当前位置:首页 >> 其它考试 >> 10-普通话水平测试用普通话词语表(二)

10-普通话水平测试用普通话词语表(二)


1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97ài

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98

哀愁üich?u 哀怨üiyuàn 矮小ǎixiǎo 爱慕àimù 安插ünchü 安抚ünfǔ 安宁ünnínɡ 安闲ünxián 庵 ün

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99

哀悼üidào 哀乐üil? 艾 ài 爱惜àix? 安顿ündùn 安家ünjiü 安生ünsh?nɡ 安详ünxiánɡ 按摩ànm? 按时ànshí 案头ànt?u 暗号ànhào 黯然ànrán 昂首ánɡshǒu 遨游áoy?u 坳 奥 ào ào

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96

哀求üiqiú 皑皑ái’ái 爱戴àidài 碍 ài 安放ünfànɡ 安居 ünjūl?y? 乐业 安稳ünw?n 安逸ünyì 按捺ànnà 按说ànshuō 案子ànzǐ 暗杀ànshü 昂 螯 傲 ánɡ áo ào 昂扬ánɡyánɡ

哀伤üishünɡ 癌 ái 爱抚àifǔ 碍事àishì 安分ünf?n 安理 ünlǐhuì 会 安息ünx? 安葬ünzànɡ 按钮ànniǔ 案例ànlì 暗藏àncánɡ 暗自ànzì 昂贵ánɡɡuì 盎然ànɡrán 翱翔áoxiánɡ 傲慢àomàn 澳 ào

按期ànq? 案情ànqínɡ 暗淡àndàn 黯 àn 昂然ánɡrán 凹陷üoxiàn 袄 ǎo 傲然àorán 懊悔àohuǐ 八卦büɡuà 芭蕉büjiüo 拔除báchú 把柄bǎbǐnɡ 把守bǎshǒu 靶场bǎchǎnɡ 罢官bàɡuün bà büi

奥妙àomiào 懊丧àosànɡ 八字büzì 疤 bü

懊恼àonǎo 八仙 büxiünzhuō 桌 芭蕾 bül?iwǔ 舞 拔节báji? 把持bǎchí 把戏bǎxì 坝 bà

八股büɡǔ 巴掌büzhanɡ 疤痕büh?n 跋涉básh? 把手bǎ*shǒu 靶 耙 bǎ bà

拔腿bátuǐ 把门 bǎm?ner 儿 把子bǎzi 把子bàzǐ

罢课bàk?

100 罢免bàmiǎn 104 霸王bàwánɡ 108 白费báif?i 112 白话 báihuàw?n 文

101 罢休bàxiū 105 霸占bàzhàn 109 白骨báigǔ 113 白桦báihuà 117 白日báirì

102 霸 106 掰

103 霸权bàquán 107 白菜báicài 111 白话báihuà 115 白酒báijiǔ 119 白糖báitánɡ

110 白果báiɡuǒ 114 白净báijinɡ 118 白薯báishǔ

116 白人báir?n 120 白皙báix?

121 白眼báiyǎn 125 百般bǎibün 129 百货bǎihu? 133 柏 bǎi

122 白蚁báiyǐ 126

123 白银báiyín

124 白昼báizh?u 128 百花 bǎihuüqífànɡ 齐放

百分 bǎif?nbǐ 127 百合bǎih? 比 百家 百科 130 bǎijiüzh?nɡmínɡ131 bǎik?quánshū 争鸣 全书 134 柏油bǎiy?u 138 败坏bàihuài 142 扳 bün 135 摆布bǎi*bù 139 败仗bàizhànɡ 143 班车bünch? 147 颁发bünfü 151 斑点bündiǎn 155 搬用büny?nɡ 159 版画bǎnhuà 163 办案bàn’àn 167 半成 bànch?nɡpǐn 品 bàn

132 百灵bǎilínɡ 136 摆弄bǎi*n?nɡ 140 拜访bàifǎnɡ 144 班级bünjí 148 斑 bün

137 摆设bǎi*sh? 141 拜年bàinián 145 班主 bünzhǔr?n 任

146 班子bünzi 150 斑驳bünb? 154 搬迁bünqiün 158 版本bǎnb?n 162 版图bǎntú 166 半边bànbiün 170 半路bànlù 174 伴侣bànlǚ 178 帮办bünɡbàn 182 梆 186 榜 194 磅 bünɡ bǎnɡ pànɡ

149 斑白bünbái 153 斑纹bünw?n 157 板子bǎnzi 161 版权bǎnquán 165 办学bànxu? 169 半空bànkōnɡ 173 扮 177 邦 bàn bünɡ

152 斑斓bünlán 156 板栗bǎnlì 160 版面bǎnmiàn 164 办公bànɡōnɡ 168 半截bànji? 172 半圆bànyuán 176 绊 184 绑 bàn bǎnɡ 180 帮手bünɡshou

171 半途bàntú 175 拌 179 帮工bünɡɡōnɡ 183 梆子büngzi 187 膀 bǎnɡ

181 帮凶bünɡxiōnɡ 185 绑架bǎnɡjià 189 蚌 193 傍 bàng bànɡ

188 膀子bǎnɡzǐ 192 棒子bàngzi 196 包庇büobì 200 包揽büolǎn 204 包扎büozhü 208 剥 büo

190 棒槌bàngchui 198 包裹büoɡuǒ

191 棒球bànɡqiú 195 包办büobàn 199 包涵büohan 203 包销büoxiüo 207 胞 büo

197 包工büoɡōnɡ 201

包罗 büolu?wànxiànɡ 202 包容büor?nɡ 万象 206 苞 210 雹 büo báo

205 包子büozi 209 褒贬büo*biǎn 213 宝剑bǎojiàn 217 宝藏bǎozànɡ 221 保健bǎojiàn 225 保温bǎow?n 229 保证 bǎozh?nɡj?n 金

211 饱含bǎohán 215 宝塔bǎotǎ 219 保安bǎo’ün 223 保姆bǎomǔ 227 保养bǎoyǎnɡ 231 保重bǎozh?nɡ 235 报仇bàoch?u

212 饱满bǎomǎn 216 宝物bǎowù 220 保护 bǎohùs? 色

214 宝库bǎokù 218 宝座bǎozu? 222 保密bǎomì 保险 bǎoxiǎns? 丝 保证 230 bǎozh?nɡr?n 人 226 234 报表bàobiǎo

224 保全bǎoquán 228 保佑bǎoy?u 232 堡 bǎo

233 堡垒bǎol?i

236 报答bàodá

237 报导bàodǎo 241 报警bàojǐnɡ 245 报喜bàoxǐ 249 刨 bào

238 报到bàodào 242 报考bàokǎo 246 报销bàoxiüo 250 抱不 bàobùpínɡ 平 bào

239 报废bàof?i 243 报请bàoqǐnɡ 247 报信bàoxìn 251 抱负bàofù 255 豹子bàozi 259 暴风 bàof?nɡxu? 雪 bào

240 报馆bàoɡuǎn 244 报社bàosh? 248 报应bàoy*ìnɡ 252 抱歉bàoqiàn 256 鲍鱼bàoyú 260 暴风 bàof?nɡyǔ 雨

253 抱怨bào*yuàn 257 暴 bào

254 豹

258 暴发bàofü 262 暴乱bàoluàn 266 暴涨bàozhǎng 270 爆竹bàozhú 274 卑劣b?ili? 278 悲愤b?if?n 282 悲伤b?ishünɡ 286 碑文b?iw?n 290 北极b?ijí 294 备课b?ik? 298 背道 b?idào’?rchí 而驰

261 暴君bàojūn 265 暴躁bàozào 269 爆破bàop? 273 卑鄙b?ibǐ 277 悲 b?i 281 悲凉b?iliánɡ 285 碑 b?i

263 暴徒bàotú 267 爆

264 暴行bàoxíng 268 爆裂bàoli? 272 卑 b?i

271 杯子b?izi 275 卑微b?iw?i 279 悲观b?iɡuün 283 悲痛b?it?nɡ 北半 b?ibànqiú 球 北极 291 b?ijíx?nɡ 星 287 295 备用b?iy?nɡ 299 背风b?if?nɡ 303 背叛b?ipàn 307 钡 b?i

276 卑下b?ixià 280 悲苦b?ikǔ 284 悲壮b?izhuànɡ 288 北边b?i*biün 292 贝壳b?ik? 296 备战b?izhàn 300 背脊b?ijǐ 304 背诵b?is?nɡ 308 倍数b?ishù 312 奔波b?nbō 316 奔流b?nliú 320 本部b?nbù 324 本科b?nk? 328 本位b?nw?i 332 本源b?nyuán 336 崩 340 泵 b?nɡ b?nɡ

289 北国b?iɡu? 293 备案b?i’àn 297 背包b?ibüo 301 背离b?ilí 305 背心b?ix?n 309 倍增b?iz?nɡ 313 奔驰b?nchí 317 奔腾b?nt?nɡ 321 本分b?nf?n 325 本钱b?n*qián 329 本义b?nyì 333 本子b?nzi 337 绷 341 迸 b?nɡ b?nɡ

302 背面b?imiàn 306 背影b?iyǐnɡ 310 被单b?idün 314 奔放b?nfànɡ 318 奔涌b?nyǒng 322 本行b?nxínɡ 326 本色b?ns? 330 本意b?nyì 334 笨重b?nzh?nɡ 338 绷带b?nɡdài 342 迸发b?nɡfü 346 逼真b?zh?n 350 鼻涕bí*tì 354 比分bǐf?n

311 被褥b?irù 315 奔赴b?nfù 319 奔走b?nzǒu 323 本家b?njiü 327 本土b?ntǔ 331 本原b?nyuán 335 笨拙b?nzhuō 339 绷 343 绷 b?nɡ b?nɡ

344 逼近b?jìn 348 鼻梁bíliánɡ 352 匕首bǐshǒu 356 比率bǐlǜ

345 逼迫b?p? 349 鼻腔bíqiünɡ 353 比方bǐfanɡ

347 鼻尖bíjiün 351 鼻音bíy?n 355 比例 bǐlìchǐ 尺

357 比拟bǐnǐ 361 彼岸bǐàn 365 笔迹bǐjì 369 笔直bǐzhí 373 币 bì

358 比热bǐr? 362 笔触bǐchù 366 笔尖bǐjiün 370 鄙 bǐ

359 比武bǐwǔ 363 笔法bǐfǎ 367 笔名bǐmínɡ 371 鄙视bǐshì 375 必需 bìxūpǐn 品

360 比值bǐzhí 364 笔画bǐhuà 368 笔墨bǐm? 372 鄙夷bǐyí 376 毕 bì

374 币制bìzhì 378 闭幕bìmù 382 毙 390 蔽 bì bì 386 弊端bìduün

377 毕生bìsh?nɡ 381 陛下bìxià 385 辟 bì 389 碧绿bìlǜ 393 避雷 bìl?izh?n 针 bì bǐnɡ

379 闭塞bìs? 383 婢女bìnǚ 387 碧 391 弊 bì bì

380 庇护bìhù 384 痹 bì 388 碧波bìbō 392 壁垒bìl?i 396 璧 bì

394 避风bìf?nɡ 398 臂膀bìbǎnɡ 502 饼干bǐnɡɡàn 506 并发bìnɡfü 510 并联bìnɡlián 514 并重bìnɡzh?nɡ 518 病根bìnɡɡ?n 522 病菌bìnɡjūn 526 病榻bìnɡtà 530 病员bìnɡyuán 534 摒弃bìngqì 538 波峰bōf?nɡ 542 波涛bōtüo 546 剥离bōlí 550 播 bō 554 伯乐b?l? 558 驳回b?huí 562 脖颈 b?ɡ?nger 儿

395 避难bìnán 399 弊病bìbìnɡ 503 饼子bǐnɡzi 507 并肩bìnɡjiün 511 并列bìnɡli? 515 病程bìnɡch?nɡ 519 病故bìnɡɡù 523 病例bìnɡlì 527 病态bìnɡtài 531 病原 bìnɡyuántǐ 体

397 敝 505 禀

400 边陲biünchuí 504 屏息bǐngx? 508 并进bìnɡjìn 512 并排bìnɡpái 516 病床bìnɡchuánɡ 520 病害bìnɡhài 524 病魔bìnɡm? 528 病痛bìnɡt?nɡ 532 病灶bìnɡzào 536 拨弄bōnong 540 波及bōjí 544 波折bōzh? 548 菠菜bōcài 552 播送bōs?nɡ 556 驳 560 铂 b? b?

