当前位置:首页 >> 其它课程 >> 浙江省杭州地区四校2017届高三上学期联考语文试卷

浙江省杭州地区四校2017届高三上学期联考语文试卷


2016-2017 学年第一学期期中浙江省杭州地区四校联考高三 年级语文学科试卷
命题:萧山八中 昌化中学 审校: 昌化中学 考生须知: 1.本卷满分 150 分,考试时间 150 分钟; 2.答题前,在答题卷密封区内填写班级、学号、姓名、试场座位号。 3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效; 4.考试结束后,只需上交答题卷。

一、语言文字运

用(共 24 分,其中选择题每小题 3 分) 1.下列加点字的读音完全正确的一项是( A.衣钵 . (bō) B.洗涮 (shuàn) . C.瓜蔓 (wàn) . D.症 结(zhēng) . 牛腩 (nán) . 轻佻 (tiāo) . 生肖 (xiào) . 馄饨 (tun) . ) ) 恫吓 (h?) . 瘙 痒(sào) . 名媛 (yuán) . 打烊 (yàng) . 窗明几 净(jī) . 韦 编三绝(wěi) . 休戚 相关(qī) . 锃 光瓦亮(z?ng) .

2.下列句子中,没有错别字的一组是(

A.中国诗歌绝对不会灭亡,因为只要是有感觉、有感情、有修养的人,就一定能读出 诗歌中所蕴含的充足的、真诚的生命,并且生生不已。 B.凭借着清山绿水、人文情怀和产业重聚,浙江的特色小镇汇聚了更多的人才、信息 和资金,这让创业者心驰神往。 C.互联网信息自由流动,互相补充,打破了传统商业这要靠信息不对称治胜的规则, 这既能让不良企业的虚假营销无处遁形,也能让小微企业的产品宣传更便捷、高效。 D.我们要想主张和解的先生请教,这些战争布署究竟意味着什么?英国政府如此长久 地锻造出的锁链要用来桎梏我们了,我们何以抵抗?还要靠辩论吗? 3.下列各句中,加点的词语运用不正确的一项是( )

A.农民女诗人余秀华在网上一夜走红,她的作品行文质朴、感情浓烈,而最让人另眼 .. 相看 的是她竟然是一位天生脑瘫的残疾人。 .. B.乡下人最爱走亲戚,好像不走亲戚,人就偏离了社会,离群索居 了一样,逢年过节, .... 非得去走一趟亲戚不可,跟亲戚“说道说道” 。
北京正确教育投资有限公司 010-57798222

C.1937 年 7 月 7 日夜,卢沟桥的日本驻军在未通知中国地方当局的情况下,径自 在中 .. 国驻军阵地附近举行所谓军事演习, 并称有一名日军士兵于演习时失踪, 要求进入北平西南 的宛平县城搜查。 D. 最近,湖南张家界大峡谷高空玻璃桥成功合龙,但很多专家认为其危险性近似与虎 .. 谋皮 ,不值得其它旅游景点效仿。 .. 4.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.西行姑娘楼佳悦将心爱的老马赠与玄奘, 让老马代替她伴随取经人迢迢万里行是电影 《大唐玄奘》中最令人心碎的场景。 B.随着实体书店的升温, 让不少独立书店都展开了一系列和书有关的活动, 而被称为 “中 国最美书店”的钟书阁也选择了在这一天试营运。 C.在公共图书馆资源不足的情况下, 互联网等新兴媒体成为公众获取知识和信息的重要 渠道,也成为数字图书馆处理、接受和传递信息的重要渠道。 D.《中国喜剧星》不同于《欢乐喜剧人》属于“零门槛”选秀节目,让拥有才华和梦想 的任何一个人都可以展现天赋和潜能,从而实现梦想。 5.依次填入下面三副对联的空白处,最恰当的一项是( ①庆新春,欢容满面 ② ;歌盛世,爱意盈心 ) 。

桃花扇,万古奇文论语篇。 ,急弦缓管尽人情。 B 人情美 D 人情美 邻里和 邻里和 千秋绝唱 百年难见 弹喜怒 诉悲欢

③粉墨辨忠奸,轻歌曼舞皆世态;琴琶 A 邻里和 人情美 千秋绝唱 诉悲欢 C 人情美 邻里和 百年难见 弹喜怒 6.阅读下面一段话,然后回答问题。 (5 分)

