当前位置:首页 >> 六年级语文 >> 2018人教版语文六年级下册总复习资料

2018人教版语文六年级下册总复习资料

六年级下册总复习资料
姓名 一、 读读写写 zhēnɡ rón nuó yí ɡ yī fān zhǎn lǎn fēnɡ zhēnɡ shū jí féi pànɡ xīnɡ wànɡ chú chuānɡ sǒnɡ jiān dònɡjiānɡ kǎo yàn suàn bàn yù bèi hán hu kǔ xínɡ jiě jiù jī’è yī lǚ dòu xiào yóu sī duàn liàn jiǎo zi cǎi pái jiān ruì cán bào āi sī lǐ bài dú dǎ cuàn ɡuò chā yānɡ zhuǎn huà fěi cuì biān pào chōu tì fěi tú ɡuāi qiǎo shēnɡ xiù piě zuǐ ɡū ér kū wěi yōu yǎ zhēn zi jié rán kǒnɡ bù jū liú wéi qún róu zhòu qī fu dǎ jiǎo 学号 jī yè là yuè lì zi sì yuàn cū bào wō tóu yìnɡ bì hūn’àn chōu yē tián mì xìnɡ ér chū xún bào zhú cǎi huì mó ɡuǐ bō xuē liè fènɡ mī fenɡ xiá zi fēn xī

wán qiánɡ dàn shēnɡ mài yá tánɡ

qīn shí xǐ zǎo

yǐn tuì jī xiè

fá lì méi ɡuī zǒu mǎ dēnɡ xiào mī mī

rónɡ yù lǐnɡ yù

tóu xián chì luǒ luǒ

juān zènɡ zá bàn’er

ɡuànɡ miào huì hēi hū hū

luàn pénɡ pénɡ lǐ chénɡ bēi

chuī shì yuán nì shí zhēn

shènɡ dàn shù

zhuān xīn zhì zhì bó bó shēnɡ jī zhònɡ yú tài shān zhuó yǒu chénɡ xiào

wú yuán wú ɡù línɡ qī bā suì qīnɡ yú hónɡ máo sī kōnɡ jiàn ɡuàn

yǔ zhònɡ xīn chánɡ wàn xiànɡ ɡēnɡ xīn jīnɡ bīnɡ jiǎn zhènɡ wú dú yǒu ǒu

kuánɡ fēnɡ bào yǔ zhānɡ dēnɡ jié cǎi sǐ dé qí suǒ jiàn wēi zhī zhù

二、读读记记 zhé lǐ fù hè fù yōnɡ bí zǔ bù jú tū jī shěn yuè xiōnɡ hàn xiāo jí zhèn fèn biān zào

yīnɡ jùn mào xiǎn jù zhǒnɡ róu shùn hé mù xiàn rù chén shè cǎn bái ɡuī lì ɡuī mó qiánɡ diào

jīnɡ xiàn xiāo shòu miàn jù yā yì kù rè chōnɡ jǐnɡ jí qí jiù yuán chánɡ shì xié zuò jiào xùn rè ténɡ ténɡ

fú dù jī mǐn jī liú dūn hòu jī’ánɡ zǔ jī zhuàn yǐ dàn wànɡ huǒ jiàn jīnɡ xì bó dǎo

huānɡ luàn tánɡ huánɡ fā shì kuā zhānɡ chōu xiànɡ diǎn rán ɡé bì yōu yù kǔn bǎnɡ ɡài kuò lùn zhènɡ zuò wú xū xí

jiān nán mínɡ yì kuànɡ yě miáo shù yùn wèi xìnɡ mìnɡ sī suǒ qǐ chū cǎn zhònɡ pínɡ jià quán wēi

xuān huá bó ruò bù shī yǎn yì zhàn dì jiāo jí wú lài kǔ mèn chuān yuè pò lì hù nònɡ

chà nà jiān jīnɡ xīn dònɡ pò bié wú suǒ qiú měi bù shènɡ shōu mǎn bù zài hū chánɡ é bèn yuè chū rén yì liào

yì xiǎnɡ bù dào nénɡ ɡē shàn wǔ sù rán qǐ jìnɡ yú ɡuàn ér rù yǔ shì ɡé jué fēnɡ huá zhènɡ mào hán dān xué bù

yǎnɡ zūn chǔ yōu fēnɡ yōnɡ ér zhì yóu shǒu hào xián tiān yá hǎi jiǎo yán huánɡ zǐ sūn mù dènɡ kǒu dāi

hōnɡ tánɡ dà xiào pū tiān ɡài dì luò huānɡ ér táo wén suǒ wèi wén jī láo chénɡ jí ráo yǒu qù wèi

