当前位置:首页 >> 其它 >> 弟子规全文拼音版[1]

弟子规全文拼音版[1]


dì 弟
dì zǐ guī

zǐ guī 子 规 zǒng xù 【总 叙】
shǒu xiào tì yǒu yú

弟 子 规
fàn

shèng rén xùn ér qīn

圣 人 训
rén

首 孝 悌
次 谨 信 则 学 文
zé xué wén

jǐn

xìn

泛 爱 众
fù fù mǔ hū mǔ

ài zhòng

而 亲 仁 有 余 力 Rù zé xiào 【入 则 孝】
yìng

父 母 呼 父 母 教
dōng zé jiào wēn

应 勿 缓 须 敬 听
xū jìnghuǎn tīng

父 母 命 父 母 责
chén jū fù mǔ zé zé

mìng

xíng xū

行 勿 懒 须 顺 承 昏 则 定 业 无 变 子 道 亏
zǐ dào xīn kuī wúlǎn

shùn chéng

冬 则 温 出 必 告
shì suī wù suī

xià

夏 则 凊 反 必 面

zé qìng

晨 则 省 居 有 常 苟 擅 为 苟 私 藏 亲 所 恶 德 有 伤
dé yǒu

xǐng

hūn zé dìng biàn

chū bì gào

fǎn bì miàn

cháng yè

事 虽 小 物 虽 小
qīn suǒ

xiǎo

wù wù lì

勿 擅 为 勿 私 藏 力 为 具 贻 亲 忧
yí qīn wèi jù

shàn

wéi

gǒu shàn wéi

xiǎo hào

sī cáng

gǒu sī cáng qīn suǒ wù

qīn

亲 心 伤 谨 为 去 贻 亲 羞
yí qīn xiū wèi qù

shāng

亲 所 好 身 有 伤
qīn ài qīn wǒ

jǐn

shēn yǒu shāng

yōu

yǒu shāng wǒ

亲 爱 我 亲 有 过
jiàn bú rù qīn yǒu jí yǒu guò

xiào

孝 何 难 谏 使 更 悦 复 谏 药 先 尝nán

qīn zēng yí wú

亲 憎 我 怡 吾 色


xiào róu

孝 方 贤 柔 吾 声 挞 无 怨 不 离 床
bù lí

fāng xián

jiàn shǐ gēng yuè fù jiàn yào

wú shēng

谏 不 入 亲 有 疾

hào qì suí

号 泣 随 昼 夜 侍


tà wú yuàn chuáng

xiān cháng zhòu

shì

1

sāng sān nián

丧 三 年
sāng

cháng bēi jì jìn

常 悲 咽居 处 变
shì

jū chù

biàn

酒 肉 绝 如 事 生
rú shì

jiǔ

ròu

jué

丧 尽 礼

jìn祭 尽 诚 事 死 者 chū zé tì 【出 则 弟】 弟 道 恭 怨 何 生 或 坐 走 即 代 叫 勿 呼 名 疾 趋 揖
chéng yòu jí qū yī xià wù hū jí huò zuò dì dào gōng xiōng dì mù yán yǔ

chéng

sǐ zhě

shēng

xiōng dào yǒu

兄 道 友
cái

兄 弟 睦 言 语 忍 长 者 先 人 不 在 对 尊 长
rén bù rěn

xiào

孝 在 中 忿 自 泯
fèn zì

zài zhōng mǐn

财 物 轻
huòqīng shí rén

yuàn hé shēng zǒu

或 饮 食
zhǎng hū

yǐn

zhǎng zhě xiān zài

yòu jǐ

幼 者 后 已 即 到 勿 见 能 退 恭 立 百 步 余 命 乃 坐 却 非 宜 视 勿 移 如 事 兄
xī cǐ shí fēi yí bǎi bù yú wù xiàn jí

