔编 码 r g j bnh q i w d wbn e p whj h wun goi gcfj jfy dddd f o bbbb k wqiy yukq tgd l rhfk udhf yidn vfbh t s vbn bmk bnhn tjgf jfd rgkd thd nywy wfcu peu skd ghi dmjj fpi gdi fcu

汉语拼 音 de yī shì le wǒ bù r?n zài tā yǒu zh? g? shàng m?n lái dào shí dà dì w?i zǐ zhōng nǐ shuō shēng gu? nián zhe jiù nà h? yào tā chū yě d? lǐ h?u zì yǐ huì jiā kě xià ?r gu? tiān qù

您查询 的汉 字: 542、福 543、城 544、故 545、历 546、惊 547、脸 548、选 549、包 550、紧 551、争 552、另 553、建 554、维 555、绝 556、树 557、系 558、伤 559、示 560、愿 561、持 562、千 563、史 564、谁 565、准 566、联 567、妇 568、纪 569、基 570、买 571、志 572、静 573、阿 574、诗 575、独 576、复 577、痛 578、消 579、社 580、算 581、算 582、义 583、竟 584、确 585、酒 586、需 587、单 588、治 589、卡

五笔编 码 pygl fdnt dty dlv nyiy ewgi tfqp qnv jcxi qvhj klb vfhp xwyg xqcn scfy txiu wtln fiu drin rffy tfk kqi ywyg uwyg budy vvg xnn adwf nudu fnu geqh bskg yffy qtjy tjtu ucek iieg pyfg thaj thaj yqi ujqb dqeh isgg fdmj ujfj ickg hhu

汉语拼 音 fú ch?ng gù lì jīng liǎn xuǎn bāo jǐn zhēng lìng jiàn w?i ju? shù xì shāng shì yuàn chí qiān shǐ shuí zhǔn lián fù jì jī mǎi zhì jìng ā shī dú fù t?ng xiāo sh? suàn suàn yì jìng qu? jiǔ xū dān zhì kǎ

49、能 50、对 51、小 52、多 53、然 54、于 55、心 56、学 57、么 58、之 59、都 60、好 61、看 62、起 63、发 64、当 65、没 66、成 67、只 68、如 69、事 70、把 71、还 72、用 73、第 74、样 75、道 76、想 77、作 78、种 79、开 80、美 81、总 82、从 83、无 84、情 85、己 86、面 87、最 88、女 89、但 90、现 91、前 92、些 93、所 94、同 95、日 96、手 97、又 98、行

cexx cfy ihty qqu qdou gfk nyny ipbf tcu pppp ftjb vbg rhf fhnv ntcy ivf imcy dnnt kwu vkg gkvh rcn gipi etnh txht sudh uthp shnu wthf tkhh gak ugdu uknu wwy fqv ngeg nngn dmjd jbcu vvvv wjgg gmqn uejj hxff rnrh mgkd jjjj rtgh cccc tfhh

n?ng duì xiǎo duō rán yú xīn xu? me zhī dōu hǎo kàn qǐ fā dāng m?i ch?ng zhī rú shì bǎ hái y?ng dì yàng dào xiǎng zu? zhǒng kāi měi zǒng c?ng wú qíng jǐ miàn zuì nǚ dàn xiàn qián xiē suǒ t?ng rì shǒu y?u xíng há ng

590、幸 591、兰 592、念 593、举 594、仅 595、钟 596、怕 597、共 598、毛 599、句 600、息 601、功 602、官 603、待 604、究 605、跟 606、穿 607、室 608、易 609、游 610、程 611、号 612、居 613、考 614、突 615、皮 616、哪 617、费 618、倒 619、价 620、图 621、具 622、刚 623、脑 624、永 625、歌 626、响 627、商 628、礼 629、细 630、专 631、黄 632、块 633、脚 634、味 635、灵 636、改 637、据 638、般

fufj uff wynn iwfh wcy qkhh nrg awu tfnv qkd thnu aln pnhn tffy pwvb khve pwat pgcf jqrr iytb tkgg kgnb ndd ftgn pwdu hci kvfb xjmu wgcj wwjh ltui hwu mqjh eybh ynii sksw ktmk umwk pynn xlg fnyi amwu fnwy efcb kfiy vou nty rndg temc

xìng lán niàn jǔ jǐn zhōng pà g?ng máo jù xī gōng guān dài jiū gēn chuān shì yì y?u ch?ng hào jū kǎo tū pí nǎ f?i dǎo jià tú jù gāng nǎo yǒng gē xiǎng shāng lǐ xì zhuān huáng kuài jiǎo w?i líng gǎi jù bān p?