501 兵种b?nɡzhǒnɡ 509 并举bìnɡjǔ 513 并行bìnɡxínɡ 517 病房bìnɡfánɡ 521 病号bìnɡhào 525 病史bìnɡshǐ 529 病因bìnɡy?n 533 病症bìnɡzh?nɡ 537 波段bōduàn 541 波澜bōlán 545 钵 bō 549 菠萝bōlu? 553 伯父b?fù 557 驳斥b?chì 561 脖 b?

535 拨款bōkuǎn 539 波谷bōgǔ 543 波纹bōw?n 547 剥蚀bōshí 551 播放bōfànɡ 555 伯母b?mǔ 559 泊 563 博 567 b? b?

564 博爱b?‘ài 568 博物 b?wùɡuǎn 馆 b?

565 博大b?dà 569 搏 573 帛 b? b?

566 博得b?d? 570 搏击b?j? 574 跛 bǒ

博览 b?lǎnhuì 会 b?

571 膊

572 箔

575 簸箕b?j?

576 补丁bǔdinɡ

577 补给bǔɡ?i 581 补助bǔzhù 585 哺乳bǔrǔ 589 不得 bùd?liǎo 了

578 补救bǔjiù 582 补足bǔzú 586 哺育bǔyù 590 不得 bùd?yǐ 已

579 补课bǔk? 583 捕获bǔhu? 587 卜 591 bǔ 不动 bùd?nɡchǎn 产

580 补习bǔxí 584 捕杀bǔshü 588 不啻bùchì 592 不动 bùd?nɡsh?nɡs? 声色 不见 bùjiàn*d? 得

593 不乏bùfá 597 不甘bùɡün 601 不胫 bùjìnɡ’?rzǒu 而走

594 不法bùfǎ 不敢 bùɡǎndünɡ 当 不可 602 bùk?s?yì 思议 598 606 不配bùp?i 610 不适bùshì 614 不孝bùxiào 618 不朽bùxiǔ 622 不依bùy? 626 不在 bùzàihu 乎

595 不凡bùfán 不计 bùjìqíshù 其数 不可 603 bùk?y?shì 一世 599 607 不屈bùqū 611 不速 bùsùzh?k? 之客

596 不符bùfú 600

604 不力bùlì 608 不忍bùr?n 612 不祥bùxiánɡ 616 不懈bùxi? 不言 bùyán’?ryù 而喻 不由 624 bùy?ude 得 不至 628 bùzhìyú 于 620 632 布衣bùy? 636 步行bùxínɡ 640 部下bùxià 644 猜测cüic? 648 才华cáihuá 652 财贸cáimào 656 财源cáiyuán 660 裁缝cáifenɡ 664 裁军cáijūn 668 采矿cǎikuànɡ 672 采油cǎiy?u 676 彩绘cǎihuì 680 彩陶cǎitáo 684 菜蔬càishū 688 参军cünjūn 692 参议cünyìyuàn

605 不妙bùmiào 609 不善bùshàn 613 不象 bùxiànɡhuà 话

615 不屑bùxi? 不锈 bùxiùɡünɡ 钢 不以 623 bùyǐw?irán 为然 619 627 不只bùzh? 631 布匹bùpǐ 635 步枪bùqiünɡ 639 部委bùw?i 643 擦拭cüshì 647 才干cáiɡàn 651 财会cáikuài 655 财物cáiwù 659 裁定cáidìnɡ 663 裁决cáiju? 667 采掘cǎiju? 671 采样cǎiyànɡ 675 彩虹cǎih?nɡ 679 彩塑cǎisù 683 菜刀càidüo 687 参见cünjiàn 691 参天cüntiün

617 不休bùxiū 621 不一bùy? 625 不约 bùyu?’?rt?nɡ 而同

629 布告bùɡào 633 步兵bùb?nɡ 637 部件bùjiàn 641 埠 bù 645 猜想cüixiǎnɡ 649 才智cáizhì 653 财权cáiquán 657 财主cáizhu 661 裁减cáijiǎn 665 裁判cáipàn 669 采纳cǎinà 673 采摘cǎizhüi 677 彩礼cǎilǐ 681 睬 cǎi 685 菜肴càiyáo 689 参看cünkàn

630 布景bùjǐnɡ 634 步履bùlǚ 638 部属bùshǔ 642 簿 bù 646 猜疑cüiyí 650 财经cáij?nɡ 654 财团cáituán 658 裁 cái 662 裁剪cáijiǎn 666 采伐cǎifá 670 采写cǎixi? 674 彩电cǎidiàn 678 彩旗cǎiqí 682 菜场càichǎnɡ 686 菜园càiyuán 690 参赛cünsài

院 693 参预cünyù 697 参政cünzh?nɡ 701 参桌cünzhuō 705 残害cánhài 709 残缺cánqu? 713 蚕食cánshí 717 惨案cǎn’àn 721 惨痛cǎnt?nɡ 725 沧桑cünɡsünɡ 729 苍茫cünɡmánɡ 733 藏书cánɡshū 737 操劳cüoláo 741 草本cǎob?n 745 草莓cǎom?i 749 草率cǎoshuài 753 草药cǎoyào 757 测绘c?huì 761 策动c?d?nɡ 765 蹭 c?nɡ 694 参阅cünyu? 698 餐 cün 702 残暴cánbào 706 残疾cán*jí 710 残忍cánr?n 714 蚕丝cáns? 718 惨白cǎnbái 722 惨重cǎnzh?nɡ 726 苍 cünɡ 695 参展cünzhǎn 699 餐具cünjù 703 残存cáncún 707 残留cánliú 711 残杀cánshü 715 惭愧cánkuì 719 惨败cǎnbài 723 仓促cünɡcù 727 苍翠cünɡcuì 731 苍天cünɡtiün 735 操场cüochǎnɡ 739 操心cüox?n 743 草丛cǎoc?nɡ 747 草皮cǎopí 751 草屋cǎowū 755 侧耳c?’?r 759 测算c?suàn 763 696 参战cünzhàn 700 餐厅cünt?nɡ 704 残废cánf?i 708 残破cánp? 712 蚕豆cánd?u 716 惨 cǎn 720 惨死cǎnsǐ 724 仓皇cünɡhuánɡ 728 苍老cünɡlǎo 732 藏身cánɡsh?n 736 操持cüochí 740 嘈杂cáozá 744 草帽cǎomào 748 草坪cǎopínɡ 752 草鞋cǎoxi? 756 侧身c?sh?n 760 策 c?

730 苍穹cünɡqi?nɡ 734 操办cüobàn 738 操练cüoliàn 742 草场cǎochǎnɡ 746 草拟cǎonǐ 750 草图cǎotú 754 厕所c?suǒ 758 测试c?shì 762 策划c?huà 766 叉腰chüyüo 770 插队chüduì 774 插图chütú 778 茶点chádiǎn 782 茶水cháshuǐ 786 查获cháhu? 790 查询cháxún 794 查看chákàn 798 刹那chànà 802 拆迁chüiqiün 806 柴火cháihuo 810 掺 chün 814 缠绵chánmián

层出 c?nɡchūbùqi?nɡ764 层面c?nɡmiàn 不穷 chü 768 差错chücu? 772 插曲chüqǔ 776 插嘴chüzuǐ 780 茶几cháj? 784 查处cháchǔ 788 查看chákàn 792 查找cházhǎo 796 岔 chà

767 杈

769 差额chü’? 773 插手chüshǒu 777 茬 chá 781 茶具chájù 785 查对cháduì 789 查问cháw?n 793 察觉cháju? 797 刹 chà 801 拆毁chüihuǐ 805 差事chüishi 809 搀扶chünfú 813 禅宗chánzōnɡ

771 插话chühuà 775 插秧chüyünɡ 779 茶花cháhuü 783 茶园cháyuán 787 查禁chájìn 791 查阅cháyu? 795 杈 chà

799 诧异chàyì 803 拆卸chüixi? 807 柴油cháiy?u 811 馋 chán 815 缠绕chánrào

800 拆除chüichú 804 差使chüishǐ 808 搀 812 禅 816 蝉 chün chán chán

817 潺潺chánchán 821 产销chǎnxiüo 825 阐释chǎnshì 829 昌 833 chünɡ 长臂 chángbìyuán 猿

818 蟾蜍chánchú 822 铲 826 颤 chǎn chàn

819 产妇chǎnfù 823 铲除chǎnchú 827 颤动chànd?nɡ 831 猖狂chünɡkuánɡ 835 长笛chángdí 839 长空chángkōng 843 长篇chánɡpiün 847 长途chánɡtú 851 长足chánɡzú 855 常设chánɡsh? 859 常务chánɡwù 863 偿付chánɡfù 867 厂商chǎnɡshünɡ 871 敞 chǎnɡ

820 产权chǎnquán 824 阐发chǎnfü 828 忏悔chànhuǐ 832 娼妓chünɡjì 836 长方 chánɡfünɡxínɡ 形

830 猖獗chünɡju? 834 长波chángbō 838 长颈 chángjǐnɡlù 鹿

837 长工chángɡōnɡ 841 长袍chángpáo 845 长寿chánɡsh?u 849 长夜chánɡy? 853 肠子chánɡzi 857 常委chánɡw?i 861 尝新chánɡx?n 865 厂家chǎnɡjiü 869 场景chǎnɡjǐnɡ 873 怅惘chànɡwǎnɡ 877 畅谈chànɡtán 881 倡导chànɡdǎo 885 唱腔chànɡqiünɡ 889 钞 893 chüo 超导 chüodǎotǐ 体

840 长年chángnián 844 长衫chánɡshün 848 长线chánɡxiàn 852 肠胃chánɡw?i 856 常态chánɡtài 860 常住chánɡzhù 864 偿还chánɡhái 868 厂子chǎnɡzi 872 敞开chǎnɡküi 876 畅所 chànɡsuǒyùyán 欲言 chànɡ

842 长跑chángpǎo 846 长叹chánɡtàn 850 长于chánɡyú 854 常人chánɡr?n 858 常温chánɡw?n 862 偿 chánɡ 866 厂矿chǎnɡkuànɡ 870 场子chǎnɡzi 874 畅 chànɡ

