当前位置:首页 >> 英语 >> 罗平职校2 10级三校生高考 语文 模拟试卷

罗平职校2 10级三校生高考 语文 模拟试卷


罗平职校 10 级三校生高考班 语文 模拟试卷(二)
本试题满分 100 分。与政治合场考试时间 150 分钟,建议语文部分在 90 分钟内 完成。考生必须在答题卡上答题,在试卷纸、草稿纸上答题无效。

一、单项选择题(每小题 2 分,共 10 分):
1.下列词语中加点字注音完全正确的一组是( ) A.挟 持( xi ?) 谄 媚( ch ǎ n ) 咬文嚼 字( ji á o) . . . B.干涸 (h?) . C.沮 丧(jǔ) . D.采撷 (xi?) . 炽 热(zhì) . 一瞥 (pì) . 单薄 (bó) . 数 见不鲜(shuò) . 载 歌载舞(zǎi) . 差 强人意(chā) . 栉 ji?→zhì 莘 莘学子(xīn) . 鳞次栉 比(ji?) . 恪 守不渝(ɡ?) . 前仆 后继(pū) . C 瞥 pì→piē

答案.D(A 莘 xīn→shēn 载 zǎi→zài 恪 ɡ?→k?)

B 炽 zhì→chì )

2.下列词语中,没有错别字的一组是( A.嗔怒 B.赡养 C.烦燥 D.撕杀 仗义直言 成绩斐然 墨守成规 提纲挈领 C 烦躁 怨天尤人 金榜题名 委屈求全 风雨如晦 委曲求全

漠不关心 直截了当 敝帚自珍 世外桃园 D 厮杀 世外桃源 )

人情世故 勇往直前 无人问津 名列前矛 名列前茅 只读过这回香港人

答案 B(A 仗义执言 我总觉得,

3.依次填入下列句子横线上最恰当的一组词语是(

这些人读过一点唐诗,不用多读,

选出的 10 首,哪怕只体味出其不足一半的诗意,引发出哪怕些微的感动与审美愉悦, 那么他们 仍是糟糕的人物, 总不至于那么样地没有人性和那么样地颟顸 .. (mān hān,糊涂而又马虎)。 A.假如 C.倘若 哪怕 哪怕 也许 也许 但 却 B.倘若 D.假如 也许 也许 哪怕 哪怕 但 却

C(P20 第一大题第 2 小题)
答案 C(P20 第一大题第 2 小题) 4.下列各句中,没有语病的一句是( ) A.这个商店经营的商品品种增加了近二百余种。 B.一口气读完了闻一多的《最后一次演讲》,使我很受感动。 C.在世界教育史上,中国的文字和学校是最早出现的一个国家。 D.四年前,四川汶川发生了 8.0 级地震,那时是 5 月 12 日下午 14 点 28 分。 答案:D(A“近”和“余”矛盾。 A.“怎么了,同学们?” B.他们父、子俩乘坐了西藏铁路通车后的第一列客车。 C.“好啦!”小张说:“叫我干什么,我就干什么?” B“使”掩盖了主语。 ) C 主谓不搭配。) 5.下列各句中,标点符号使用全部正确的一句是(

D.参加 2008 年北京奥运会的有中国、俄罗斯、巴西、东帝汶??等共 204 个国家 和地区的代表队。 答案 A.(B 极短的并列成分之间不用标点。 C“好啦,”小张说,“叫我干什么, 我就干什么。” D“??”和“等”重复。)

二、填空题(每小题 2 分,共 14 分):
6. 汉字是记录汉语的符号,属表意文字。 7.我国最早的一部诗歌总集是《 诗经》,其中第一首诗是《 关雎 》。 8. “烛之武退秦师”的“退”属于使动用法,应翻译为使。。。退。 9.李白在《将进酒》中表达高度自信的诗句是“天生我材必有用,千金散尽还复来”。 10.陶渊明《归园田居》中寓情志于景致的名句“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊” 集中描写 了诗人做官时的心情,表明了厌倦官场旧生活、向往田园新生活的思想感情。 11. 如果用一句话来概括散文的特点,那就是形散而神不散。 12. “文眼”是指文中最能揭示主旨、升华意境、涵盖内容的关键性词句。朱自清《荷塘 月色》的文眼是“这几天心里颇不宁静”。