639、破 dhcy

99、意 100、动 101、方 102、期 103、它 104、头 105、经 106、长 107、儿 108、回 109、位 110、分 111、爱 112、老 113、因 114、很 115、给 116、名 117、法 118、间 119、斯 120、知 121、世 122、什 123、两 124、次 125、使 126、身 127、者 128、被 129、高 130、已 131、亲 132、其 133、进 134、此 135、话 136、常 137、与 138、活 139、正 140、感 141、的 142、一 143、是 144、了 145、我 146、不 147、人 148、在 149、他

ujnu fcln yygn adwe pxb udi x tayi qtn lkd wug wvb epdc ftxb ldi tvey xwgk qkf ifcy ujd adwr tdkg anv wfh gmww uqwy wgkq tmdt ftjf puhc ymkf nnnn usu adwu fjpk hxn ytdg ipkh gngd itdg ghd dgkn r g j bnh q i w d wbn

yì d?ng fāng qī tā t?u jīng cháng ?r huí w?i fēn ài lǎo yīn hěn gěi míng fǎ jiān sī zhī shì shí liǎng cì shǐ shēn zhě b?i gāo yǐ qīn qí jìn cǐ huà cháng yǔ hu? zh?ng gǎn de yī shì le wǒ bù r?n zài tā

640、引 641、食 642、仍 643、存 644、众 645、注 646、笔 647、甚 648、某 649、沉 650、血 651、备 652、习 653、校 654、默 655、务 656、土 657、微 658、娘 659、须 660、试 661、怀 662、料 663、调 664、广 666、苏 667、显 668、赛 669、查 670、密 671、议 672、底 673、列 674、富 675、梦 676、错 677、座 678、参 679、八 680、除 681、跑 682、亮 683、假 684、印 685、设 686、线 687、温 688、虽 689、掉 690、京 691、初

xhh wyve wen dhbd wwwu iygg ttfn adwn afsu ipmn tld tlf nud suqy lfod tlb ffff tmgt vyve edmy yaag ngiy oufh ymfk yygt alwu jogf pfjm sjgf pntm yyqy yqay gqjh pgkl ssqu qajg ywwf cder wty bwty khqn ypmb wnhc qgbh ymcy xgt ijlg kju rhjh yiu puvn

yǐn shí r?ng cún zh?ng zhù bǐ sh?n mǒu ch?n xu? b?i xí xiào m? wù tǔ wēi niáng xū shì huái liào diào guǎng sū xiǎn sài chá mì yì dǐ li? fù m?ng cu? zu? cān bā chú pǎo liàng jiǎ yìn sh? xiàn wēn suī diào jīng chū

150、有 151、这 152、个 153、上 154、们 155、来 156、到 157、时 158、大 159、地 160、为 161、子 162、中 163、你 164、说 165、生 166、国 167、年 168、着 169、就 170、那 171、和 172、要 173、她 174、出 175、也 176、得 177、里 178、后 179、自 180、以 181、会 182、家 183、可 184、下 185、而 186、过 187、天 188、去 189、能 190、对 191、小 192、多 193、然 194、于 195、心 196、学 197、么 198、之 199、都 200、好

e p whj h wun goi gcfj jfy dddd f o bbbb k wqiy yukq tgd l rhfk udhf yidn vfbh t s vbn bmk bnhn tjgf jfd rgkd thd nywy wfcu peu skd ghi dmjj fpi gdi fcu cexx cfy ihty qqu qdou gfk nyny ipbf tcu pppp ftjb vbg

yǒu zh? g? shàng m?n lái dào shí dà dì w?i zǐ zhōng nǐ shuō shēng gu? nián zhe jiù nà h? yào tā chū yě d? lǐ h?u zì yǐ huì jiā kě xià ?r gu? tiān qù n?ng duì xiǎo duō rán yú xīn xu? me zhī dōu hǎo