875 畅快chànɡkuài 879 畅销chànɡxiüo 883 唱词chànɡcí 887 抄袭chüoxí 891 超产chüochǎn 895 超前chüoqián 899 超脱chüotuō 903 朝代cháodài 907 朝政cháozh?nɡ 911 潮水cháoshuǐ 915 吵嘴chǎozuǐ 919 车祸ch?hu? 923 扯皮ch?pí 927 撤离ch?lí 931 澈 ch? 935 尘土ch?ntǔ

878 畅通chànɡtōnɡ 882 倡议chànɡyì 886 唱戏chànɡxì 890 钞票chüopiào 894 超级chüojí 898 超声 chüosh?nɡbō 波

880 倡

884 唱片chànɡpiàn 888 抄写chüoxi? 892 超常chüochánɡ 896 超然chüorán 900 剿 chüo

897 超人chüor?n 901 巢穴cháoxu? 905 朝阳cháoyánɡ 909 嘲弄cháon?nɡ 913 吵架chǎojià 917 车队ch?duì 921 车身ch?sh?n 925 撤换ch?huàn 929 撤销ch?xiüo 933 臣民ch?nmín

902 朝拜cháobài 906 朝野cháoy? 910 嘲笑cháoxiào 914 吵闹chǎonào 918 车夫ch?fū 922 车头ch?t?u 926 撤回ch?huí 930 撤职ch?zhí 934 尘埃ch?n’üi

904 朝向cháoxiànɡ 908 嘲讽cháof?nɡ 912 潮汐cháox? 916 车床ch?chuánɡ 920 车门ch?m?n 924 彻 932 抻 ch? ch?n 928 撤退ch?tuì 936 沉寂ch?njì

937 沉降ch?njiànɡ 941 沉闷ch?nm?n 945 沉吟ch?nyín 949 陈腐ch?nfǔ 953 陈设ch?nsh? 957 衬 ch?n 961 趁机ch?nj? 965 称霸ch?nɡbà 969 撑腰ch?nɡyüo 973 成风ch?nɡf?nɡ 977 成交ch?nɡjiüo 981 成全ch?nɡquán 985 成行ch?nɡxínɡ 989 丞相ch?nɡxiünɡ 993 诚挚ch?nɡzhì 997 承袭ch?nɡxí 1001城墙ch?nɡqiánɡ 1005乘积ch?ngj? 1009惩 ch?nɡ

938 沉浸ch?njìn 942 沉没ch?nm? 946 沉郁ch?nyù 950 陈规ch?nɡu? 954 晨 ch?n 958 衬衫ch?nshün 962 趁势ch?nshì 966 称道ch?nɡdào 970 成败ch?nɡbài 974 成活ch?nɡhu? 978 成名ch?nɡmínɡ 982 成书ch?nɡshū 986 成形ch?nɡxínɡ 990 逞 ch?nɡ 994 承办ch?nɡbàn 998 城堡ch?nɡbǎo 1002城区ch?nɡqū 1006乘凉ch?ngliánɡ 1010惩办ch?nɡbàn 1014澄清ch?nɡq?nɡ 1018吃亏ch?ku? 1022痴 ch? 1026驰名chímínɡ 1030迟早chízǎo 1034尺子chǐzi 1038斥 1042 chì

939 沉静ch?njìnɡ 943 沉睡ch?nshuì 947 沉醉ch?nzuì 951 陈迹ch?njì 955 晨光ch?nɡuünɡ 959 衬托ch?ntuō 963 趁早ch?nzǎo 967 称颂ch?nɡs?nɡ 971 成才ch?nɡcái 975 成家ch?nɡjiü 979 成品ch?nɡpǐn 983 成套ch?nɡtào 987 成因ch?nɡy?n 991 诚然ch?nɡrán 995 承继ch?nɡjì 999 城郊ch?nɡjiüo 1003乘法ch?ngfǎ 1007 乘务 ch?nɡwùyuán 员

940 沉沦ch?nlún 944 沉痛ch?nt?nɡ 948 辰 ch?n 952 陈列ch?nli? 956 晨曦ch?nx? 960 衬衣ch?ny? 964 称职ch?nzhí 968 称谓ch?nɡw?i 972 成材ch?nɡcái 976 成见ch?nɡjiàn 980 成亲ch?nɡq?n 984 成天ch?nɡtiün 988 丞 ch?nɡ

992 诚心ch?nɡx?n 996 承建ch?nɡjiàn 1000城楼ch?nɡl?u 1004乘方ch?ngfünɡ 1008乘坐ch?ngzu? 1012惩戒ch?nɡji? 1016 吃不 ch?*bùxiüo 消

1011惩处ch?nɡchǔ 1015橙 ch?nɡ

1013惩治ch?nɡzhì 1017吃苦ch?kǔ 1021嗤 ch? 1025驰骋chích?nɡ 1029迟疑chíyí 1033尺寸chǐ*cùn 1037耻辱chǐrǔ 1041赤裸chìluǒ 1045炽热chìr? 1049冲刷chōngshuü 1053充斥chōnɡchì 1057充塞chōnɡs?

1019吃水ch?shuǐ 1023痴呆ch?düi 1027迟到chídào 1031 持之 chízh?yǐh?nɡ 以恒

1020吃香ch?xiünɡ 1024池子chízǐ 1028迟缓chíhuǎn 1032持重chízh?nɡ 1036齿龈chǐyín 1040赤诚chìch?nɡ 1044炽烈chìli? 1048冲积chōngj? 1052冲撞chōngzhuànɡ 1056充沛chōnɡp?i 1060充裕chōnɡyù

1035齿轮chǐlún 1039斥责chìz?

赤手 chìshǒukōnɡquán1043赤字chìzì 空拳 1047冲锋chōngf?nɡ 1051冲洗chōngxǐ 1055充饥chōnɡj? 1059充溢chōnɡyì

1046冲淡chōngdàn 1050冲天chōngtiün 1054充电chōnɡdiàn 1058充血chōnɡxu?

1061舂

chōnɡ

1062憧憬chōnɡjǐnɡ 1066重逢ch?ngf?nɡ 1070重修ch?ngxiū 1074宠 chǒnɡ 1078抽搐chōuchù 1082抽泣chōuqì 1086抽屉chōu*tì 1090仇敌ch?udí 1094绸 ch?u

1063虫害ch?nɡhài 1067重申ch?ngsh?n 1071重演ch?ngyǎn 1075宠爱chǒnɡ’ài 1079抽打chōudǎ 1083抽签chōuqiün 1087抽样chōuyànɡ 1091仇人ch?ur?n 1095绸缎ch?uduàn 1099愁苦ch?ukǔ 1103筹措ch?ucu? 1107丑恶chǒu’? 1111出差chūchūchüi 1115出工chūɡōnɡ 1119出嫁chūjià 1123出马chūmǎ 1127出没chūm? 1131出气chūqì 1135出入chūrù 1139出师chūsh? 1143出事chūshì 1147出外chūwài 1151出资chūz? 1155初等chūd?nɡ 1159初秋chūqiū 1163除法chúfǎ 1167厨师chúsh? 1171雏形chúxínɡ 1175处决chǔju? 1179处死chǔsǐ 1183处所chùsuǒ

1064虫子ch?nɡzi 1068重围ch?ngw?i 1072崇敬ch?nɡjìnɡ 1076宠儿chǒnɡ’?r 1080抽调chōudiào 1084抽取chōuqǔ 1088踌躇ch?uchú 1092仇视ch?ushì 1096绸子ch?uzi 1100筹 ch?u

1065重叠ch?ngdi? 1069重行ch?ngxíng 1073崇尚ch?nɡshànɡ 1077抽查chōuchá 1081抽空chōuk?nɡ 1085抽穗chōusuì 1089仇 ch?u 1093惆怅ch?uchànɡ 1097稠 ch?u

1098稠密ch?umì 1102筹备ch?ub?i 1106筹建ch?ujiàn 1110出兵chūb?nɡ 1114出动chūd?nɡ 1118出家chūjiü 1122出力chūlì 1126出名chūmínɡ 1130出奇chūqí 1134出任chūr?n 1138 出生 chūsh?nɡlǜ 率

1101筹办ch?ubàn 1105筹集ch?ují 1109臭氧ch?uyǎnɡ 1113出场chūchǎnɡ 1117出击chūj? 1121 出类 chūl?ibácuì 拔萃

1104筹划ch?uhuá 1108丑陋chǒul?u 1112出厂chūchǎnɡ 1116出海chūhǎi 1120出境chūjìnɡ 1124出面chūmiàn 1128出品chūpǐn 1132出勤chūqín 1136出山chūshün 1140出使chūshǐ 1144出手chūshǒu 1148出院chūyuàn 1152出走chūzǒu 1156初冬chūdōnɡ 1160初夏chūxià 1164除外chúwài 1168锄 1172橱 chú chú

1125出苗chūmiáo 出其 chūqíbùyì 不意 出人 1133 chūr?nyìliào 意料 1129 1137出神chūsh?n 1141出示chūshì 1145出台chūtái 1149出征chūzh?nɡ 1153出租chūzū 1157初恋chūliàn 1161初学chūxu? 1165除夕chúx? 1169锄头chútou 1173橱窗chúchuünɡ 1177处世chǔshì 1181储 chǔ

1142出世chūshì 1146出头chūt?u 1150出众chūzh?nɡ 1154初春chūchūn 1158初年chūnián 1162除尘chúch?n 1166厨 1170雏 chú chú

1174处方chǔfünɡ 1178处事chǔshì 1182储藏chǔcánɡ

1176处女chǔnǚ 1180处置chǔzhì 1184畜力chùlì

1185畜生chùsheng 1189触犯chùfàn 1193触摸chùmō 1197矗立chùlì 1201踹 chuài

1186触电chùdiàn 1190触及chùjí 1194 触目 chùmùj?nɡx?n 惊心 chuüi

1187触动chùd?nɡ 1191触角chùjiǎo 1195触手chùshǒu 1199揣测chuǎic? 1203 川流 chuünliúbùx? 不息

1188触发chùfü 1192触觉chùju? 1196触须chùxū 1200揣摩chuǎim? 1204穿插chuünchü 1208 穿山 chuünshünjiǎ 甲

1198揣

1202川剧chuünjù 1206穿戴chuündài 1210穿行chuünxínɡ 1214传单chuándün 1218传奇chuánqí 1222传输chuánshū 1226传真chuánzh?n 1230船台chuántái 1234喘气chuǎnqì 1238疮疤chuünɡbü 1242床铺chuánɡpù 1246创建chuànɡjiàn 1250创始chuànɡshǐ 1254吹拂chu?fú 1258吹奏chu?z?u 1262垂危chuíw?i 1266春分chūnf?n 1270春雷chūnl?i 1274纯真chúnzh?n 1278蠢 chǔn 1282啜泣chu?qì 1286瓷砖cízhuün 1290词典cídiǎn 1294慈悲cíb?i 1298磁化cíhuà 1302磁性cíxìnɡ 1306此间cǐjiün