三、多音字

jǐn ( 尽 jìn( hē ( 喝 hè ( zànɡ ( 藏 cánɡ ( xīnɡ ( 兴 xìnɡ ( āi( 挨 ái( shènɡ( 盛 chénɡ( zhēnɡ( 正 zhènɡ(

) 薄 ) ) 喷 ) ) 哄 ) ) 削 ) ) 逮 )

bó ( báo( pēn ( pèn ( hōnɡ ( hònɡ ( xiāo ( xuē ( dǎi( dài(

) 空 ) ) 差 ) ) 扎 ) ) 量 ) ) 畜 ) ) 便 )

kōnɡ ( kònɡ( chā ( chāi ( zā ( zhā( zhá ( liánɡ ( liànɡ ( chù( xù( biàn( pián( ) xuán( 旋 ) xuàn(

) 模 ) ) 铺 ) ) ) ) ) 挣 ) ) 圈 ) ) 朝 ) ) 摩 )

mó ( mú( pū ( pù ( pànɡ ( 胖 pán ( zhēnɡ ( zhènɡ ( quān( juàn( zhāo( cháo( mā( mó(

) 屏 ) ) 间 ) ) 夹 ) ) 冲 ) ) 假 ) ) 糊 ) ) 瑰 )

pínɡ ( bǐnɡ( jiān ( jiàn ( jiā ( jiá ( chōnɡ ( chònɡ ( jiǎ( jià( hú( hù( ɡuī( ɡuì(

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

) pō( 泊 bó( ) zhuǎn(

转 ) zhuàn(

四、形近字组词

挪( 娜( 旬( 甸( 筝( 争( 瞅( 揪( 窝( 蜗( 裙( 群( 玛( 码( 吭( 坑( 卓(

)蒸( )丞( )熬( )傲( )鞭( )靴( )魔( )摩( )啃( )恳( )兜( )倪( )蘸( )蕉( )伊( )咿( )效(

)秧( )殃( )醋( )蜡( )麦( )表( )胖( )畔( )舅( )鼠( )币( )巾( )毒( )素( )搅( )揽( )蚀(

)萎( )委( )饺( )绞( )寺( )侍( )刑( )刊( )鸿( )鸣( )哎( )艾( )撇( )瞥( )伦( )抡( )乏(

)番( )翻( )翡( )辈( )逛( )诳( )哼( )亨( )鼎( )顶( )橱( )厨( )噎( )壹( )藤( )腾( )誉(

)锻( )缎( )拌( )绊( )籍( )藉( )峻( )竣( )旺( )枉( )锈( )绣( )搓( )差( )析( )折( )衔(

)雅( )稚( )榛( )秦( )屉( )届( )残( )践( )炊( )砍( )埃( )挨( )匣( )巨( )碱( )减( )粪(

)勃( )脖( )栗( )粟( )怖( )饰( )匪( )菲( )乖( )乘( )揉( )柔( )喳( )渣( )顽( )玩( )捐(

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

桌( 澡( 躁(

)郊( )械( )诫(

)浊( )逆( )迸(

)泛( )玫( )枚(

)誊( )域( )或(

)街( ) )

)类(

)绢(五、近义词 辩斗( )挪移( )凝然( 舒展( )责怪( )歉疚( 窈窕( )充足( )娴熟( 朴实( )敦厚( )排挤( 豁达( )深邃( )含糊( 憧憬( )注视( )璀璨( 寄托( )咨询( )陈设( 慈爱( )奇异( )捉弄( 畏惧( )改善( )救援( 吹嘘( )祈祷( )庄重( 辛勤( )协作( )鼓舞( 侃侃而谈( )想方设法( 莫名其妙( )万象更新( 一拥而入( )欣喜若狂( 司空见惯( )暖烘烘(
六、 反义词