692、养 693、香 694、停 695、际 696、致 697、阳 698、纸 699、李 700、纳 701、验 702、助 703、激 704、够 705、严 706、证 707、帝 708、饭 709、忘 710、趣 711、支 712、春 713、集 714、丈 715、木 716、研 717、班 718、普 719、导 720、顿 721、睡 722、展 723、跳 724、获 725、艺 726、六 727、波 728、察 729、群 730、皇 731、段 732、急 733、庭 734、创 735、区 736、奥 737、器 738、谢 739、弟 740、店 741、否 742、害

udyj tjf wyps bfiy gcft bjg xqan sbf xmwy cwgi egln iryt qkqq godr yghg upmh qnrc ynnu fhbc fcu dwjf wysu dyi ssss dgah gytg uogj nfu gbnm htgf naei khiq aqtd anb uygy ihcy pwfi vtkd rgf wdmc qvnu ytfp wbjh aqi tmod kkdk ytmf uxht yhkd gikf pdhk

yǎng xiāng tíng jì zhì yáng zhǐ lǐ nà yàn zhù jī g?u yán zh?ng dì fàn wàng qù zhī chūn jí zhàng mù yán bān pǔ dǎo dùn shuì zhǎn tiào hu? yì liù bō chá qún huáng duàn jí tíng chuàng qū ào qì xi? dì diàn fǒu hài

201、看 202、起 203、发 204、当 205、没 206、成 207、只 208、如 209、事 210、把 211、还 212、用 213、第 214、样 215、道 216、想 217、作 218、种 219、开 220、见 221、明 222、问 223、力 224、理 225、尔 226、点 227、文 228、几 229、定 230、本 231、公 232、特 233、做 234、外 235、孩 236、相 237、西 238、果 239、走 240、将 241、月 242、十 243、实 244、向 245、声 246、车 247、全 248、信 249、重 250、三 251、机

rhf fhnv ntcy ivf imcy dnnt kwu vkg gkvh rcn gipi etnh txht sudh uthp shnu wthf tkhh gak mqb jeg ukd ltn gjfg qiu hkou yygy mtn pghu sgd wcu trff wdty qhy bynw shg sghg jsi fhu uqfy eeee fgh pudu tmkd fnr lgnh wgf wyg tgjf dggg smn

kàn qǐ fā dāng m?i ch?ng zhī rú shì bǎ hái y?ng dì yàng dào xiǎng zu? zhǒng kāi jiàn míng w?n lì lǐ ěr diǎn w?n jǐ dìng běn gōng t? zu? wai hái xiāng xī guǒ zǒu jiāng yu? shí shí xiàng shēng chē quán xìn zh?ng sān jī

743、草 744、排 745、背 746、止 747、组 748、州 749、朝 750、封 751、睛 752、板 753、角 754、况 755、曲 756、馆 757、育 758、忙 759、质 760、河 761、续 762、哥 763、呼 764、若 765、推 766、境 767、遇 768、雨 769、标 770、姐 771、充 772、围 773、案 774、伦 775、护 776、冷 777、警 778、贝 779、著 780、雪 781、索 782、剧 783、啊 784、船 785、险 786、烟 787、依 788、斗 789、值 790、帮 791、汉 792、慢 793、佛

ajj rdjd uxef hhhg xegg ytyh fjeg fffy hgeg srcy qej ukqn mad qnpn ycef nynn rfmi iskg xfnd sksk ktuh adkf rwyg fujq jmhp fghy sfiy vegg ycqb lfnh pvsu wwxn rynt uwyc aqky mhny aftj fvf fpxi ndjh kbsk temk bwgi oldy wyey ufk wfhg dtbh icy njlc wxjh

cǎo pái b?i zhǐ zǔ zhōu cháo fēng jīng bǎn jiǎo kuàng qǔ guǎn yù máng zhì h? xù gē hū ru? tuī jìng yù yǔ biāo jiě chōng w?i àn lún hù lěng jǐng b?i zhù xuě suǒ jù ā chuán xiǎn yān yī d?u zhí bāng hàn màn f?