1205穿刺chuüncì 1209穿梭chuünsuō 1213传承chuánch?nɡ 1217传令chuánlìng 1221传神chuánsh?n 1225传闻chuánw?n 1229船家chuánjia 1233船闸chuánzhá 1237疮 chuünɡ 1241床单chuánɡdün 1245创见chuànɡjiàn 1249创设chuànɡsh? 1253炊烟chu?yün 1257吹嘘chu?xū 1261垂死chuísǐ 1265锤子chuízi 1269春光chūnɡuünɡ 1273纯净chúnjìnɡ 1277醇 chún 1281戳穿chuōchuün 1285瓷器cíqì 1289祠堂cítánɡ 1293慈爱cí’ài 1297磁带cídài 1301磁头cít?u 1305雌雄cíxi?nɡ

1207穿孔chuünkǒnɡ 1211穿越chuünyu? 1215传道chuándào 1219传染chuánrǎn 1223传送chuáns?nɡ 1227船舱chuáncünɡ 1231船舷chuánxián 1235喘息chuǎnx? 1239窗帘chuünɡlián 1243床位chuánɡw?i 1247创举chuànɡjǔ 1251创业chuànɡy? 1255吹牛chu?niú 1259垂钓chuídiào 1263捶 chuí 1267春风chūnf?nɡ 1271春色chūns? 1275纯正chúnzh?nɡ 1279蠢事chǔnshì 1283绰号chuōhào 1287词句cíjù 1291辞退cítuì 1295慈善císhàn 1299磁极cíjí 1303雌蕊círuǐ 1307 此起 cǐqǐbǐfú 彼伏

1212传布chuánbù 1216传教chuánjiào 1220传人chuánr?n 1224传诵chuáns?nɡ 1228船夫chuánfū 1232船员chuányuán 1236创口chuànɡkǒu 1240窗台chuünɡtái 1244创汇chuànɡhuì 1248创刊chuànɡkün 1252创制chuànɡzhì 1256吹捧chu?p?nɡ 1260垂柳chuíliǔ 1264锤炼chuíliàn 1268春耕chūnɡ?nɡ 1272纯度chúndù 1276淳朴chúnpǔ 1280戳 1284瓷 1288祠 1292慈 chuō cí cí cí

1296慈祥cíxiánɡ 1300磁体cítǐ 1304雌性cíxìnɡ 1308次第cìdì

1309次品cìpǐn 1313刺骨cìɡǔ 1317刺绣cìxiù 1321葱 cōnɡ 1325从属c?nɡshǔ 1329从众c?nɡzh?nɡ 1333凑合c?uh? 1337粗笨cūb?n 1341粗犷cūɡuǎnɡ 1345粗细cūxì 1349醋 cù 1353篡夺cuàndu? 1357催化cu?huà 1361璀璨cuǐcàn 1365啐 1373皴 cuì cūn 1369村落cūnlu?

1310次日cìrì 1314刺客cìk? 1318刺眼cìyǎn 1322聪慧cōnɡhuì 1326从头c?nɡt?u 1330丛林c?nɡlín 1334凑近c?ujìn 1338粗布cūbù 1342粗鲁cūlǔ 1346粗心cūx?n 1350簇拥cùyōnɡ 1354篡改cuànɡǎi 1358 催化 cu?huàjì 剂 cuì

1311刺刀cìdüo 1315刺杀cìshü 1319赐予cìyǔ 1323从容c?nɡr?nɡ 1327从新c?nɡx?n 1331丛生c?nɡsh?nɡ 1335凑巧c?uqiǎo 1339粗大cūdà 1343粗略cūl?? 1347粗野cūy? 1351蹿 1355崔 cuün cu?

1312刺耳cì’?r 1316刺猬cìwei 1320匆忙cōnɡmánɡ 1324从军c?nɡjūn 1328从业c?nɡy? 1332丛书c?nɡshū 1336粗暴cūbào 1340粗放cūfànɡ 1344粗俗cūsú 1348粗壮cūzhuànɡ 1352攒 cuán 1356催促cu?cù 1360摧 cu?

1359催眠cu?mián 1363脆弱cuìru? 1367翠 cuì 1371村寨cūnzhài 1375存放cúnfànɡ 1379存亡cúnwánɡ 1383磋商cuōshünɡ 1387挫伤cu?shünɡ 1391错位cu?w?i 1395搭配düp?i 1399打岔dǎchà 1403 打盹 dǎdǔnr 儿

1362脆

1364萃取cuìqǔ 1368翠绿cuìlǜ 1372村镇cūnzh?n 1376存活cúnhu? 1380存心cúnx?n 1384撮 1388锉 1392 cuō cu?

1366淬火cuìhuǒ 1370村民cūnmín 1374存储cúnchǔ 1378存留cúnliú 1382搓 cuō 1386挫败cu?bài 1390错觉cu?ju? 1394搭救düjiù 1398答话dáhuà 1402打赌dǎdǔ 1406 打交 dǎjiüo*dào 道

1377存货cúnhu? 1381存折cúnzh? 1385挫 cu?

1389错过cu?ɡu? 1393耷拉düla 1397答辩dábiàn 1401打动dǎd?nɡ 1405 打火 dǎhuǒj? 机

错综 cu?zōnɡfùzá 复杂

1396搭讪dü*shàn 1400打点dǎdian 1404打发dǎfa 1408打垮dǎkuǎ 1412打扰dǎrǎo 1416打消dǎxiüo 1420大白dàbái 1424大肠dàchánɡ 1428大殿dàdiàn

1407打搅dǎjiǎo 1411打趣dǎqù 1415打通dǎtōnɡ 1419打字dǎzì 1423 大不 dà*bùliǎo 了

1409打捞dǎlüo 1413打扫dǎsǎo 1417打印dǎyìn 1421 大本 dàb?nyínɡ 营

1410打猎dǎli? 1414打铁dǎti? 1418打颤dǎzhàn 1422大便dàbiàn 1426大车dàch?

1425大潮dàcháo

1427大抵dàdǐ

1429大度dàdù 1433大方dàfang 1437大褂dàɡuà 1441大计dàjì 1445大举dàjǔ 1449大略dàl?? 1453 大气 dàqìc?nɡ 层

1430大法dàfǎ 1434大副dàfù 1438大汉dàhàn 1442大将dàjiànɡ 1446 大理 dàlǐshí 石 大气 dàqìyü 压

1431大凡dàfán 1435 大公 dàɡōnɡwús? 无私

1432大方dàfünɡ 1436大鼓dàɡǔ 1440大户dàhù

1439大号dàhào 1443

大惊 dàj?nɡxiǎoɡuài1444大局dàjú 小怪 大陆 1447 dàlùjià 1448大路dàlù 架 1451大麦dàmài 1455大权dàquán 1459大势dàshì 1463大喜dàxǐ 1467大选dàxuǎn 1471大义dàyì 1475呆板áibǎn 1479代办dàibàn 1483代数dàishù 1487带路dàilù 1491待业dàiy? 1495逮 dài 1452大米dàmǐ 1456 大人 dàr?nwù 物 大显 dàxiǎnsh?nshǒu 身手

1450大麻dàmá 1454

1457大赛dàsài 1461

1458大使dàshǐ

1460大肆dàsì 1464

大同 dàt?nɡxiǎoyì 1462大腿dàtuǐ 小异 大相 1465 dàxiünɡjìnɡtínɡ1466大修dàxiū 径庭 1469大雁dàyàn 1473大宗dàzōnɡ 1477歹徒dǎitú 1481代词dàicí 1485带电dàidiàn 1489贷 dài 1493怠慢dàimàn 1497丹 dün 1470大业dày? 1474大作dàzu? 1478逮 dǎi

1468大雪dàxu? 1472大专dàzhuün 1476呆滞düizhì 1480 代表 dàibiǎozu? 作

1482代号dàihào 1486带劲dàijìn 1490待命dàimìnɡ 1494袋子dàizi 1498 丹顶 dündǐnɡh? 鹤

1484玳瑁dàimào 1488带子dàizǐ 1492怠工dàiɡōnɡ 1496耽搁dünɡ? 1500担当dündünɡ 1504单产dünchǎn 1508单价dünjià 1512单衣düny? 1516 胆固 dǎnɡùchún 醇

1499担保dünbǎo 1503单薄dünb? 1507单干düngàn 1511单项dünxiànɡ 1515掸 dǎn

1501担架dünjià 1505单词düncí 1509单据dünjù 1513单元dünyuán 1517胆量dǎnliànɡ 胆小 dǎnxiǎoɡuǐ 鬼 旦角 1525 dànju?er 儿 1521 1529淡漠dànm? 1533弹药dànyào

1502担忧dünyōu 1506单方dünfünɡ 1510单身dünsh?n 1514单子dünzi 1518胆略dǎnl?? 1522胆汁dǎnzh? 1526诞辰dànch?n 1530淡然dànrán 1534蛋糕dànɡüo

1519胆囊dǎnnáng 1523胆子dǎnzi 1527淡薄dànb? 1531弹片dànpiàn 1535氮肥dànf?i

1520胆怯dǎnqi? 1524旦 dàn

1528淡化dànhuà 1532弹头dànt?u 1536氮气dànqì

1537当差düngchüi 1541当面düngmiàn 1545当心düngx?n 1549党纪dǎnɡjì 1553党校dǎnɡxiào 1557当晚dàngwǎn 1561荡漾dànɡyànɡ 1565刀子düozi 1569导师dǎosh? 1573捣 dǎo

1538当归düngɡu? 1542当权düngquán 1546当众düngzh?nɡ 1550党派dǎnɡpai 1554党章dǎnɡzhünɡ 1558当夜dàngy? 1562档 dànɡ 1566导电dǎodiàn 1570导向dǎoxiànɡ 1574捣鬼dǎoɡuǐ 1578倒伏dǎofú 1582蹈 dǎo

1539当家düngjiü 1543当日düngrì 1547裆 dünɡ 1551党团dǎnɡtuán 1555当铺dàng*pù 1559当真dàngzh?n 1563档次dànɡcì 1567导航dǎohánɡ 1571导游dǎoy?u 1575捣毁dǎohuǐ 1579倒卖dǎomài 1583到家dàojiü 1587倒数dàoshù 1591倒转dàozhuǎn 1595悼念dàoniàn 1599道士dàoshi 1603稻草dàocǎo 1607得分d?f?n 1611得体d?tǐ 1615灯火d?nɡhuǒ 1619登场d?nɡchǎnɡ 1623登山d?nɡshün 1627等价d?nɡjià 1631瞪眼d?nɡyǎn 1635低潮d?cháo 1639低廉d?lián 1643低洼d?wü 1647堤坝d?bà 1651敌后díh?u 1655敌意díyì 1659嫡 dí 1663抵达dǐdá

1540当量düngliàng 1544当下düngxià 1548党籍dǎnɡjí 1552党务dǎnɡwù 1556当日dàngrì 1560荡 dànɡ 1564刀枪düoqiünɡ 1568导热dǎor? 1572导语dǎoyǔ 1576捣乱dǎoluàn 1580倒塌dǎotü 1584倒挂dàoɡuà 1588倒退dàotuì 1592倒转dàozhuàn 1596道家dàojiü 1600道喜dàoxǐ 1604稻子dàozi 1608得救d?jiù 1612 得天 d?tiündúh?u 独厚

1577倒闭dǎobì 1581祷告dǎoɡào 1585倒立dàolì 1589倒影dàoyǐnɡ 1593盗 dào 1597道具dàojù 1601道谢dàoxi? 1605得逞d?ch?nɡ 1609得力d?lì 1613 得心 d?x?ny?nɡshǒu 应手