zhě hòu dào néng

长 呼 人 称 尊 长
lù yù

dài jiào míng

chēng zūn zhǎng zhǎng

duì zūn zhǎng wú yán

路 遇 长


zhǎng guò

长 无 言 过 犹 待 长 者 坐 低 不 闻
dī bù qǐ yóu

tuì gōng lì

骑 下 马
zhǎng zhě

xià乘 下 车 幼 勿 坐 声 要 低 退 必 迟 如 事 父
dài

长 者 立 尊 长 前 进 必 趋
shì zhū jì n bì qūzuò zhǎng zhě dī

zuò mìng nǎi zuò què

zūn zhǎng qián shēng yào

wén

tuì bì chí rú shì fù

wèn

问 起 对
shì zhū

duì xiōng

shì wù yí rú shì xiōng

事 诸 父
zhāo chén qǐ事 诸 兄 jǐn 【谨】
lǎo

朝 起 早 晨 必 盥

zǎo

yè mián jiān

夜 眠 迟 兼 漱 口

chí

老 易 至 便 溺 回

yì zhì

惜 此 时
zhé jì ng shǒu

bì guan

shù kǒu

biàn niào huí

辄 净 手

2

guān

冠 必 正
zhì guān yī

bìzhèng niǔ fú

纽 必 结 有 定 位 不 贵 华jié

袜 与 履 勿 乱 顿 上 循 分 食 适 可 饮 酒 醉 揖 深 圆 勿 箕 踞 宽 转 弯 入 虚 室 勿 畏 难 邪 僻 事 将 上 堂 吾 与 我 倘 不 问
hòu yǒu tǎng bù wèn jí wú yǔ wǒ wù wèi rù xū kuān zhuǎn wān shì nán wù jī jù yī yǐn jiǔ wù luàn dùn shàng xún fèn shí shì kě zuì

wà yǔ俱 紧 切 致 污 秽
xià chèn zhì wū

jù jǐn qiè huì jiā

置 冠 服 衣 贵 洁
duì yǐn

yǒu

ding wèi

guì jié shí shào

bú guì huá zé jiǔ

下 称 家 勿 过 则

对 饮 食
nián fāng

wù jiǎn wù yǐn

勿 拣 择 勿 饮 酒 立 端 正 勿 跛 倚 勿 有 声 如 执 盈 忙 多 错 绝 勿 近 问 孰 存 对 以 名 须 明 求
xū rú wù bǒ yǐ

wù guò zé chǒu jì ng

年 方 少 步 从 容
wù jiàn huǎn

zuì wéi bài

最 为 丑 拜 恭 敬 勿 摇 髀 勿 触 棱 如 有 人 勿 轻 略 绝 勿 问 声 必 扬 不 分 明 即 为 偷
jí wéi bù fēn rú yǒu wù yáo gōng