252、工 253、物 254、气 255、每 256、并 257、别 258、真 259、打 260、太 261、新 262、比 263、才 264、便 265、夫 266、再 267、书 268、部 269、水 270、像 271、眼 272、等 273、体 274、却 275、加 276、电 277、主 278、界 279、门 280、利 281、海 282、受 283、听 284、表 285、德 286、少 287、克 288、代 289、员 290、许 292、先 293、口 294、由 295、死 296、安 297、写 298、性 299、马 300、光 301、白 302、或 303、住

a trqr rnb txgu uaj kljh fhwu rsh dyi usrh xxn fte wgjq fwi gmfd nnhy ukbh iiii wqje hvey tffu wsgg fcbh lkg jnv y lwjj uyhn tjh itxu epcu krh geu tfln itr dqb way kmu ytfh tfqb kkkk mhng gqxb pvf pgng ntgg cnng iqb rrrr akgd wygg

gōng wù qì měi bìng bi? zhēn dǎ tai xīn bǐ cái biàn fū zài shū bù shuǐ xiàng yǎn děng tǐ qu? jiā diàn zhǔ ji? m?n lì hǎi sh?u tīng biǎo d? shǎo k? dài yuán xǔ xiān kǒu y?u sǐ ān xiě xìng mǎ guāng bái hu? zhù

794、肯 795、闻 796、唱 797、沙 798、局 799、伯 800、族 801、低 802、玩 803、资 804、屋 805、击 806、速 807、顾 808、泪 809、洲 810、团 811、圣 812、旁 813、堂 814、兵 815、七 816、露 817、园 818、牛 819、哭 820、旅 821、街 822、劳 823、型 824、烈 825、姑 826、陈 827、莫 828、鱼 829、异 830、抱 831、宝 832、权 833、鲁 834、简 835、态 836、级 837、票 838、怪 839、寻 840、杀 841、律 842、胜 843、份 844、汽

hef ubd kjjg iitt nnkd wrg yttd wqay gfqn uqwm ngcf fmk gkip dbdm ihg iyth lfte cff upyb ipkf rgwu agn fkhk lfqv rhk kkdu ytey tffh aplb gajf gqjo vdg baiy ajdu qgf naj rqnn pgyu scy qgjf tujf dynu xeyy sfiu ncfg vfu qsu tvfh etgg wwvn irnn

kěn w?n chàng shā jú b? zú dī wán zī wū jī sù gù l?i zhōu tuán sh?ng páng táng bīng qī lù yuán niú kū lǚ jiē láo xíng li? gū ch?n m? yú yì bào bǎo quán lǔ jiǎn tai jí piào guài xún shā lǜ sh?ng f?n qì

304、难 305、望 306、教 307、命 308、花 309、结 310、乐 311、色 312、更 313、拉 314、东 315、神 316、记 317、处 318、让 319、母 320、父 321、应 322、直 323、字 324、场 325、平 326、报 327、友 328、关 329、放 330、至 331、张 332、认 333、接 334、告 335、入 336、笑 337、内 338、英 339、军 340、候 341、民 342、岁 343、往 344、何 345、度 346、山 347、觉 348、路 349、带 350、万 351、男 352、边 353、风 354、解

cwyg yneg ftbt wgkb awxb xfkg qii qcb gjqi rug aii pyjh ynn thi yhg xgui wqu yid fhf pbf fnrt guhk rbcy dcu udu yty gcff xtay ywy ruvg tfkf tyi ttdu mwi amdu plj whnd nav mqu tygg wskg yaci mmmm ipmq khtk gkph dnv llb lpv mqi qevh

nán wàng jiào mìng huā ji? l? s? g?ng lā dōng sh?n jì chǔ ràng mǔ fù yīng zhí zì chǎng píng bào yǒu guān fàng zhì zhāng r?n jiē gào rù xiào n?i yīng jūn h?u mín suì wǎng h? dù shān ju? lù dài wàn nán biān fēng jiě

845、右 846、洋 847、范 848、床 849、舞 850、秘 851、午 852、登 853、楼 854、贵 855、吸 856、责 857、例 858、追 859、较 860、职 861、属 862、渐 863、左 864、录 865、丝 866、牙 867、党 868、继 869、托 870、赶 871、章 872、智 873、冲 874、叶 875、胡 876、吉 877、卖 878、坚 879、喝 880、肉 881、遗 882、救 883、修 884、松 885、临 886、藏 887、担 888、戏 889、善 890、卫 891、药 892、悲 893、敢 894、靠 895、伊

dkf iudh aibb ysi rlgh tntt tfj wgku sovg khgm keyy gmu wgqj wnnp luqy bkwy ntky ilrh daf viu xxgf ahte ipkq xonn rtan fhfk ujj tdkj ukhh kfh deg fkf fnud jcff kjqn mwwi khgp fiyt whte swcy jtyj adnt rjgg cat uduk bgd axqy djdn nbty tfkd wvtt

y?u yáng fàn chuáng wǔ mì wǔ dēng l?u guì xī z? lì zhuī jiào zhí shǔ jiàn zuǒ lù sī yá dǎng jì tuō gǎn zhāng zhì chōng y? hú jí mài jiān hē r?u yí jiù xiū sōng lín cáng dān xì shàn w?i yào bēi gǎn kào yī