1586倒数dàoshǔ 1590倒置dàozhì 1594盗贼dàoz?i 1598道歉dàoqiàn 1602道义dàoyì 1606得当d?dàng 1610得失d?sh? 1614得罪d?*zuì 1618登场d?nɡchánɡ 1622登门d?nɡm?n 1626等号d?nɡhào 1630澄 d?nɡ 1634低层d?c?nɡ 1638低空d?kōnɡ 1642低能d?n?nɡ 1646堤 d? 1650敌国díɡu? 1654敌视díshì 1658笛子dízi 1662抵触dǐchù

1616灯笼d?nɡlonɡ 1620登高d?nɡɡüo 1624登台d?nɡtái 1628等式d?nɡshì 1632登 d?nɡ 1636低沉d?ch?n 1640低劣d?li? 1644低微d?w?i 1648提防d?fanɡ 1652敌寇dík?u 1656涤纶dílún 1660诋毁dǐhuǐ 1664抵挡dǐdǎnɡ

1617灯塔d?nɡtǎ 1621登陆d?nɡlù 1625登载d?nɡzǎi 1629等同d?nɡt?nɡ 1633凳子d?nɡzi 1637低估d?ɡū 1641低落d?lu? 1645低压d?yü 1649滴灌d?ɡuàn 1653敌情díqínɡ 1657笛 dí 1661抵偿dǐchánɡ

1665抵消dǐxiüo 1669底细dǐ*xì 1673地道dìdào 1677地基dìj? 1681地幔dìmàn 1685地热dìr? 1689地狱dìyù 1693帝制dìzhì 1697蒂 1701掂 dì diün

1666抵押dǐyü 1670底子dǐzi 1674地道dìdao 1678地窖dìjiào 1682地盘dìpán 1686地毯dìtǎn 1690地址dìzhǐ 1694递减dìjiǎn 1698缔 1702滇 dì diün

1667抵御dǐyù 1671地产dìchǎn 1675地段dìduàn 1679地雷dìl?i 1683地皮dìpí 1687 地下 dìxiàshì 室

1668底片dǐpiàn 1672地磁dìcí 1676地核dìh? 1680地力dìlì 1684 地平 dìpínɡxiàn 线

1688地衣dìy? 1692帝王dìwánɡ 1696谛听dìt?nɡ 1700缔约dìyu? 1704颠簸diünbǒ 1708典 diǎn 1712典礼diǎnlǐ 1716点名diǎnmínɡ 1720电波diànbō 1724电工diànɡōnɡ 1728电极diànjí 1732电铃diànlínɡ 1736电容diànr?nɡ 1740电网diànwǎnɡ 1744 电影 diànyǐnɡyuàn 院

1691弟妹dìm?i 1695递增dìz?nɡ 1699缔结dìji? 1703颠 1707巅 diün diün

1705颠倒diündǎo 1709典范diǎnfàn 1713典雅diǎnyǎ 1717点心diǎnxin 1721电车diànch? 1725电光diànɡuünɡ 1729电解diànji? 1733电炉diànlú 1737电扇diànshàn 1741电文diànw?n 1745店铺diànpù 1749惦记diàn*jì 1753佃 1757貂 diàn diüo

1706颠覆diünfù 1710典故diǎnɡù 1714点滴diǎnd? 1718点缀diǎn*zhuì 1722 电磁 diàncíchǎng 场 电解 diànji?zhì 质

1711典籍diǎnjí 1715点火diǎnhuǒ 1719电表diànbiǎo 1723电镀diàndù 1727电机diànj? 1731电缆diànlǎn 1735 电气 diànqìhuà 化

1726电焊diànhàn 1730

1734电气diànqì 1738电梯diànt? 1742电信diànxìn 1746店堂diàntánɡ 1750惦念diànniàn 1754殿 diàn

1739电筒diàntǒnɡ 1743电讯diànxùn 1747店员diànyuán 1751奠 diàn 1755殿堂diàntánɡ 1759雕琢diüozhu? 1763吊环diàohuán 1767掉换diàohuàn 1771调运diàoyùn 1775跌落di?lu? 1779叮咛d?nɡnínɡ 1783顶替dǐnɡtì

1748垫圈diànquün 1752奠基diànj? 1756殿下diànxià 1760刁 1764钓 diüo diào

1758碉堡diüobǎo 1762叼 diüo 1766调度diàodù 1770调遣diàoqiǎn 1774掉头diàot?u 1778叮 d?nɡ 1782顶峰dǐnɡf?nɡ

1761刁难diüonán 1765钓竿diàoɡün 1769调配diàop?i 1773掉队diàoduì 1777蝶 di? 1781钉子d?ngzi

1768调集diàojí 1772调子diàozi 1776碟 1784鼎 di? dǐnɡ 1780叮嘱d?nɡzhǔ

1785鼎盛dǐnɡsh?nɡ 1789订阅dìnɡyu? 1793订购dìnɡɡ?u 1797定名dìnɡmínɡ 1801定性dìnɡxìnɡ 1805锭 dìnɡ

1786订购dìnɡɡ?u 1790订正dìnɡzh?nɡ 1794定价dìnɡjià 1798定神dìnɡsh?n 1802定语dìnɡyǔ 1806丢掉diūdiào 1810东边dōng*biün 1814东经dōnɡj?nɡ 1818董 dǒnɡ

1787订婚dìnɡhūn 1791定点dìnɡdiǎn 1795定居dìnɡjū 1799定时dìnɡshí 1803定员dìnɡyuán 1807丢脸diūliǎn 1811

1788订立dìnɡlì 1792定都dìnɡdōu 1796定论dìnɡlùn 1800定位dìnɡw?i 1804定罪dìnɡzuì 1808丢人diūr?n

1809丢失diūsh? 1813东家dōnɡjia 1817冬至dōnɡzhì 1821懂事dǒnɡshì 1825 动画 d?nɡhuàpiàn 片

东道 dōnɡdàozhǔ 1812东风dōnɡf?nɡ 主 东正 1815 dōnɡzh?ngjiào 1816冬眠dōnɡmián 教 董事 1819董事dǒnɡshì 1820 dǒnɡshìhuì 会 1823动荡d?nɡdànɡ 1827动情d?nɡqínɡ 1831 动物 d?nɡwùyuán 园 1824动工d?nɡɡōnɡ 1828动身d?nɡsh?n 1832动向d?nɡxiànɡ 1836冻疮d?nɡchuünɡ 1840洞房d?nɡfánɡ 1844抖擞dǒusǒu 1848陡然dǒurán 1852豆子d?uzi 1856窦 d?u

1822动产d?nɡchǎn 1826动乱d?nɡluàn 1830动听d?nɡt?nɡ 1834动用d?nɡy?nɡ 1838栋 d?nɡ 1842斗笠dǒulì 1846陡坡dǒupō 1850豆浆d?ujiünɡ 1854逗留d?uliú 1858督 dū

1829动弹d?ngtan 1833动心d?nɡx?n 1837冻结d?nɡji? 1841洞穴d?nɡxu? 1845陡 dǒu

1835动辄d?nɡzh? 1839洞察d?nɡchá 1843抖动dǒud?nɡ 1847陡峭dǒuqiào 1851 豆芽 d?uyáer 儿 d?u

1849斗志d?uzhì 1853 逗乐 d?ul?er 儿

1855痘

1857都城dūch?nɡ 1861督军dūjūn 1865毒害dúhài 1869毒蛇dúsh? 1873独白dúbái 1877独到dúdào 1881独舞dúwǔ 1885读物dúwù 1889堵截dǔji? 1893赌气dǔqì 1897妒忌dùjì

1859督办dūbàn 1863毒草dúcǎo 1867毒品dúpǐn 1871毒药dúyào 1875独唱dúchànɡ 1879独家dújiü 1883独奏dúz?u 1887犊 1891赌 dú dǔ

1860督促dūcù 1864毒打dúdǎ 1868毒气dúqì 1872毒霸dúbà 1876独创dúchuànɡ 1880独身dúsh?n 1884读数dúshù 1888笃信dǔxìn 1892赌博dǔb? 1896杜绝dùju? 1900渡船dùchuán

1862嘟囔dūnanɡ 1866毒剂dújì 1870毒物dúwù 1874独裁dúcái 1878独断dúduàn 1882 独一 dúy?wú?r 无二

1886读音dúy?n 1890堵塞dǔsüi 1894睹 dǔ 1898度量dùliàng

1895杜鹃dùjuün 1899度日dùrì

1901渡口dùkǒu 1905端庄duünzhuünɡ 1909短工duǎnɡōnɡ 1913短线duǎnxiàn 1917断层duànc?nɡ 1921断言duànyán 1925锻 duàn 1929对策duìc? 1933对口duìkǒu 1937对偶duì’ǒu 1941对峙duìzhì 1945兑现duìxiàn 1949炖 dùn

1902镀1903端午duünwǔ 1907短处duǎn*chù 1911短跑duǎnpǎo 1915短语duǎnyǔ 1919断然duànrán 1923缎子duànzi 1927堆砌du?qì 1931对等duìd?nɡ 1935对路duìlù 1939对头duìtou 1943兑 1947墩 1951盾 duì dūn dùn

1904端详duünxiáng 1908短促duǎncù 1912短缺duǎnqu? 1916段落duànlu? 1920断送duàns?nɡ 1924煅 duàn 1928对岸duìàn 1932对接duìji? 1936对门duìm?n 1940对虾duìxiü 1944兑换duìhuàn 1948囤 dùn

1906短波duǎnbō 1910短路duǎnlù 1914短小duǎnxiǎo 1918断绝duànju? 1922缎 duàn 1926堆放du?fànɡ 1930对答duìdá 1934对联duìlián 1938对数duìshù 1942队列duìli? 1946敦促dūncù 1950钝 dùn

1952顿悟dùnwù 1956多事duōshì 1960踱 1968堕 du? du? 1964躲闪duǒshǎn 1972跺脚du?jiǎo 1976额角?jiǎo 1980扼 ?

1953多寡duōɡuǎ 1957多谢duōxi? 1961垛 1965剁 duǒ du?

1954多亏duōku? 1958多嘴duōzuǐ 1962躲避duǒbì 1966垛 du? 1970惰性du?xìnɡ 1974蛾子?zi 1978额外?wài 1982扼要?yào 1986恶棍?ɡùn 1990恶习?xí 1994萼片?piàn 1998腭 ?

1955多情duōqínɡ 1959夺目du?mù 1963躲藏duǒcánɡ 1967舵 1971跺 du? du?

1969堕落du?lu? 1973 鹅卵 ?luǎnshí 石

1975额定?dìnɡ 1979厄运?yùn 1983恶霸?bà 1987恶果?ɡuǒ 1991恶性?xìnɡ 1995遏止?zhǐ 1999鄂 ?