)觉察( )依赖( )萦绕( )机敏( )间断( )压抑( )侵蚀( )崇尚( )残暴( )粗暴( )激烈( )兴旺( )审阅( )简朴( )欺负( )慈悲( )抵御( )野蛮( )侵蚀( )荣誉( )真理( )研究( )专心致志( )万不得已( )游手好闲( )

)优雅( )镇静( )扶衬( )姿态( )柔顺( )丰富( )惊恐( )扼杀( )会意( )宏伟( )哀思( )彻底( )劳苦( )精致( )打搅( )抽噎( )寂寞( )荒唐( )隐退( )震撼( )判断( )公平( )勃勃生机( ) )随心所欲( ) )夜以继日( )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

空虚( )徘徊( )聪明( )特别( )枯萎( 喧哗( )薄弱( )渺小( )团结( )娴熟( 压抑( )朴实( )柔顺( )排挤( )勤俭( 豁达( )残暴( )幼稚( )粗暴( )暂时( 黑暗( )挺进( )兴旺( )团结( )坚持( 普通( )精致( )穷苦( )幸福( )慈悲( 忧郁( )野蛮( )凄凉( )寂寞( )淘气( 庄重( )溶解( )刚毅( )纯净( )精细( 普通( )独立( )风华正茂( )锲而不舍( 深信不疑( )侃侃而谈( )专心致志( 勃勃生机( )不慌不忙( )座无虚席( 截然不同( )一无所有( )两面三刀( 安然无恙( )闻所未闻( )若无其事(
七、句子专项 改为他人转述句 1、老师对我说: “我教你怎么写。” 2、巴金说: “我爱月夜,但我也爱星天。” 3、乌龟对青蛙: “你跳出井口来看一看吧。” 4、鲁迅在回信中: “我的信如果要发表,且有发表的地方,我可以同意。” 5、老师对我说: “你回去吧,我还要批改作业。”

)笔直( )柔软( )充足( )热闹( )乐观( )浪漫( )暴露( )茂密( )浏览( )简朴( )昏暗( )摩平( )绝望( )嘲弄( )崭新( )诞生( )热腾腾( ) )从从容容( ) )养尊处优( ) )整齐划一( ) )人声鼎沸( )

) ) ) ) ) ) ) )

6、萌萌把馍递给老师: “老师,您几天都没吃饭了。您吃吧,吃了身体就有劲了。” 7、那挑山工想了想说: “我们哪里有近道,还不和你们是一条道?” 8、列宁问: “我应该排在哪一位同志的后面?” 9、桑娜对丈夫说: “咱们的邻居西蒙死了。” 10、海力布急得掉下眼泪说: “我可以发誓,我说的话千真万确。相信我的话吧,赶快搬走! ” 改为双重否定句 1 燕子飞过大海,肯定非常辛苦、艰难。 2 爹妈都不在家,只好自己动手丰衣足食了。 3 在共产党面前,什么困难都能克服。 4 我们确实需要努力了。 5 我只好把书还给他。 用修改符号修改病句。 (原则:不能改变句子愿意。能改不删。能添不去。 ) 1、昨天,刮了一夜的大风。 2、我好久没有听到小明清脆的歌声和高兴的笑脸。 3、全校所有的师生基本上都参加了“六一”晚会。 4、我即使这么用功,但成绩还是不如你。 5、夏天的兴安岭是一年中最好的季节。 6、张明被评为优秀少先队员的称号。 7、妈妈从菜场买回了青菜、猪肉、苹果、黄瓜等蔬菜。 8、造纸是我国古代的四大发明。 9、我们上街买了许多东西,其中有铅笔、笔记本、橡皮、文具及水彩笔等等。 10、近年来,我们的生活水平和环境都有了很大的提高。 11、在会上,纷纷发表自己的意见。 12、我们从小要不吃零食的好习惯。 13、这是一艘最大的我国制造的远洋轮船。 14、这种不爱惜粮食,任意浪费粮食,是可耻的。 15、经过老师的教育,终于认识了错误。 16、李明学习很刻苦,因为成绩优良。 17、她千方百计想尽办法帮助学习成绩有困难的同学。