三、判断题(每小题 1 分,共 6 分):
13.在现代汉语语法中,短语(词组)在句子里的作用相当于一个词,可以充当各种句子 成分。 (√) 14. “四书”“五经”指《大学》、《中庸》、《孟子》、《论语》和《诗》、《书》、 《礼》、《易》、《春秋》。 (√) 15. 《论语》是春秋时期儒家学派创始人孔子所著的一部语录体散文集。 孔子的门人及弟子 16. 《诗经》 “六义” 中的 “赋” “比” “兴” 是指诗歌的思想内容。 是指诗歌的表现手法 17. 抒情,是一切文学作品的共同特征。但是散文的抒情比起小说、戏剧等文学样式来, 情意更浓郁。 18. 郁达夫是现代著名的小说家和散文家,以创作“自叙传”叙事散文而著称。 虽然散文也带有自叙性质,但以创作“自叙传”抒情小说而著称 (√) (×) (×) (×)

四、阅读下面的现代文,完成 19—22 题。(共 15 分) 灯(节选)
孤寂的海上的灯塔挽救了许多船只的沉没,任何航行的船只都可以得到那灯光的指引。 哈里希岛上的姐姐为着弟弟点在窗前的长夜孤灯, 虽然不曾唤回那个航海远去的弟弟, 可是 不少捕鱼归来的邻人都得到了他的帮助。 再回溯到远古的年代去。 古希腊女教士希洛点燃的火炬照亮了每夜泅过海峡来的利安得 尔的眼睛。有一个夜晚暴风雨把火炬弄灭了,让那个勇敢的情人溺死在海里。但是熊熊的火 光至今还隐约亮在我们的眼前,似乎那火炬并没有跟着殉情的古美人永沉海底。 这些光都不是为我燃着的,可是我也分到了它们的一点点恩泽——一点光,一点热。 光驱散了我心灵里的黑暗,热促成它的发育。一个朋友说:“我们不是单靠吃米活着。”我 自然也是如此。我的心常常在黑暗的海上飘浮,要不是得到灯光的指引, 它有一天也会永沉海底。

我想起了另一位友人的故事: 他怀着满心难治的伤痛和必死之心, 投到江南的一条河里。 到了水中,他听见一声叫喊(“救人啊!”),看见一点灯光,模糊中他还听见一阵喧闹,以 后便失去知觉。醒过来时他发现自己躺在一个陌生人家中,桌上一盏油灯,眼前几张诚恳、 亲切的脸。“这人间毕竟还有温暖”,他感激地想着,从此他改变了生活态度。“绝望”没 有了,“悲观”消失了,他成了一个热爱生命的积极的人。这已经是二三十年前的事了。我 最近还见到这位朋友。 那一点灯光居然鼓舞一个出门求死的人多活了这许多年, 而且使他到 现在还活得健壮。我没有跟他重新谈起灯光的话。但是我想,那一点微光一定还在他的心灵 中摇晃。 在这人间,灯光是不会灭的——我想着,想着,不觉对着山那边微笑了。 19.以上文字选自巴金的《灯》。这是一篇托物言志的抒情散文,文章采用象征手法,赋 予了灯光深刻的含义。节选的这五段文字中所写的三种灯光依次象征着亲情、爱情、友情, 而这三种情感代表了也概括了人间的所有情感。(5 分) 20.“这些光都不是为我燃着的,可是我也分到了它们的一点点恩泽。”对“恩泽”的理 解不符合文意的一项是 (C)。(2 分) A.生活中的一点光,一点热。 B.光驱散了我心灵里的黑暗,热促成它的发育。 C.亲情的力量、爱情的力量,激发了我生活的勇气和热情。 D.光明和希望使我心中的苦闷消失了,使心灵由空虚而充实,由消沉而振奋。 21.“我的心常常在黑暗的海上飘浮”中,“黑暗的海”是指 (B)。(2 分) A、内心常有空虚消沉的一面。 C、黑夜中的大海。 B、国民党反动派的黑暗统治。 D、暴风雨中的大海。

22.本文主要运用了联想和象征的手法,由此及彼,由实到虚,使文章含蓄而不直白。 品味下列两个意味深长的句子,说说它们的言外之意。(6 分) ①一个朋友说:“我们不是单靠吃米活着。” 这里的“米”代表着生存所需的物质。人活着不仅要依靠粮食,也要依靠精神的力量,要 有理想有希望。 ②在这人间,灯光是不会灭的——我想着,想着,不觉对着山那边微笑了。 在人间,爱、温暖和希望永存,“山那边”含蓄地表达了作者对光明的、进步的力量的向往。