bù cōng róng yù lián

lì duān zhèng

shēn yuán

勿 践 阈 缓 揭 帘
zhí xū jiē qìwù yǒu shēng zhí yí ng

wù chù léng rén

执 虚 器 事 勿 忙 斗 闹 场
jiāng rén dòu nào chǎng

shì wù máng máng duō cuò jué wù jì n

wù qīng lüè jué wù wèn bì yáng mí ng tōu

xié pì shì

将 入 门 人 问 谁
yòn grén jiè rén

rù mén wèn

shú cún jiāng shàng táng shēng mí ng

wèn shuí wù

duì yǐ

用 人 物 借 人 物
fán chū

mí ng qiú及 时 还 后 有 急 【信】 信 为 先 不 如 少
xì n wéi xiān

jí shí huán

借 不 难 奚 可 焉 勿 佞 巧
wù nì ng xī kě yān

jiè bù nán

凡 出 言 话 说 多

yán

诈 与 妄 惟 其 是
3

zhà yǔ

wàng

huà shuō duō

bù rú shǎo

wéi

qí shì

qiǎo

jiān qiǎo

奸 巧 语
jiàn wèi zhēn shì fēi yíhuì wū

秽 污 词 勿 轻 言 勿 轻 诺
wù qīng nuò wù qīng yánshì jǐng zhī

市 井 气 知 未 的 苟 轻 诺 勿 急 疾 不 关 己
wù jí jí wèi

qì dì

qiè jiè zhī

切 戒 之 勿 轻 传 进 退 错 勿 模 糊
wù qīng chuán jì n tuì cuò

见 未 真 事 非 宜
fán dào zì

gǒu qīng nuò

凡 道 字 彼 说 长
jiàn rén shàn jiàn rén wéi

zhòng qiě shū

重 且 舒 此 说 短 即 思 齐 即 内 省 唯 才 艺
wéi cái jí nèi jí sī cǐ shuō duǎn

wù mó hū guǎn

bǐ shuō cháng

bù guān jǐ

mò xián yǐ jiàn

莫 闲 管 以 渐 跻 无 加 警 当 自 砺 勿 生 戚 益 友 却 渐 相 亲
yì yǒu dāng wú jiā jī

见 人 善 见 人 恶 唯 德 学
ruò yī dé xué fú èzòng qù yuǎn yǒu

纵 去 远 有 则 改 不 如 人
bù rú zé gǎi rén

xǐng yì

jǐng

zì lì

若 衣 服
wén guò nù

ruò yǐn wén wén

若 饮 食 闻 誉 乐 闻 过 欣 名 为 错 归 于 无
jiē xū guī yù lè

shí不 如 人 损 友 来 直 谅 士
xīn yǒu

rú rén lái

wù shēng qī què

闻 过 怒 闻 誉 恐
wú xīn fēi

sǔn

wén yù kǒng

guò xīn

zhíliàng shì fēi

jiàn xiāng qīn è

无 心 非
guò néng gǎi

mí ng wéi cuò

yǒu

有 心 非 倘 掩 饰

mí ng wéi zēng

名 为 恶 增 一 辜
yì gū

过 能 改
fán shì rén

yú wú

tǎng yǎn shì

【泛 爱 众】 凡 是 人
xì ng gāo zhě

fàn ài zhòng ài tiān

皆 须 爱 名 自 高 望 自 大 勿 自 私
wù zì sī

天 同 覆 人 所 重 人 所 服 人 所 能
rén rén suǒ rén suǒ zhòng fú

tong fù

dì tong zài

地 同 载 非 貌 高
fēi yán

行 高 者 才 大 者
yǐ cái dà zhě yǒu néng

mí ng zì gāo wàng zì dà

mào gāo dà

fēi

非 言 大 勿 轻 訾

己 有 能

suǒ néng

wù qīng zī

4

wù chǎn fù

勿 谄 富
rén bù xián

wù jiāo

勿 骄 贫 勿 事 搅
qiè mò jiē jí

pí n

勿 厌 故 人 不 安 人 有 私 人 知 之 疾 之 甚 过 不 规 与 宜 多 己 不 欲 抱 怨 短
suī lǐ jǐ yǔ yí rén rén yǒu rén

wù yàn勿 喜 新 勿 话 扰 切 莫 说 愈 思 勉
huò qiě yù sī

wù xǐ

xīn

人 不 闲
rén

wù shì jiǎo

bù ān sī

wù huà rǎo

人 有 短
dào rén shàn yáng rén è

yǒu duǎn

切 莫 揭 即 是 善 即 是 恶 德 皆 建
guì fēn xiān yuàn jì shì shì shàn è

qiè mò shuō miǎn zuò

道 人 善 扬 人 恶
shàn xiāng quàn

zhī zhī

jí zhī shèn

祸 且 作 道 两 亏 取 宜 少 即 速 已
jí sù yǐ

善 相 劝
fán qǔ jiāng jiā ēn

dé jiē jiàn xiǎo

guò bù guī duō

dào liǎng kuī qǔ

凡 取 与 将 加 人 恩 欲 报
dài bì pú yù bào rén贵 分 晓 先 问 己 怨 欲 忘 身 贵 端 心 不 然
lèi xīn wèn jǐ

yí shǎo

bú yù

yù wàng bào yuàn duǎn guì duān rén

bào ēn cháng

报 恩 长 慈 而 宽


待 婢 仆
shì fú rén

shēn guìduān bù rán

虽 贵 端 理 服 人
qīn rén fú

ér kuān

势 服 人
tóng shì rén

fāng

方 无 言
zhě xī

wú yán

【亲 仁】 同 是 人
guǒ rén

类 不 齐 人 多 畏 无 限 好
duō wú xiàn

bù qí wèi

流 俗 众 言 不 讳 德 日 进
xiǎo rén dé rì yán

liú sú zhòng bú huì jì n jì n

rén

仁 者 希 色 不 媚 过 日 少 百 事 坏
bǎi sè bú mèi

果 仁 者
néng qīn rén

zhě rén

能 亲 仁
bù qīn rén

hǎo hài

guò rì shǎo shì huài

不 亲 仁
bú lì xí ng

wú xiàn

无 限 害 小 人 进 yú lìxué wén 【 余力学文】 但 学 文
xué wén zhǎng
5

不 力 行

dàn

长 浮 华

fú huá chéng

成 何 人

hé rén

dàn lì xí ng

但 力 行
dú shū fǎ fāng

bù xué wén

不 学 文 有 三 到 勿 慕 彼 紧 用 功 随 札 记 墙 壁 净 心 不 端 有 定 处 卷 束 齐 屏 勿 视 勿 自 弃
wù zì yǒu ding xīn jǐn wù mù bǐ sān