18、桃树上结满了许许多多又大又红的桃子。 19、我认真完成了各科作业和语文作业。 20、她的家乡是北京人。 指出下列各句运用的修辞手法。 1、一串串宝石般的水珠飞腾着,飞腾着,落进深潭。 ( ) )

2、听了这感人的故事后,你不觉得我们的战士是可爱的吗?(

3、别看小草的身躯是那样的柔弱,却有着惊人的生命力。狂风暴雨休想摧垮它;洪水、干旱不能灭绝它;即使 是车轮将它碾得粉身碎骨,不用多久,它又会从地下挺直身躯,开始新的生活。 ( 4、蒲公英妈妈为孩子们准备了降落伞,把自己的娃娃送到四面八方。 ( 5、蟋蟀在平台上弹琴。 ( ) ) ) )

6、水帘落下来,犹如片片锦鳞,在阳光下闪闪发光。 ( 7、太阳冲破了云霞,跳出了海面。 ( 8、那些像棉花球似的云,叫积云。 ( ) )

9、我端起搪瓷碗,觉得这碗有千斤重,怎么也送不到嘴边。 ( 10、小鸟好肥,整个身子好像一个蓬松的球儿。 ( 11、小青石看见了许许多多人的脚,它觉得很愉快。 ( 12、威尼斯小艇行动轻快灵活,仿佛田沟里的水蛇。 ( 13、父母的钱,难道我们就可以随便乱花,随意浪费吗?( 14、飞流直下三千尺,疑是银河落九天。 ( 15、山风梳理着他蓬乱的头发。 ( ) ) ) ) )

16、葛洲坝真好象一位仙女脖子上戴着的项链,镶嵌着无数珍珠和宝石。 ( 17、是谁创造了人类的文明?是劳动人民。( 18、每一根柱子都在颤动,都在歌唱,都在演奏。( 19、桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。 ( 20、高粱涨红了脸,稻子笑弯了腰。 ( 按要求写改写下列句子。 ) ) ) )1、老师不辞辛苦,用心血培育我们成长。 (用比喻手法) 2、鸟儿在树枝上跳动。 (用拟人手法) 3、我觉得这个碗很重,怎么也送不到嘴边。 (用夸张手法) 4、天上的星星一闪一闪。 (用拟人手法) 5、颗颗水珠在荷叶上滚动。 (用比喻的手法) 体会下列句子中省略号、破折号、引号的用法,并把相应的答案填在括号里。 1、体会省略号的用法。 A、表示文中省略的部分。 B、表示声音断断续续。 C、表示语意含蓄,让读者去想象。 )

①“唉!西蒙死了。两个孩子那么小……一个还不会说话,另一个刚会爬……”桑娜沉默了。( ②风筝花花绿绿,各式各样:有“蜈蚣”、有“蜻蜓”、有“仙鹤”……( )

③“有没有同学考卷已……”,老师的话还没说完,丁丁已举起手来说:“老师我已做完了。”( 2、判断破折号的用法。 A、表示语言中断或声音延长。 B、表示意思递进或转折。 C、表示对上文的解释、说明。 ) ) ) )①有一回,赵王得了一块宝玉——和氏璧。(

②那是一双很大的拖鞋——那么大,一向是她妈妈穿的。(

③我渴望自由,但我深深地知道——人的身躯怎能从狗洞子爬出。( ④草地上开满了花,招来很多小蜜蜂——它们在花丛中穿梭忙碌着。( 3、体会引号的用法。

A、表示引用别人的话。B、表示需要强调的词语。C、表示引用特定的词语。D、表示否定或讽刺。 ①詹天佑顺着山势,设计一种“人”字形线路。( ②湖边的森林里有列宁的“绿色办公室”。( ③人们都说:“桂林山水甲天下。”( ④弟弟被评为“三好学生”。( ) 六年级下册文学常识填空 ) ) )