1977额头?t?u 1981扼杀?shü 1985恶毒?dú 1989恶人?r?n 1993 恶作 ?zu?jù 剧

1984恶臭?ch?u 1988恶魔?m? 1992恶意?yì 1996遏制?zhì 2000恩赐?ncì 2004儿孙?rsūn 2008耳光?rɡuünɡ 2012耳目?rmù 2016发报fübào 2020发放füfànɡ 2024发酵füjiào 2028发霉füm?i

1997愕然?rán 2001恩情?nqínɡ 2005儿戏?rxì 2009耳环?rhuán 2013耳语?ryǔ 2017发财fücái 2021发疯füf?nɡ 2025发狂fükuánɡ

2002恩人?nr?n 2006而今?rj?n 2010耳机?rj? 2014饵 ?r 2018发愁füch?u 2022发还fühuán 2026发愣fül?nɡ

2003儿科?rk? 2007而后?rh?u 2011耳鸣?rmínɡ 2015二胡?rhú 2019发呆füdüi 2023发火fühuǒ 2027发毛fümáo

2029发怒fünù 2033发球füqiú 2037发售füsh?u 2041发笑füxiào 2045乏 fá

2030发配füp?i 2034发散füsàn 2038发送füs?nɡ 2042发泄füxi? 2046乏力fálì 2050罚金fáj?n 2054法宝fǎbǎo 2058法师fǎsh? 2062发型fàxínɡ 2066番茄fünqi? 2070翻滚fünɡǔn 2074凡事fánshì 2078繁复fánfù 2082繁盛fánsh?ng 2086繁育fányù 2090反常fǎnchánɡ 2094反攻fǎnɡōnɡ 2098反扑fǎnpū 2002恩人?nr?n 2006而今?rj?n 2010耳机?rj? 2014饵 ?r 2018发愁füch?u 2022发还fühuán 2026发愣fül?nɡ 2030发配füp?i 2034发散füsàn 2038发送füs?nɡ 2042发泄füxi? 2046乏力fálì 2050罚金fáj?n 2054法宝fǎbǎo

2031发票füpiào 2035发烧füshüo 2039发文füw?n 2043 发言 füyánr?n 人 fá

2032发情füqínɡ 2036发誓füshì 2040发问füw?n 2044发源füyuán 2048伐 2052筏 fá fá

2047乏味fáw?i 2051阀 2055法典fǎdiǎn 2059法术fǎshù 2063帆 fün

2049伐木fámù 2053法案fǎ’àn 2057法权fǎquán 2061法治fǎzhì 2065帆船fünchuán 2069翻动fünd?nɡ 2073凡人fánr?n 2077烦躁fánzào 2081繁茂fánmào 2085繁衍fányǎn 2089反驳fǎnb? 2093反感fǎnɡǎn 2097反叛fǎnpàn 2001恩情?nqínɡ 2005儿戏?rxì 2009耳环?rhuán 2013耳语?ryǔ 2017发财fücái 2021发疯füf?nɡ 2025发狂fükuánɡ 2029发怒fünù 2033发球füqiú 2037发售füsh?u 2041发笑füxiào 2045乏 fá

2056法纪fǎjì 2060法医fǎy? 2064帆布fünbù 2068翻案fün’àn 2072翻阅fünyu? 2076烦闷fánm?n 2080繁忙fánmánɡ 2084繁星fánx?nɡ 2088反比fǎnbǐ 2092反倒fǎndào 2096反击fǎnj? 2100反问fǎnw?n 2004儿孙?rsūn 2008耳光?rɡuünɡ 2012耳目?rmù 2016发报fübào 2020发放füfànɡ 2024发酵füjiào 2028发霉füm?i 2032发情füqínɡ 2036发誓füshì 2040发问füw?n 2044发源füyuán 2048伐 2052筏 fá fá

2067藩镇fünzh?n 2071翻腾fün*t?nɡ 2075烦 fán 2079繁华fánhuá 2083烦琐fánsuǒ 2087繁杂fánzá 2091反刍fǎnchú 2095反光fǎnɡuünɡ 2099反思fǎns? 2003儿科?rk? 2007而后?rh?u 2011耳鸣?rmínɡ 2015二胡?rhú 2019发呆füdüi 2023发火fühuǒ 2027发毛fümáo 2031发票füpiào 2035发烧füshüo 2039发文füw?n 2043 发言 füyánr?n 人 fá

2047乏味fáw?i 2051阀 2055法典fǎdiǎn

2049伐木fámù 2053法案fǎ’àn

2056法纪fǎjì

2057法权fǎquán 2061法治fǎzhì 2065帆船fünchuán 2069翻动fünd?nɡ 2073凡人fánr?n 2077烦躁fánzào 2081繁茂fánmào 2085繁衍fányǎn 2089反驳fǎnb? 2093反感fǎnɡǎn 2097反叛fǎnpàn 2101反响fǎnxiǎnɡ 2105返航fǎnhánɡ 2109范例fànlì 2113饭菜fàncài 2117饭碗fànwǎn 2121贩运fànyùn 2125方位fünɡw?i 2129方桌fünɡzhuō 2133防范fánɡfàn 2137 防护 fánɡhùlín 林

2058法师fǎsh? 2062发型fàxínɡ 2066番茄fünqi? 2070翻滚fünɡǔn 2074凡事fánshì 2078繁复fánfù 2082繁盛fánsh?ng 2086繁育fányù 2090反常fǎnchánɡ 2094反攻fǎnɡōnɡ 2098反扑fǎnpū 2102反省fǎnsh?nɡ 2106返还fǎnhái 2110梵文fànw?n 2114 饭馆 fànɡuǎner 儿

2059法术fǎshù 2063帆 fün

2060法医fǎy? 2064帆布fünbù 2068翻案fün’àn 2072翻阅fünyu? 2076烦闷fánm?n 2080繁忙fánmánɡ 2084繁星fánx?nɡ 2088反比fǎnbǐ 2092反倒fǎndào 2096反击fǎnj? 2100反问fǎnw?n 2104反证fǎnzh?nɡ 2108泛滥fànlàn 2112犯人fànr?n 2116饭厅fànt?nɡ 2120贩卖fànmài 2124方略fünɡl??

2067藩镇fünzh?n 2071翻腾fün*t?nɡ 2075烦 fán 2079繁华fánhuá 2083烦琐fánsuǒ 2087繁杂fánzá 2091反刍fǎnchú 2095反光fǎnɡuünɡ 2099反思fǎns? 2103 反义 fǎnyìcí 词

2107返青fǎnq?nɡ 2111犯法fànfǎ 2115饭盒fành? 2119贩 fàn

2118饭桌fànzhuō 2122贩子fànzi 2126 方向 fünɡxiànɡpán 盘

2123方剂fünɡjì 2127

方兴 fünɡx?nɡw?iài 2128方圆fünɡyuán 未艾 2132防毒fánɡdú 2136防护fánɡhù 2140防卫fánɡw?i 2144防疫fánɡyì 2148房租fánɡzū 2152仿制fǎnɡzhì 2156放电fànɡdiàn 2160放牧fànɡmù 2164 放射 fànɡsh?xiàn 线

2130芳香fünɡxiünɡ 2134防寒fánɡhán 2138防空fánɡkōnɡ 2142防线fánɡxiàn 2146房产fánɡchǎn 2150仿效fǎnɡxiào 2154 纺织 fǎnɡzh?pǐn 品

2131防备fánɡb?i 2135防洪fánɡh?nɡ 2139防守fánɡshǒu 2143防汛fánɡxùn 2147房东fánɡdōnɡ 2151仿照fǎnɡzhào 2155 放大 fànɡdàjìnɡ 镜

2141防务fánɡwù 2145妨害fánɡhài 2149仿 2153纺 fǎnɡ fǎnɡ

2157放火fànɡhuǒ 2161放炮fànɡpào 2165放声fànɡsh?nɡ 2169放学fànɡxu? 2173放置fànɡzhì

2158放假fànɡjiǎ 2162放任fànɡr?n 2166放手fànɡshǒu 2170放眼fànɡyǎn 2174放纵fànɡz?nɡ

2159放宽fànɡkuün 2163放哨fànɡshào 2167放肆fànɡsì 2171放养fànɡyǎnɡ 2175非得f?id?i

2168放行fànɡxínɡ 2172放映fànɡyìnɡ 2176非凡f?ifán

2177非难f?inàn 2181飞驰f?ichí 2185飞速f?isù 2189飞舞f?iwǔ 2193飞越f?iyu? 2197肥厚f?ih?u 2201肥沃f?iw? 2205匪帮f?ibünɡ 2209肺病f?ibìnɡ 2213废话f?ihuà 2217废气f?iqì 2221废物f?iwu 2225沸点f?idiǎn 2229费力f?ilì 2233分担f?ndün 2237分管f?nɡuǎn 2241分流f?nliú 2245分清f?nq?nɡ 2249分摊f?ntün 2253纷繁f?nfán 2257纷争f?nzh?nɡ 2261坟地f?ndì 2265焚毁f?nhuǐ 2269粉刺f?ncì 2273分外f?nwài 2277 奋不 f?nbùɡùsh?n 顾身

2178

非同 f?it?nɡxiǎok? 小可

2179非议f?iyì 2183飞溅f?ijiàn 2187飞天f?itiün 2191 飞行 f?ixínɡyuán 员 f?i

2180绯红f?ih?ng 2184飞禽f?iqín 2188飞艇f?itǐnɡ 2192飞扬f?iyánɡ 2196肥大f?idà 2200肥水f?ishuǐ 2204诽谤f?ibànɡ 2208吠 f?i

2182飞碟f?idi? 2186飞腾f?it?nɡ 2190 飞行 f?ixínɡqì 器

2194飞涨f?izhǎnɡ 2198肥力f?ilì 2202肥效f?ixiào 2206匪徒f?itú 2210 肺活 f?ihu?liàng 量

2195妃

2199肥胖f?ipànɡ 2203肥皂f?izào 2207翡翠f?icuì 2211 肺结 f?iji?h? 核

2212肺炎f?iyán 2216废品f?ipǐn 2220废物f?iwù 2224沸 f?i 2228费劲f?ijìn 2232分寸f?n*cùn 2236分隔f?nɡ? 2240分居f?njū 2244分派f?npài 2248 分水 f?nshuǐlǐnɡ 岭

2214废旧f?ijiù 2218废弃f?iqì 2222废渣f?izhü 2226沸水f?ishuǐ 2230分辨f?nbiàn 2234分队f?nduì 2238分红f?nh?ng 2242分娩f?nmiǎn 2246分手f?nshǒu 2250分头f?nt?u 2254纷飞f?nf?i 2258氛围f?nw?i 2262坟墓f?nmù 2266焚烧f?nshüo 2270粉红f?nh?nɡ 2274份额f?n’? 2278奋发f?nfü 2282奋战f?nzhàn 2286愤慨f?nkǎi 2290丰满f?nɡmǎn 2294丰腴f?nɡyú

2215废料f?iliào 2219废水f?ishuǐ 2223废止f?izhǐ 2227费解f?iji? 2231分兵f?nb?nɡ 2235分发f?nfü 2239分家f?njiü 2243分蘖f?nni? 2247分数f?nshu? 2251分享f?nxiǎnɡ 2255纷乱f?nluàn 2259酚 f?n 2263坟头f?nt?u 2267粉笔f?nbǐ 2271粉剂f?njì 2275份儿f?ner 2279奋力f?nlì 2283粪便f?nbiàn 2287愤然f?nrán 2291丰年f?nɡnián 2295风波f?nɡbō

2252芬芳f?nfünɡ 2256纷纭f?nyún 2260坟 2264焚 f?n f?n

2268粉尘f?nch?n 2272粉饰f?nshì 2276份子f?nzi 2280奋起f?nqǐ 2284愤 f?n

2281奋勇f?nyǒnɡ 2285愤恨f?nh?n 2289丰厚f?nɡh?u 2293丰硕f?nɡshu?