355、叫 356、任 357、金 358、快 359、原 360、吃 361、妈 362、变 363、通 364、师 365、立 366、象 367、数 368、四 369、失 370、满 371、战 372、远 373、格 374、士 375、音 376、轻 377、目 378、条 379、呢 380、病 381、始 382、达 383、深 384、完 385、今 386、提 387、求 388、清 389、王 390、化 391、空 392、业 393、思 394、切 395、怎 396、非 397、找 398、片 399、罗 400、钱 401、紶 402、吗 403、语 404、元 405、喜

knhh wtfg qqqq nnwy drii ktnn vcg yocu cepk jgmh uuuu qjeu ovty lhng rwi iagw hkat fqpv stkg fghg ujf lcag hhhh tsu knxn ugmw vckg dpi ipws pfqb wynb rjgh fiyi igeg gggg wxn pwaf ogd lnu avn thfn djdd rat thgn lqu qgt xfcy kcg ygkg fqb fkuk

jiào r?n jīn kuài yuán chī mā biàn tōng shī lì xiàng shù sì shī mǎn zhàn yuǎn g? shì yīn qīng mù tiáo ne bìng shǐ dá shēn wán jīn tí qiú qīng wáng huà kōng y? sī qiē zěn fēi zhǎo piàn lu? qián qu ma yǔ yuán xǐ

896、村 897、戴 898、词 899、森 900、耳 901、差 902、短 903、祖 904、云 905、规 906、窗 907、散 908、迷 909、油 910、旧 911、适 912、乡 913、架 914、恩 915、投 916、弹 917、铁 918、博 919、雷 920、府 921、压 922、超 923、负 924、勒 925、杂 926、醒 927、洗 928、采 929、毫 930、嘴 931、毕 932、九 933、冰 934、既 935、状 936、乱 937、景 938、席 939、珍 940、童 941、顶 942、派 943、素 944、脱 945、农 946、疑

sfy falw yngk sssu bghg udaf tdgu pyeg fcu fwmq pwtq aety opi img hjg tdpd xte lksu ldnu rmcy xujf qrwy fgef flf ywfi dfyi fhvk qmu afln vsu sgjg itfq esu yptn khxe xxfj vtn uiy vcaq udy tdnn jyiu yamh gwet ujff sdmy irey gxiu eukq pei xtdh

cūn dài cí sēn ěr chà duǎn zǔ yún guī chuāng sàn mí y?u jiù shì xiāng jià ēn t?u dàn tiě b? l?i fǔ yā chāo fù l? zá xǐng xǐ cǎi háo zuǐ bì jiǔ bīng jì zhuàng luàn jǐng xí zhēn t?ng dǐng pai sù tuō n?ng yí

406、曾 407、离 408、飞 409、科 410、言 411、干 412、流 413、欢 414、约 415、各 416、即 417、指 418、合 419、反 420、题 421、必 422、该 423、论 424、交 425、终 426、林 427、请 428、医 429、晚 430、制 431、球 432、决 433、窢 434、传 435、画 436、保 437、读 438、运 439、及 440、则 441、房 442、早 443、院 444、量 445、苦 446、火 447、布 448、品 449、近 450、坐 451、产 452、答 453、星 454、精 455、视 456、五

uljf ybmc nui tufh yyyy fggh iycq cqwy xqyy tkf vcbh rxjg wgkf rci jghm nte yynw ywxn uqu xtuy ssy ygeg atdi jqkq rmhj gfiy unwy pwag wfny glbj wksy yfnd fcpi eyi mjh ynyv jhnh bpfq jgjf adf oooo dmhj kkkf rpk wwff u twgk jtgf ogeg pymq gghg

c?ng lí fēi kē yán gàn liú huān yuē g? jí zhǐ h? fǎn tí bì gāi lùn jiāo zhōng lín qǐng yī wǎn zhì qiú ju? xu chuán huà bǎo dú yùn jí z? fáng zǎo yuàn liàng kǔ huǒ bù pǐn jìn zu? chǎn dá xīng jīng shì wǔ