1、 《学弈》选自(

) ,孟子是(

) 、 (

)家,名( ) 字 (

)字( ) , (

),(

)时(

) ) 、

国人。 《两小儿辩日》 选自 ( ( ) 、 ( )家。他的(

) , 孔子名 ( )编成(

) 时 (

) 国人。 (

)一书。 ) 。 ) ,孔子( ) 。

2、 《学弈》告诉我们( 《两小儿辩日》中两个孩子(

3、 《匆匆》作者是( 说他(

) ,代表作有( )不领( ) , ( )人,代表作有( ) ,会(

) 。毛泽东称赞他的( ) 。 ) 。 )出一颗(

) ,

) ,宁可(

4、 《桃花心木》作者(

5、在不确定中生活的人能比较经得起( 6、 《顶碗少年》作者( 7、 《手指》作者( 8、 五根手指名称为 ( 各有( ) ,各有( ) ,文中少年( ) ,名(

)的心。

)次顶碗。 )代表作有( ) 。 )

)字(

) , 五根手指各有不同的 ( ) 。 ) ,原名( ) ,字(

) , 各具不同的 (

9、 《北京的春节》 ,作者( 自小学课本的有( (

) ,代表作有(

) ,选

),文中提到的重要日子有哪七个 ) )的。 ) ,是( )的女儿,他死于( )日,因

11、 《和田的维吾尔》中维吾尔人是( 12、 《十六年前的回忆》作者( 作者写于( 神是( ( 13、 《灯光》作者( ( )和( ) )年,在(

)写的,正值父亲逝世( )的,最突出的写法是( 四部分。 ) ,文中的主人公是(

)周年,文中父亲的精 ) 。文中分为

) ,代表作有( )

) ,文中的线索是

14、 《为人民服务》中张思德( 月八日为他举行了( 出了精兵简政。 含义是 ( 司马迁( 含义是( 意思 ( ) , “于” 的意思 ( )人,是( ) , (

)年参加红军, ( )作了演讲( ) , 司马迁的名言是 (

)日因(

)而牺牲。九 )提 ) 。 ) 。这句话的 ) , “或”的 ) 。 ) 。

) 。文中(

)三家。 《史记》是第一部( ) , “固”的意思( ) , “泰山” 的意思 ( ) , “彻底”的含义是( ) “鸿毛” 的意思 (

“完全”的含义是(

15、 《一夜的工作》作者( 16《 、卖火柴的小女孩》 作者 ( 文中小女孩五次幻想到了( 女孩现实中是( ( 17、 《凡卡》作者( )国的( ) ( ,

) ,文中描写了周总理的( ) 人, 代表作有 ( ) ( 、

)和( ) ( 、

) 。 ) 。 ) ,小

)的,她渴望(

) 。两个幸福的含义分别是 ) 。

) ,本文以( )国的(

)结尾,含义是( )家,在文中写了她的(

) 。 )

18、 《跨越百的的美丽》中居里夫人是( 美和( )美。

19、 《真理诞生于一百问号之后》 ,中“?”的含义是( 的含义是( 20、 《我最好的老师》中的老师是( 常常有( )的举动。 ) , 教导我们要 ( ) 。

) , “! ”的含义是(

) 。见微知著

) ,他是一人很有(

)的人,教学方法(

) ,

21《 、难忘的启蒙》 作者 ( 的人。文中的四件事是( 22 、《 养 花 》 作 者 ( ( 23、 《狱中联欢》中的顺序是( 24、 《名碑荟萃》的碑林在( (

) 要 ( ) 。

) , 要做一个 (), 文 中 最 后 一 句 , 也 是 点 明 中 心 的 一 句 是 ) 。 ) , ( )市,是一座( ) 、 ( ) 、 ( ) 。 ) 。文中的四位书法家是 ) 。 )和( )民居。 ) ,飞行员( ) 。 ) 。

25、 《各具特色的民居》主要讲了( 26、 《千里梦圆在今朝》中神五发射时间( 神六发射时间( ) ,飞行员(


更多相关文档:

2018人教版语文六年级下册总复习资料.doc

2018人教版语文六年级下册总复习资料 - 集合小学各种字词句,成语,反义词,同

2018年人教版六年级语文毕业总复习资料.doc

2018年人教版六年级语文毕业总复习资料 - 人教版语文六年级下册总复习资料

2018-2019学年人教版六年级语文毕业总复习资料.doc

2018-2019学年人教版六年级语文毕业总复习资料_六年级语文_语文_小学教育_教育专区。2018-2019 学年人教版语文六年级下册总复习资料 班级 姓名 一、 读读写写 ...