2010 年 12 月 21 日晚 10 时 40 分许,某大学副校长上课时,教室管理员以“锁门时间 已过”为由,在门口大声催促“锁门了” 。该副校长得知对方身份和来意后说, “教学重要还 是锁门重要?” “我可以明天就让你走人” 。此事在学生中引发争议。根据校方规定,老师上 课时间到晚 9 时 30 分结束,教学楼关闭时间为晚上 10 时 30 分。 (1) 你认为事件中谁的做法欠妥?请作评论。 要求观点鲜明, 语言简洁, 写出两点理由。 (3 分) (2)请选择你认为表达不当的一方,为他拟写一句得体的话。 (2 分) 7.对下列文字进行筛选和组合,给“图书目录”下一个定义。 (不超过 40 个字) (4 分) ①图书目录是一种工具书。
北京正确教育投资有限公司 010-57798222

②图书目录是能够帮助人们打开知识宝库的钥匙。 ③图书目录的用途是供人们查找的。 ④图书目录分为“簿式书目”和“卡片式书目”等。 ⑤图书目录是按照一定顺序编写的。 ⑥图书目录记录书名、作者、出版和收藏情况。 ___________________________________________________________________________ 二、现代文阅读(29分,其中选择题每小题3分) (一)阅读下面的文字,完成8~10小题。(9分) 在价值链竞争中发挥我国新的比较优势 当前,经济全球化的重要特征之一是国际分工由传统的产业间分工转变为产业内分工, 表现为跨国公司在全球范围布局产业链,从而形成全球价值链。所谓全球价值链,是指在全 球范围为实现商品或服务价值而连接研发、生产、销售、服务等过程的全球性跨企业网络组 织。全球价值链可分为研发设计、生产制造和营销服务三大环节。在增值能力的坐标上,这 三个环节呈现由高向低再转向高的 U 形。 处于 U 形曲线下端的生产制造环节附加值较低, 靠 近 U 形曲线两端的研发设计环节和营销服务环节附加值较高。 欧美发达国家的跨国公司大都 处于全球价值链的两端,居于主导地位。我国实行对外开放以来,主动融入经济全球化的一 个重要路径是嵌入全球价值链。 尽管长期处于全球价值链的低端, 但也确实分享了经济全球 化的红利,工业化水平明显提高。 自 2008 年爆发国际金融危机以来,全球价值链发生了结构性变化。这主要表现在:在 信息化网络化条件下, 全球价值链由封闭转向开放; 全球价值链中欧美国家跨国公司的主导 地位逐步被打破, 在一些产业领域, 其占据的附加值较高的两端地位正在被发展中国家的企 业占领;在开放式创新的推动下,各国在全球价值链上的固化状态已经被打破,发展中国家 进行梯度性转移和攀升成为常态。 在全球价值链发生结构性变化的同时,我国经济发展进入新常态。近年来,我国劳动力 和土地成本大幅度上升, 资源环境约束趋紧。 这意味着劳动力和资源环境不再具有比较优势, 要求我国原先处于全球价值链低端的企业向价值链中高端攀升, 由追求数量增长转向追求附 加值提高。 虽然我国传统的资源禀赋比较优势正在失去, 但新的超越资源禀赋的比较优势正 在显现,其中包括:作为世界第二大经济体所具有的巨大市场需求规模,明显改善的产业服 务和配套环境, 创新驱动发展战略的实施增强了创新动力, 改革开放所形成的制度和政策优

北京正确教育投资有限公司 010-57798222

势, 仍然处于世界前列的经济增长速度等。 这同国际金融危机以后欧美大多数国家经济长期 低迷形成鲜明对比。 在比较优势明显改变的条件下,我国企业在全球价值链中的主导地位需要培育和创造。 在生产者驱动的价值链中居于主导地位的决定性因素是: 核心技术+品牌优势+商业模式。 我 国已经有了一批在世界上处于前沿的高科技优势产业,如高铁、装备制造业、电子信息产业 等。这些拥有自主知识产权的优势产业走出去,很大程度上也是价值链走出去,可以进一步 开发全球生产要素的潜在价值, 释放全球生产潜力。 在采购者驱动的价值链中取得主导地位 的决定性因素是:市场渠道+品牌优势。现在,中国作为世界第二大经济体的市场需求规模 正在催生采购者驱动的全球价值链的中国领导者。 以阿里巴巴为代表的中国电商依托 “互联 网+”平台,通过跨境电子商务打破沃尔玛等采购商的垄断,可能成为该领域全球价值链的 新主导者。
(选自《人民日报》2016/3/28,有删节)