2288丰产f?nɡchǎn 2292丰盛f?nɡsh?nɡ 2296风采f?nɡcǎi

2297风潮f?nɡcháo 2301风帆f?nɡfün 2305风流f?nɡliú 2309风情f?nɡqínɡ 2313风声f?nɡsh?nɡ 2317风向f?nɡxiànɡ 2321风韵f?nɡyùn 2325封面f?nɡmiàn 2329锋利f?nɡlì 2333蜂蜜f?nɡmì 2337逢 2341凤 f?nɡ f?nɡ

2298风车f?nɡch? 2302风寒f?nɡhán 2306风貌f?nɡmào 2310风趣f?nɡqù 2314风水f?nɡ*shuǐ 2318风行f?nɡxínɡ 2322风筝f?nɡzhenɡ 2326疯 f?nɡ

2299

风驰 f?nɡchídiànch?2300风度f?nɡdù 电掣 2304风浪f?nɡlànɡ 2308 风起 f?nɡqǐyúnyǒnɡ 云涌

2303风化f?nɡhuà 2307风靡f?nɡmí 2311风沙f?nɡshü 2315风味f?nɡw?i 2319风雅f?nɡyǎ 2323风姿f?nɡz? 2327疯子f?nɡzi 2331蜂巢f?nɡcháo 2335蜂窝f?nɡwō 2339缝纫f?ngr?n 2343奉命f?nɡmìnɡ 2347佛法f?fǎ 2351佛学f?xu? 2355肤色fūs? 2359弗 fú 2363扶持fúchí 2367抚养fǔyǎnɡ 2371拂晓fúxiǎo 2375服役fúyì 2379浮雕fúdiüo 2383浮肿fúzhǒnɡ 2387福音fúy?n 2391抚慰fǔw?i 2395斧子fǔzi 2399俯视fǔshì 2403腐化fǔhuà 2407负电fùdiàn 2411负伤fùshünɡ 2415妇科fùk? 2419附录fùlù

2312风尚f?nɡshànɡ 2316风箱f?nɡxiünɡ 2320风云f?nɡyún 2324枫 f?nɡ 2328烽火f?nɡhuǒ 2332蜂房f?nɡfánɡ 2336峰峦f?nɡluán 2340讽 f?nɡ 2344奉行f?nɡxínɡ 2348佛经f?j?nɡ 2352否决fǒuju? 2356孵 fū 2360伏击fúj? 2364扶贫fúpín 2368扶植fúzhí 2372服饰fúshì 2376氟 2384符 2388甫 2396俯 fú fú fǔ fǔ 2380浮力fúlì

2330锋芒f?nɡmánɡ 2334蜂王f?nɡwáng 2338缝合f?ngh? 2342凤凰f?nɡ*huánɡ 2346佛典f?diǎn 2350佛像f?xiànɡ 2354肤浅fūqiǎn 2358敷衍fūyǎn 2362芙蓉fúr?nɡ 2366扶手fúshǒu 2370拂 fú 2374服药fúyào 2378俘获fúhu? 2382浮云fúyún 2386福气fúqi 2390抚摩fǔm? 2394斧头fǔ*t?u 2398俯瞰fǔkàn 2402辅导fǔdǎo 2406父老fùlǎo 2410 负离 fùlízǐ 子

2345缝隙f?ngxì 2349佛寺f?sì 2353夫子fūzǐ 2357敷 fū 2361伏帖fúti? 2365扶桑fúsünɡ 2369扶助fúzhù 2373服侍fú*shì 2377俘 2385辐 2389抚 fú fú fǔ 2381浮现fúxiàn

2392抚养fǔyǎnɡ

2393抚育fǔyù 2397俯冲fǔchōnɡ 2401辅 fǔ 2405父辈fùb?i 2409负极fùjí 2413负债fùzhài 2417附和fùh?

2400俯首fǔshǒu 2404腐烂fǔlàn 2408负荷fùh? 2412负载fùzǎi 2416附带fùdài 2420附设fùsh?

2414负重fùzh?nɡ 2418附件fùjiàn

2421附属fùshǔ 2425复发fùfü 2429复述fùshù 2433复眼fùyǎn 2437副本fùb?n 2441副食fùshí 2445富丽fùlì 2449富翁fùw?nɡ 2453腹腔fùqiünɡ 2457覆灭fùmi? 2461改行ɡǎiháng 2465改建ɡǎijiàn 2469改制ɡǎizhì 2473概况ɡàikuànɡ 2477干瘪günbi? 2481干枯günkū 2485甘露ɡünlù 2489杆子günzi 2493杆菌gǎnjūn 2497赶车ɡǎnch? 2501感光ɡǎnɡuünɡ 2505感伤ɡǎnshünɡ 2509擀 ɡǎn 2513干线gànxiàn 2517刚劲ɡünɡjìn 2521钢板ɡünɡbǎn 2525钢盔ɡünɡku? 2529港湾ɡǎnɡwün 2533高昂ɡüo’ánɡ 2537高超ɡüochüo 2541高价ɡüojià 2545高粱ɡüolianɡ

2422附庸fùyōnɡ 2426复古fùɡǔ 2430复苏fùsū 2434复议fùyì 2438副词fùcí 2442 副作 fùzu?y?nɡ 用

2423复查fùchá 2427复核fùh? 2431复习fùxí 2435复员fùyuán 2439副官fùɡuün 2443赋税fùshuì 2447富饶fùráo 2451腹地fùdì 2455缚 fù

2424复仇fùch?u 2428复活fùhu? 2432复兴fùx?nɡ 2436复原fùyuán 2440副刊fùkün 2444富贵fùɡuì 2448富庶fùshù 2452腹膜fùm? 2456覆 fù

2446富强fùqiánɡ 2450富足fùzú 2454腹泻fùxi? 2458改道ɡǎidào 2462改换ɡǎihuàn 2466改口ɡǎikǒu 2470改装ɡǎizhuünɡ 2474概论ɡàilùn 2478干冰günb?nɡ 2482干粮gün*liánɡ 2486甘薯ɡünshǔ 2490坩埚ɡünɡuō 2494竿子ɡünzi 2498赶集ɡǎnjí 2502感化ɡǎnhuà 2506感叹ɡǎntàn 2510干劲gànjìn 2514赣 ɡàn 2518刚强ɡünɡqiánɡ 2522钢笔ɡünɡbǐ 2526缸 2530杠 ɡünɡ gàng

2459改动ɡǎid?nɡ 2463改悔ɡǎihuǐ 2467改写ɡǎixi? 2471盖子gàizi 2475概述ɡàishù 2479干草güncǎo 2483甘 ɡün 2487甘愿ɡünyuàn 2491柑橘ɡünjú 2495秆 ɡǎn 2499赶路ɡǎnlù 2503感冒ɡǎnmào 2507感想ɡǎnxiǎnɡ 2511干流gànliú 2515刚好ɡünɡhǎo 2519肛门ɡünɡm?n 2523钢材ɡünɡcái 2527岗 ɡǎnɡ

2460改观ɡǎiɡuün 2464改嫁ɡǎijià 2468改选ɡǎixuǎn 2472概 ɡài 2476干杯günb?i 2480干涸günh? 2484甘草ɡüncǎo 2488甘蔗ɡünzhe 2492竿 ɡün

2496赶场ɡǎnchǎnɡ 2500感触ɡǎnchù 2504感人ɡǎnr?n 2508橄榄ɡǎnlǎn 2512干事günshì 2516刚健ɡünɡjiàn 2520纲要ɡünɡyào 2524钢筋ɡünɡj?n 2528港币ɡǎnɡbì 2532杠子gàngzi 2536高层ɡüoc?nɡ 2540高寒ɡüohán 2544高考ɡüokǎo 2548高能ɡüon?nɡ

2531杠杆gànggǎn 2535高倍ɡüob?i 2539高贵ɡüoɡuì 2543高亢ɡüokànɡ 2547高明ɡüomínɡ

2534高傲ɡüo’ào 2538高档ɡüodànɡ 2542高举ɡüojǔ 2546高龄ɡüolínɡ

2549高强ɡüoqiánɡ 2553高手ɡüoshǒu 2557 高血 ɡüoxu?yü 压 ɡüo

2550高热ɡüor? 2554高耸ɡüosǒnɡ 2558高雅ɡüoyǎ 2562膏 ɡüo

2551高烧ɡüoshüo 2555高下ɡüoxià 2559羔 ɡüo

2552高深ɡüosh?n 2556高效ɡüoxiào 2560羔皮ɡüopí 2564篙 ɡüo

2561羔羊ɡüoyánɡ 2565糕 2569稿件ɡǎojiàn 2573告发ɡàofü 2577告知ɡàozh? 2581戈壁ɡ?bì 2585割据ɡ?jù 2589柑 ɡün 2593歌咏ɡ?yǒnɡ 2597阁楼ɡ?l?u 2601格律ɡ?lǜ 2605隔断g?duàn 2609膈 ɡ?

2563膏药ɡüoyao 2567镐 gǎo 2571稿子ɡǎozi 2575告戒ɡàoji? 2579告状ɡàozhuànɡ 2583搁置ɡ?zhì 2587割让ɡ?rànɡ 2591歌手ɡ?shǒu 2595革除ɡ?chú 2599格调ɡ?diào 2603格言ɡ?yán 2607隔绝ɡ?ju? 2611个子g?zi 2615 根深 ɡ?nsh?ndìɡù 蒂固

2566糕点ɡüodiǎn 2570稿纸ɡǎozhǐ 2574告急ɡàojí 2578告终ɡàozhōnɡ 2582 哥们 g?mener 儿

2568稿费ɡǎof?i 2572告辞ɡàocí 2576告示gào*shì 2580膏 ɡào

2584割断ɡ?duàn 2588歌词ɡ?cí 2592歌星ɡ?x?nɡ 2596阁 ɡ? 2600格局ɡ?jú 2604格子ɡ?zi 2608隔膜ɡ?m? 2612个别g?bi? 2616根治ɡ?nzhì 2620更改ɡ?nɡɡǎi 2624庚 2628埂 ɡ?nɡ ɡ?nɡ

2586割裂ɡ?li? 2590歌喉ɡ?h?u 2594革 ɡ? 2598阁下ɡ?xià 2602格式ɡ?*shì 2606隔阂ɡ?h? 2610葛 ɡ?