947、练 948、野 949、按 950、犯 951、拍 952、征 953、坏 954、骨 955、余 956、承 957、置 958、臓 959、彩 960、灯 961、巨 962、琴 963、免 964、环 965、姆 966、暗 967、换 968、技 969、翻 970、束 971、增 972、忍 973、餐 974、洛 975、塞 976、缺 977、忆 978、判 979、欧 980、层 981、付 982、阵 983、玛 984、批 985、岛 986、项 987、狗 988、休 989、懂 990、武 991、革 992、良 993、恶 994、恋 995、委 996、拥 997、娜

xanw jfcb rpvg qtbn rrg tghg fgiy mef wtu bdii lfhf eadt eset osh and ggwn qkqb ggiy vxgu jujg rqmd rfcy toln gkii fulj vynu hqce itkg pfjf rmnw nnn udjh aqqw nfci wfy blh gcg rxxn qynm admy qtqk wsy natf gahd afj yvei gogn yonu tvf reh vvfb

liàn yě àn fàn pāi zhēng huài gǔ yú ch?ng zhì zang cǎi dēng jù qín miǎn huán mǔ àn huàn jì fān shù zēng rěn cān lu? sāi quē yì pàn ōu c?ng fù zh?n mǎ pī dǎo xiàng gǒu xiū dǒng wǔ g? liáng ? liàn wěi yōng nà

457、连 458、司 459、巴 461、奇 462、管 463、类 464、未 465、朋 466、且 467、婚 468、台 469、夜 470、青 471、北 472、队 473、久 474、乎 475、越 476、观 477、落 478、尽 479、形 480、影 481、红 482、爸 483、百 484、令 485、周 486、吧 487、识 488、步 489、希 490、亚 491、术 492、留 493、市 494、半 495、热 496、送 497、兴 498、造 499、谈 500、容 501、极 502、随 503、演

lpk ngkd cnhn dskf tpnn odu fii eeg egd vqaj ckf ywty gef uxn bwy qyi tuhk fhat cmqn aitk nyuu gaet jyie xag wqcb djf wycu mfkd kcn ykwy hir qdmh gogd syi qyvl ymhj ufk rvyo udpi iwu tfkp yooy pwwk seyy bdep ipgw

lián sī bā qí guǎn l?i w?i p?ng qiě hūn tái y? qīng běi duì jiǔ hū yu? guān lu? jìn xíng yǐng h?ng bà bǎi lìng zhōu bā shí bù xī yà shù liú shì bàn r? s?ng xīng zào tán r?ng jí suí yǎn shōu shǒu gēn jiǎng

504、收 nhty 505、首 uthf 506、根 svey 507、讲 yfjh

998、妙 999、探 1000、 1001、 1002、 1003、 1004、 1005、 1006、 1007、 1008、 1009、 1010、 1011、 1012、 1013、 1014、 1015、 1016、 1017、 1018、 1019、 1020、 1021、 1022、 1023、 1024、 1025、 1026、 1027、 1028、 1029、 1030、 1031、 1032、 1033、 1034、 1035、 1036、 1037、 1038、 1039、 1040、 1041、 1042、 1043、 1044、 藸 1045、 1046、 1047、

vitt rpws kaht apkk vepi rerm gaj hjsu ybvo yadk pgjg qvey rvyl uqdu pkkf qrnu ddu yvii wawy wdnn yjsy qyng kdgt btah dhtu lsi yjh ldjd ynv afff wvfp sajd mty wufh pfu rplh qgud mftt brcy swbn ssfi amyn woy sou yopi vfiy aefj ynmp uglf gklj

miào tàn ya yíng tuì yáo n?ng zhuō shú nu? xuān yín shì jiǎng gōng hū tào kāng g?ng yōu k? niǎo hǎn jiàng xià kùn liú zuì wáng xi? jiàn m? bài bàn shǒu huī xiān cái gū qiāng jìn kǒng huǒ ji? jì m?i zha chu zhu biàn gài fù