8.下列对文中“全球价值链”的理解 ,恰当的一项是(A. “全球价值链” 是全球性跨企业网络组织, 因跨国公司在全球范围布局产业链而形成, 并呈现由封闭转向开放的态势。 B.“全球价值链”的研发设计、生产制造和营销服务三大环节呈现由高向低再转向高的 U 形特征,而我国主动嵌入低端环节。 C.“全球价值链”是经济全球化的重要特征之一,它利用网络在全球范围为实现商品的 服务价值而连接研发、生产、销售、服务等过程。 D.“全球价值链”之所以发生了结构性变化,是因为发展中国家企业的崛起打破了各国 在全球价值链上的固化状态。 9.下列说法不符合 原文意思的一项是( ... )

A.2008年国际金融危机以后, 欧美大多数国家经济长期低迷, 而中国经济的增长速度仍 然处于世界前列。 B.劳动力和土地成本大幅度上升, 资源环境约束趋紧要求我国企业由追求数量增长转向 追求附加值提高。 C.在比较优势明显改变的条件下,我国高铁、装备制造业、电子信息产业等拥有自主知 识产权的优势产业已处于世界前沿。 D.以阿里巴巴为代表的中国电商通过跨境电子商务打破沃尔玛等采购商的垄断, 有望成 为采购者驱动的全球价值链的中国领导者。
北京正确教育投资有限公司 010-57798222

10.根据文意,指出我国由全球价值链低端向价值链中高端攀升的措施 。(3分) (二)阅读下面文字,完成 11-15 题。 (20 分) 讲 坛 杨文学 百家讲坛马教授的造访如同平静的水潭被搅了一竿子,齐教授的心无法平静了。 在齐教授面前,马教授永远是以弟子的姿态出现的,原因很简单,马教授的毕业论文就 是齐教授修改的。齐教授看上了他的聪敏,才以导师的身份帮助他留校。后来马教授借助百 家讲坛一跃成了这座城市的大腕,一向连个饭局都没有的马教授如今的出场费都到了五位 数, 昔日的自行车也换成了奥迪。 一向躲在书房里研究古典文学的齐教授不知道他的学生居 然成了大腕。 一日,登门的马教授说: “老师,咱们一肚子的学问仅著书立说、教授子弟是无法转化 成财富的,尤其是供我们自己支配的财富。我们也是人,也要给子女买房买车,也要生活得 有头有脸。老师,听学生一劝,应了电视台吧,就凭您的学识和资历,百讲下来,您就名盖 全城了,到那时还清房贷小菜一碟儿。 ” 齐教授之所以应承下来,一是受不了全家人的“规劝”,二是忍受不了一个月四千元的房 贷,三是内心深处萌生了出名的欲望。根据双方谈判,电视台一讲预付三千元,如果收视率 达到 XX 百分点,就按五千一讲,如果达到 XX 百分点,可按一万元支付。初定讲三月,全 家人一看合同,兴奋得如同充了电的灯泡,唰地一下,眼睛全亮了—— 一百万啊。作为条 件,齐教授必须先写出十讲的讲稿,以备电视台审阅。 齐教授躲进书房,专心写他的讲稿了。全家团结一心,小心地侍候着他,一向被妻子吆 来喊去的齐教授一下子成了“家宝”。妻子亲自去超市选择食品亲手制作,侍候得齐教授老是 觉得对不住她,于是只有加班加点了。就这样,半月后,齐教授将写好的文本发给电视台。 几天后,电视台专车接走了齐教授。齐妻知道大事告成,喊上马妻去商场给即将上电视 的齐教授选服饰。在这一点上马妻是有经验的。 当齐妻带着精心选购的两套高档服装回到教授花园时, 电视台的小车也到了。 齐教授下 车后已经站不稳了,他摇摇晃晃,醉眼迷离。马教授看到齐妻,长舒一口气,说: “齐老师 高兴, 喝高了。 ” 齐教授语无伦次地说: “谁高兴?谁高兴了?啊?” 马教授和齐妻陪着笑脸, 哄着齐教授上楼。 齐妻煮好酸梅汤时,齐教授已经躺在宽大的沙发上鼾声如雷。 齐教授一觉醒来,已是第二天下午,也就是说他这一醉就是二十四小时。醒来的齐教授
北京正确教育投资有限公司 010-57798222