五、阅读下面的文言文,完成 23—26 题。(15 分)
①君子曰:学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳, 輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不利复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利, 君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。 ②吾尝终日而思矣, 不如须臾之所学也; 吾尝跂而望矣, 不如登高之博见也。 登高而招, 臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千 里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假与物也。 ③积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故 不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不 舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下 饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

23.以上文段选自荀子(填作者)的《劝学》。文题中“劝”的意思是劝勉鼓励。文章提 出“学不可以已”的中心论点后,主要运用了比喻论证和对比 论证进行论证。(5 分) 24.解释下列各句中加点的词语。(4 分) ①学不可以已(已:止,停止,放弃) ②顺风而呼,声非加疾也(疾:大,强,这里指声音宏大) ③君子生非异也,善假与物也(生:通性,资质,天赋) ④积水成渊,蛟龙生焉(焉:兼词,于此,从那里(在那里) 25.翻译下列句子。(4 分) ①君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。 君子广泛地学习,并且经常把学到的东西拿来检查自己的言行,(遇到事情)就可以 不糊涂,行为也就没有过失。 ②假舟楫者,非能水也,而绝江河。 借助舟船的人,并不一定会游泳,却可以横渡江河。 26.后两段文字论证的观点是(D )(2 分) A.学习的意义、作用。 B.学习的重要性、学习的意义。 C.学习的目标、方法。 D.学习的作用;学习的方法和态度。 六、作文(40 分) 27.阅读下面的材料,根据要求作文。 一个人追求的目标越高,他的才力就发展得越快,对社会就越有益。 ——高尔基 把希望建筑在意欲和心愿上面的人们,二十次中有十九次都会失望。 ——大仲马 这两则名言寓意各有不同,它们引起你怎样的思考?自选角度,自拟题目,自选文体,写 一篇文章。 要求:①700 字左右;②不要写成诗歌。


赞助商链接
更多相关文档:

罗平职校2014年三校生语文月考试卷

罗平职校 2014 年三校生语文月考试卷 1 班次 姓名 本试卷与政治合卷,总分 200...一.单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分) 1.下列词语...

罗平职校2013级三校生高考语文复习题

罗平职校2013级三校生高考语文复习题_高三语文_语文_高中教育_教育专区。罗平职校...这已经是二三十年前的事了。我 最近还见到这位朋友。 那一点灯光居然鼓舞一...

罗平职校2014年三校生语文月考试卷8

罗平职校2014年三校生语文月考试卷8_语文_高中教育_...一.单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 2 分...超出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上 答题...

云南省2016届三校生语文模拟试卷及答案

云南省 2016 届三校生第一次语文模拟考试第Ⅰ卷(单项选择题,共 20 分) 一、 (共 10 分,每小题 2 分) 1. 下列词语中加粗的字,读音全都正确的一项是 A...

云南省2016届三校生语文试卷及答案2

云南省2016届三校生语文试卷及答案2_语文_高中教育_教育专区。巩固基础,提高能力,学会审题,规范答题,高考不败。云南省 2016 届三校生语文试卷一.基础题(每小...

罗平职校2014年三校生语文月考试卷(十)

罗平职校2014年三校生语文月考试卷(十)_语文_高中教育_教育专区。罗平职校 2014...24.依次填入空格(1)和(2)中的词,最恰当的一项是: A.实业界 科技界 C....

三校生语文模拟试卷(二)参考答案

2014 年三校生语文模拟试卷()参考答案 一、单项选择题:(在每小题给出的四个选项中,只有一个符合题目要求,请把 答案的题号填在下列表格内(本大题共 10 小...

三校生高职语文高考模拟试卷

三校生高职语文高考模拟试卷 第一卷(选择题 共 45 分) 本卷共 15 小题,每...D.此次上海开会,我见到了一位当年大学的同学,虽然我们二十多年未见,却一见...

云南省三校生语文高考模拟试卷_图文

云南省三校生语文高考模拟试卷_高考_高中教育_教育专区。云南省 2016 年春季学期...(每题 1 分,共 20 题,共 20 分) 题目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

2016年三校生高考语文模拟卷

2016年三校生高考语文模拟卷_高考_高中教育_教育专区。2016 年三校生高考语文模拟...文档贡献者 cxzmg 贡献于2016-10-20 1/2 相关文档推荐 三校生高考模拟语文...

更多相关标签:
网站地图

文档资料共享网 nexoncn.com copyright ©right 2010-2020。
文档资料共享网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。email:zhit325@126.com