任 己 见 心 眼 口 此 未 终
gōng jiù cǐ wèi fū xīn yǎn

rènjiàn kǒu

mèi

昧 理 真 信 皆 要 彼 勿 起
bǐ wù qǐ xì n jiēzhēn yào

读 书 法 方 读 此
kuān wéi xīn yǒu dú cǐ xiàn yí

yǒu

dào

zhōng dào wèn

宽 为 限 心 有 疑
fang

yòng gōng

工 夫 到 就 人 问 几 案 洁 字 不 敬 读 看 毕
dú kàn jī àn jié rén

zhì sè tōng

滞 塞 通 求 确 义 笔 砚 正 心 先 病 还 原 处 就 补 之 坏 心 志 可 驯 致
kě xún huài xīn jiù bǔ zhī xīn xiān bǐ yàn

suí zhá jì qiáng bì jì ng bù duān chù

qiú què yì zhèng bì ng

房 室 清 墨 磨 偏
liè diǎn suī fēi

shì qīng

mò mó piān jí jí

zì bú jì ng bì

列 典 籍 虽 有 急 非 圣 书
wù yǒu

huán yuán chù

juàn shù qí bǐng wù shì qì

yǒu

有 缺 坏 敝 聪 明

quē huài

shèng shū zì bào

bì cōng mí ng xián

zhì zhì

勿 自 暴

shèng yǔ

圣 与 贤

6


更多相关文档:

弟子规全文拼音版.doc

弟子规全文拼音版 - 可以下载的word文档,字设置的比较大,特别适合小学生用。

弟子规---最全全文---拼音解释版.doc

弟子规---最全全文---拼音解释版 - 国学《弟子规全文拼音解读版》 《弟子规

《弟子规》全文拼音版.pdf

弟子规全文拼音版 - dì 弟 zǐ 子 guī 规 zǒng xù 【总叙

弟子规全文拼音解释版 (1).pdf

弟子规全文拼音解释版 (1) - dì 弟 zǐ 子 guī 规 弟子:一般有两

弟子规全文拼音版1.doc

弟子规全文拼音版1 - 《弟子规》全文诵读 dì fàn fù fù zǐ gu

《弟子规》全文拼音版.doc

弟子规全文拼音版 - dì 弟 zǐ 子 guī 规 弟子:一般有两种意义:

弟子规全文(拼音版).doc

弟子规全文(拼音版) - dì zǐ uī quán w?n 弟子规全文

弟子规全文-带拼音(可打印版).doc

弟子规全文-带拼音(可打印版) - dì zǐ guī 弟子规 zǒng xù

弟子规全文拼音版--word版-直接打印(1).doc

弟子规全文拼音版--word版-直接打印(1) - 读书有三到,谓心到,眼到,口

弟子规全文拼音版[1].doc

弟子规全文拼音版[1] - dì 弟 dì zǐ fàn guī zǐ guī

弟子规---最全全文---拼音解释版.doc

弟子规---最全全文---拼音解释版 - 国学《弟子规全文拼音解读版》 《弟子规

《弟子规》全文带拼音.doc

弟子规》全文带拼音 - 《弟子规》全文带拼音 1 / 9 zǒng xù 总

弟子规全文拼音版打印版_图文.ppt

弟子规全文拼音版打印版 - 新园学校 一(2)班 1 dì zǐ guī 弟子规

弟子规全文拼音解释版1.doc

弟子规全文拼音解释版1 - dì 弟 zǒng 【总 dì zǐ guī zǐ

《弟子规》全文拼音版2017最全版.doc

弟子规全文拼音版2017最全版_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。多读弟子规,不

弟子规全文拼音版.doc

弟子规全文拼音版 - dì 弟 zǐ guī 子规 zǒng xù 【总叙】 s

弟子规 带拼音标注.doc

弟子规 带拼音标注_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。弟子规 带拼音标注 弟子规拼音读本及注释,注意某些字的读音! 弟子规拼音读本及注释,注意某些字的读音! dì ...

弟子规全文拼音版2017最全版.doc

弟子规全文拼音版2017最全版 - dì zǐ uī 弟子规 zǒn xù

弟子规全文拼音解释版.doc

弟子规全文拼音解释版 - 弟子规 弟子规 【总叙】 圣人训首孝悌 次谨信 解读:

弟子规全文拼音版[1].doc

弟子规全文拼音版[1] - dì 弟 zǐ 子 zǒng guī 规 xù 叙】

更多相关标签:
网站地图

文档资料共享网 nexoncn.com copyright ©right 2010-2020。
文档资料共享网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。email:zhit325@126.com