变得少言寡语。他一头扎进书房,任凭齐妻如何询问,他总是闭口不谈。 这个城市的晚报却不断地报道,卫视要开播著名的学者、史学专家《大明宫秘史》的讲 坛。齐妻想,齐教授是在专心写讲稿了,因此侍候得更加细致周到了。 齐妻似乎看到一身名牌的男人站在讲坛上, 口若悬河, 她则跟儿子媳妇坐在电视前得意 地数着票子。 两月后的一个周末,经过一番舆论的宣传轰炸,卫视郑重开播《大明宫秘史》 ,马教授 一身名牌站在讲坛上,他面带微笑,口若悬河?? 齐妻的头一下子膨胀了数倍。齐妻站起来喘了几口,几步就过了地毯,只见她一脚踹开 门,将精心选购的服饰砸给伏案写《大明宫历史面目还原》论文的齐教授。 齐教授被砸回现实。齐妻一脸怒气地质问:为什么,这是为什么?这究竟是为什么? 齐教授慢慢地抬起头,摘下眼镜,用手轻揉着被压扁的鼻梁说: “因为我是教书的,不 是说书的。 ” 11.文中写两位教授时用了什么手法?有何好处?(3 分) 12.请结合全文概括齐教授这一人物形象,并作简要分析。 (3 分) 13.文中划线句是对齐妻的语言描写,这句话中有哪几层含义,齐妻态度如何?(4 分) 14.这篇文章以“讲坛”为题好,还是以“齐教授” “俩教授”为题好?试作简要分析。 (5 分) 15.对于学术商业化,人们持有不同的观点:有人认为学者负有保持学术纯净的责任;也有 人认为学者以专业能力获取报酬无可厚非; 还有人认为政府应以高薪养护学者的清正。 你同 意哪种观点,结合文本谈谈你的看法。 (5 分) 三、古代诗文阅读(37 分,其中选择题每小题 3 分) (一)阅读下面的文言文,完成 16—20 题。 (19 分) 史记?伯夷列传 司马迁 孔子曰: “伯夷、叔齐,不念旧恶,怨是用希 。 ” “求仁得仁,又何怨乎?”余悲伯夷之 . 意,睹轶诗可异 焉。其传曰:伯夷、叔齐,孤竹君之二子也。父欲立叔齐。及父卒,叔齐让 . 伯夷。伯夷曰: “父命也。 ”遂逃去。叔齐亦不肯立而逃之。国人立其中子。于是伯夷、叔齐 闻西伯昌善养老, “盍往归焉 ! ”及至,西伯卒,武王载木主,号为文王,东伐纣。伯夷、叔 . 齐叩 马而谏曰: “父死不葬,爰及干戈,可谓孝乎?以臣弑君,可谓仁乎?”左右欲兵之。 . 太公曰: “此义人也。 ”扶而去之。武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周
北京正确教育投资有限公司 010-57798222

粟,隐于首阳山,采薇而食之。及饿且 死,作歌,其辞曰: “登彼西山兮,采其薇矣。以暴 . 易暴兮,不知其非矣。神农、虞、夏忽焉没兮,我安适归矣?于嗟徂兮,命之衰矣。 ”遂饿 死于首阳山。由此观之,怨邪非邪? 或曰: “天道无亲,常与善人。 ”若伯夷、叔齐,可谓善人者非邪?积仁洁行,如此而饿 死。且七十子之徒,仲尼独荐颜渊为好学。然回也屡空,糟糠不厌,而卒蚤夭。天之报施善 人,其何如哉?盗跖日杀不辜,肝人之肉,暴戾恣睢,聚党数千人,横行天下,竟以寿终, 是遵何德哉?此其尤大彰明较著者也。若至近世,操行不轨,专犯忌讳,而 终身逸乐,富厚 . 累世不绝。或择地而蹈之,时然后出言,行不由径,非公正不发愤,而遇祸灾者,不可胜数 也。余甚惑焉,倘所谓天道,是邪非邪? 子曰: “道不同,不相为谋。 ”亦各从其志也。故曰: “富贵如可求,虽执鞭之士,吾亦 为之。如不可求,从吾所好。 ” “岁寒,然后知松柏之后凋。 ”举世混浊,清士乃见。岂以 其 . 重若彼,其轻若此哉?“君子疾没世而名不称焉。 ” 贾子曰: “贪夫徇财,烈士徇名,夸者死权,众庶冯生。 ”同明相照,同类相求。 “云从 龙,风从虎,圣人作而万物睹。 ”伯夷叔齐虽贤得夫子而名益彰颜渊虽笃学附骥尾而行益显 岩穴之士趋舍有时若此类名湮灭而不称悲夫。闾巷之人,欲砥行立名者,非附青云之士,恶 能施于后世哉! 【注】①木主:木制的灵牌;号为文王,尊称西伯昌为周文王。 16.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( A.怨是用希 . B.睹轶诗可异 焉 . C.伯夷、叔齐叩 马而谏 .
D.欲砥 行立名者 .希:少 异:不同 叩:拉住,牵住 砥:磨练 )

17.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同