508、整 509、式 510、取 511、照 512、办 513、强 514、石 515、古 516、华 517、諣 518、拿 519、计 520、您 521、装 522、似 523、足 524、双 525、妻 526、尼 527、转 528、诉 529、米 530、称 531、丽 532、客 533、南 534、领 535、节 536、衣 537、站 538、黑 539、刻 540、统 541、断

gkih aad bcy jvko lwi xkjy dgtg dghg wxfj ymnk wgkr yfh wqin ufye wnyw khu ccy gvhv nxv lfny yryy oyty tqiy gmyy ptkf fmuf wycm abj yeu uhkg lfou yntj xycq onrh

zhěng shì qǔ zhào bàn qiáng shí gǔ huá hua gua ná jì nín zhuāng sì zú shuāng qī ní zhuǎn sù mǐ chēng lì k? nán lǐng ji? yī zhàn hēi k? tǒng duàn

1048、 1049、 1050、 1051、 1052、 1053、 1054、 1055、 1056、 1057、 1058、 1059、 1060、 1061、 1062、 1063、 1064、 1065、 1066、 1067、 1068、 1069、 1070、 1071、 1072、 1073、 1074、 1075、 1076、 1077、 1078、 1079、 1080、 1081、

fjgg thgf iag kdmy toy abut ae ajh repc jvg iyve krh myi cbdm ven dcwy tak dge xyna mawu waye agou wynk dnnl iyjh apge sadw umdj evep rvkg toch wjj oatq ykgd

tǎn pái jiāng shùn qiū sà cai huá sh?u guī làng tīng fán yù nǎi xi?ng shēng qing biān diǎn dài lái hán sh?ng jì m?ng qí duān tuǐ zhāo shì ji? shāo wù


更多相关文档:

五笔最常用字编码

五笔常用字编码_IT/计算机_专业资料。本文主要汇集了五笔打字最常用字,对初学者有较大的帮助作用。五笔常用字字根编码 的一了分生我到他后自形想气压也半正本...

常用字五笔编码表

常用字五笔编码表 A B 跋 khdy C 炒 oit D 掂 roh E F 腐 owfw G 宫 pk H 撼 rdgn I J 竭 ujqn1 K 颗 jsdm1 L 亮 yp M 骂 kkc 茂 ad...

常用汉字五笔编码

常用汉字五笔编码_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。1 I 汉字五笔编码 ...字 PBF 踪 KHPI 总 UKNU 走 FHU 租 TEGG 族 YTTD 阻 BEG 纂 THDI 最...

常用汉字五笔编码检索表

常用汉字五笔编码检索表_信息与通信_工程科技_专业资料。常用汉字五笔编码检索表 ...新版—汉字卡检索表 2页 1下载券 常用字五笔编码 22页 免费 ©2016 Baidu...

常用汉字五笔编码

常用汉字五笔编码_其它考试_资格考试/认证_教育专区。快速学五笔 常用汉字五笔编码...字 PBF 踪 KHPI 总 UKNU 走 FHU 租 TEGG 族 YTTD 阻 BEG 纂 THDI 最...

常用汉字五笔编码

常用汉字五笔编码_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。五笔编码 ...字 PBF 踪 KHPI 总 UKNU 走 FHU 租 TEGG 族 YTTD 阻 BEG 纂 THDI 最...

五笔常用字码

五笔常用字码“ 拜” 五笔编码 :rdfh “凹” 五笔编码 :mmgd “翱” 五笔编码 :rdfn “傲” “靶”五笔编码:afcn“耙”五笔编码:dicn 五笔编码:wgqt ...

五笔常用字输入法

喜欢此文档的还喜欢 3500个常用字五笔编码 33页 20财富值如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。...

五笔一千个常用字答案

五笔一千个常用字答案_自我管理与提升_求职/职场_实用文档。轻松联系五笔附录...字 编码 761 雄 dcwy 762 困 764 洲 766 奴 lsi iyth vcy 763 巩 am...

常用字的五笔字

五笔常用字编码 5页 2下载券常​用​字​的​五​笔​字 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档常用字五笔字根 般(TEMC) 、向(TM) 、母(XGU...
更多相关标签:
五笔常用字1500 | 五笔练习 | 常用字五笔拆解 | 常用字五笔 | 五笔500常用字 | 五笔前300常用字 | 五笔常用字拆分 | 86五笔常用字 |
网站地图

文档资料共享网 nexoncn.com copyright ©right 2010-2020。
文档资料共享网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。email:zhit325@126.com