2018年最新人教版六年级语文下册期末复习资料(含答案).doc

2018年最新人教版六年级语文下册期末复习资料(含答案) - 2018六年级小学升初中语文试题 1、积累能力闯关: 1、写一句六年级语文书中带有“数字”的诗句:__...

2018年人教版六年级语文下册总复习资料.doc

2018人教版六年级语文下册总复习资料 - 小学(人教版)六年级语文总复习 教

2018-2019年小学语文人教版六年级下册毕业班总复习资料.doc

2018-2019年小学语文人教版六年级下册毕业班总复习资料 - 五年级毕业复习

2018年人教版语文六年级下册课文重点复习精选.doc

2018人教版语文六年级下册课文重点复习精选 - 2018人教版语文六年级下册课文重点复习精选 1 文言文两则 1.《学弈》选自《孟子告子》。通过写弈秋教两人下棋...

【小升初语文毕业考试】2018年人教版小学六年级语文毕....doc

【小升初语文毕业考试】2018年人教版小学六年级语文毕业总复习资料 - 人教版语文六年级下册总复习资料 班级 姓名 一、 nuóyí yī fān zhǎn lǎn fēng ...

2017-2018学年人教版语文六年级毕业总复习资料.doc

2017-2018学年人教版语文六年级毕业总复习资料 - 人教版语文六年级下册总复习资料 班级 姓名 一、 nuóyí yī fān zhǎn lǎn 读读写写 zhēng ró ng ...

20182019学年人教版六年级语文下册总复习资料15套.doc

20182019学年人教版六年级语文下册总复习资料15套 - 小学(人教版)六年级语文总复习 教材积累部分 一、听写“读读记记”的词语(书写正确、规范、工整)。 清爽...

2018年新(人教版)六年级语文下册毕业总复习资料.doc

2018年新(人教版)六年级语文下册毕业总复习资料 - 小学语文毕业总复习 姓名

最新人教版2018年六年级语文毕业总复习资料.doc

最新人教版2018年六年级语文毕业总复习资料 - 人教版语文六年级下册总复习资料 班级 姓名 一、 nuóyí yī fān zhǎn lǎn 读读写写 zhēng ró ng yóu ...

2018年春季人教版六年级下册语文知识梳理和练习题(总复习).doc

2018年春季人教版六年级下册语文知识梳理和练习题(总复习) - 如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢! 2018 年春季六年级下册课文重点内容 (一)第一单元重点课文:《...

2018年最新版人教版六年级数学下册总复习试题(最新).doc

2018年最新版人教版六年级数学下册总复习试题(最新) - 人教版六年级下册数学期末复习题 2018 年最新版 六年级数学---数与代数 一、填空我能行,全部填对才真行...

2018人教版六年级语文下册综合复习试题一及答案.doc

2018人教版六年级语文下册综合复习试题一及答案 - 2018 人教版六年级语文下册综合复习试题一及答案 一、积累与运用(本题占 35 分左右) 1. 看拼音,写词语,看谁...

2018年人教版六年级语文下册总复习课件ppt_图文.ppt

2018年人教版六年级语文下册总复习课件ppt - 2018人教版六年级下册 语文总复习 多音字 bó ( ? 薄 báo( ? chù( ? 畜 xù( ? mā( ? 摩 mó( ? ...

2018人教版六年级语文下册期中复习知识点.doc

2018人教版六年级语文下册期中复习知识点 - 人教版六年级语文下册期中每课知识

2018年人教版语文六年级上册期末总复习资料.doc

2018人教版语文六年级上册期末总复习资料_语文_小学教育_教育专区。2018 年...不在话下 窃窃私语 无言以对 二、日积月累 第一单元 积累有关描写大自然的...

2018年人教版语文六年级下册课文重点复习精选.doc

2018人教版语文六年级下册课文重点复习精选 - 2017 年人教版语文六年级下册课文重点复习精选 1 文言文两则 1.《学弈》选自《孟子告子》。通过写弈秋教两人下棋...

2018年人教版语文六年级下册课文重点复习精选.pdf

2018人教版语文六年级下册课文重点复习精选 - 1 文言文两则. 1.《学弈

更多相关标签:
网站地图

文档资料共享网 nexoncn.com copyright ©right 2010-2020。
文档资料共享网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。email:zhit325@126.com