2613根除ɡ?nchú 2617根子ɡ?nzi 2621更换ɡ?nɡhuàn 2625耕耘ɡ?nɡyún 2629耿 ɡ?nɡ 2633工分ɡōnɡf?n 2637工期ɡōnɡq? 2641工头ɡōnɡt?u 2645工友ɡōnɡyǒu 2649公案ɡōnɡ’àn 2653公法ɡōnɡfǎ 2657公馆ɡōnɡɡuǎn 2661工会ɡōnɡhuì 2665公墓ɡōnɡmù

2614根基ɡ?nj? 2618跟头ɡ?ntou 2622更替ɡ?nɡtì 2626耕种ɡ?nɡzh?ng 2630哽咽ɡ?nɡy? 2634工匠ɡōnɡjiànɡ 2638工钱ɡōnɡ*qián 2642工效ɡōnɡxiào 2646工种ɡōnɡzhǒnɡ 2650公报ɡōnɡbào 2654公费ɡōnɡf?i 2658公海ɡōnɡhǎi 2662 公积 ɡōnɡj?j?n 金

2619跟踪ɡ?nzōnɡ 2623更正ɡ?nɡzh?nɡ 2627羹 2631梗 ɡ?nɡ ɡ?nɡ

2632工段ɡōnɡduàn 2636工龄ɡōnɡlínɡ 2640工事ɡōnɡshì 2644 工艺 ɡōnɡyìpǐn 品

2635工矿ɡōnɡkuànɡ 2639工时ɡōnɡshí 2643工序ɡōnɡxù 2647 工作 ɡōnɡzu?rì 日

2648弓子ɡōnɡzi 2652公道gōngdào 2656公关ɡōnɡɡuün 2660公函ɡōnɡhán 2664公款ɡōnɡkuǎn 2668公然ɡōnɡrán

2651公差ɡōnɡchài 2655公告ɡōnɡɡào 2659公害ɡōnɡhài 2663公家ɡōnɡ*jiü 2667公仆ɡōnɡpú

2666公婆ɡōnɡp?

2669公使ɡōnɡshǐ 2673公文ɡōnɡw?n 2677公用ɡōnɡy?nɡ 2681公证ɡōnɡzh?nɡ 2685公子ɡōnɡzǐ 2689功劳ɡōnɡ*láo 2693功效ɡōnɡxiào 2697攻读ɡōnɡdú 2701攻势ɡōnɡshì 2705供需gōngxū 2709恭敬ɡōnɡjìnɡ 2713龚 ɡōnɡ 2717共和ɡ?nɡh? 2721共通ɡ?nɡtōnɡ 2725供奉g?ngf?nɡ 2729勾勒gōul? 2733钩子ɡōuzi 2737勾当g?u*dàng 2741构筑ɡ?uzhù 2745估价gūjià 2749姑且ɡūqi? 2753孤儿ɡū’?r 2757辜负ɡūfù 2761古迹ɡǔjì 2765古文ɡǔw?n 2769谷子gǔzi 2773股息ɡǔx? 2777骨气gǔqì 2781鼓动ɡǔd?nɡ 2785故态ɡùtài 2789故国ɡùɡu? 2793顾忌ɡùjì

2670公事ɡōnɡshì 2674公务ɡōnɡwù 2678公寓ɡōnɡyù 2682公职ɡōnɡzhí 2686功臣ɡōnɡch?n 2690功力ɡōnɡlì 2694功勋ɡōnɡxūn 2698攻关ɡōnɡɡuün 2702攻陷ɡōnɡxiàn 2706供养gōngyǎnɡ 2710恭维gōng*w?i 2714拱桥ɡǒnɡqiáo 2718共计ɡ?nɡjì 2722共性ɡ?nɡxìnɡ 2726供养g?ngyǎnɡ 2730勾引gōuyǐn 2734篝火ɡōuhuǒ 2738构件ɡ?ujiàn 2742购置ɡ?uzhì 2746估量gū*liáng 2750姑息ɡūx? 2754孤寂ɡūjì 2758古董ɡǔdǒnɡ 2762 古兰 ɡǔlánj?nɡ 经

2671公私ɡōnɡs? 2675 公务 ɡōnɡwùyuán 员

2672公诉ɡōnɡsù 2676公益ɡōnɡyì 2680公债ɡōnɡzhài 2684公转ɡōnɡzhuàn 2688功绩ɡōnɡjì 2692功名ɡōnɡmínɡ 2696攻打ɡōnɡdǎ 2700攻破ɡōnɡp? 2704供销gōngxiüo 2708宫女ɡōnɡnǚ 2712躬 ɡōnɡ 2716共存ɡ?nɡcún 2720共事ɡ?nɡshì 2724贡 ɡ?nɡ 2728勾画gōuhuà 2732沟渠ɡōuqú 2736狗熊ɡǒuxi?nɡ 2740构想ɡ?uxiǎnɡ 2744估 gū 2748姑姑gūgu 2752孤单ɡūdün 2756孤僻ɡūpì 2760古籍ɡǔjí 2764古书ɡǔshū 2768谷物gǔwù 2772股金ɡǔj?n 2776骨盆gǔp?n 2780骨折gǔzh? 2784固守ɡùshǒu 2788故宫ɡùɡōnɡ 2792顾及ɡùjí 2796雇工ɡùɡōnɡ

2679公约ɡōnɡyu? 2683公众ɡōnɡzh?nɡ 2687功德ɡōnɡd? 2691功利ɡōnɡlì 2695功用ɡōnɡy?nɡ 2699攻克ɡōnɡk? 2703攻占ɡōnɡzhàn 2707宫殿ɡōnɡdiàn 2711恭喜ɡōnɡxǐ 2715拱手ɡǒnɡshǒu 2719共生ɡ?nɡsh?nɡ 2723共振ɡ?nɡzh?n 2727勾 gōu 2731沟谷ɡōugǔ 2735苟且ɡǒuqi? 2739构图ɡ?utú 2743垢 2751孤 ɡ?u ɡū 2747估算gūsuàn 2755孤军ɡūjūn 2759古怪ɡǔɡuài 2763古朴ɡǔpǔ 2767谷地gǔdì 2771股份ɡǔf?n 2775骨架gǔjià 2779骨髓gǔsuǐ 2783鼓掌ɡǔzhǎnɡ 2787姑而ɡū’?r 2791故障ɡùzhànɡ 2795顾盼ɡùpàn

2766古音ɡǔy?n 2770股东ɡǔdōnɡ 2774骨灰gǔhu? 2778骨肉gǔr?u 2782鼓膜ɡǔm? 2786故此ɡùcǐ 2790故土ɡùtǔ 2794顾名ɡùmínɡs?yì

思义 2797雇佣ɡùyōnɡ 2801瓜分ɡuüf?n 2805挂钩ɡuàɡōu 2809乖 ɡuüi 2813怪事ɡuàishì 2817关卡ɡuünqiǎ 2821关押ɡuünyü 2825观赏guünshǎnɡ 2829官方ɡuünfünɡ 2833管家ɡuǎnjiü 2837管用ɡuǎny?nɡ 2841惯用ɡuàny?nɡ 2845灌注ɡuànzhù 2849光波ɡuünɡbō 2853光环ɡuünɡhuán 2857光年ɡuünɡnián 2861广博ɡuǎnɡb? 2865归队ɡu?duì 2869归属ɡu?shǔ 2873龟 gu? 2798雇用ɡùy?nɡ 2802瓜子ɡuüzǐ 2806挂念ɡuàniàn 2810拐棍ɡuǎiɡùn 2814怪异ɡuàiyì 2818关切ɡuünqi? 2822关照ɡuünzhào 2826观望guünwànɡ 2830官府ɡuünfǔ 2834管教ɡuǎnjiào 2838管制ɡuǎnzhì 2842灌木ɡuànmù 2846罐 ɡuàn 2850光度ɡuünɡdù 2854光洁ɡuünɡji? 2858光束ɡuünɡshù 2862广度ɡuǎnɡdù 2866归附ɡu?fù 2870归宿ɡu?sù 2874规 ɡu? 2799雇员ɡùyuán 2803寡 ɡuǎ 2807挂帅ɡuàshuài 2811拐弯ɡuǎiwün 2815关口ɡuünkǒu 2819关税ɡuünshuì 2823观光guünɡuünɡ 2827官办ɡuünbàn 2831官司ɡuünsi 2835管事ɡuǎnshì 2839贯通ɡuàntōnɡ 2843灌区ɡuànqū 2847罐头guàntou 2851光复ɡuünɡfù 2855光临ɡuünɡlín 2859光速ɡuünɡsù 2863广袤ɡuǎnɡmào 2867归还ɡu?hái 2871归途ɡu?tú 2875规程ɡu?ch?nɡ 2879皈依ɡu?y? 2883诡辩ɡuǐbiàn 2887鬼神ɡuǐsh?n 2891贵宾ɡuìb?n 2895贵姓ɡuìxìnɡ 2899桂圆ɡuìyuán 2903棍棒ɡùnbànɡ 2907锅子ɡuōzi 2911国法ɡu?fǎ 2915国籍ɡu?jí 2919国库ɡu?kù 2800雇主ɡùzhǔ 2804卦 ɡuà 2808褂子ɡuàzi 2812拐杖ɡuǎizhànɡ 2816关门ɡuünm?n 2820关头ɡuünt?u 2824观摩guünm? 2828官场ɡuünchǎnɡ 2832官职ɡuünzhí 2836 管玄 ɡuǎnxuányu? 乐

2840惯例ɡuànlì 2844灌输ɡuànshū 2848罐子ɡuànzi 2852光顾ɡuünɡɡù 2856光能ɡuünɡn?nɡ 2860光阴ɡuünɡy?n 2864广漠ɡuǎnɡm? 2868归侨ɡu?qiáo 2872归于ɡu?yú 2876 规范 ɡu?fànhuà 化

2877规劝ɡu?quàn 2881轨 ɡuǐ 2885鬼魂ɡuǐhún 2889柜台ɡuìtái 2893贵贱ɡuìjiàn 2897桂冠ɡuìɡuàn 2901滚烫ɡǔntànɡ 2905锅炉ɡuōlú 2909国产ɡu?chǎn 2913国画ɡu?huà 2917国境ɡu?jìnɡ

2878规章ɡu?zhünɡ 2882轨迹ɡuǐjì 2886鬼脸ɡuǐliǎn 2890柜子ɡuìzi 2894贵人ɡuìr?n 2898桂花ɡuìhuü 2902棍 ɡùn 2906锅台ɡuōtái 2910国度ɡu?dù 2914国货ɡu?hu? 2918国君ɡu?jūn

2880瑰丽ɡu?lì 2884诡秘ɡuǐmì 2888柜 ɡuì 2892贵妃ɡuìf?i 2896贵重ɡuìzh?nɡ 2900滚动ɡǔnd?nɡ 2904棍子ɡùnzi 2908国策ɡu?c? 2912国歌ɡu?ɡ? 2916国界ɡu?ji? 2920国力ɡu?lì

2921国立ɡu?lì 2925国人ɡu?r?n 2929国务ɡu?wù 2933果品ɡuǒpǐn 2937果子guǒzi 2941过冬gu?dōnɡ 2945过量gu?liàng 2949过热gu?r? 2953过时gu?shí 2957过夜gu?y? 2961蛤蟆háma 2965海滨hǎib?n 2969海防hǎifánɡ 2973海里hǎilǐ 2977海参hǎish?n 2981海豚hǎitún 2985海运hǎiyùn 2989害处hài*chù 2993憨 3001函 hün hán 2997含混hánhùn 3005寒潮háncháo 3009寒流hánliú 3013寒暄hánxuün 3017喊叫hǎnjiào 3021旱地hàndì 3025悍然hànrán 3029行当hángdang 3033杭 hánɡ 3037航道hánɡdào 3041航运hánɡyùn

2922国难ɡu?nàn 2926国事ɡu?shì 2930国语ɡu?yǔ 2934果肉ɡuǒr?u 2938过场gu?chǎng 2942过关gu?ɡuün 2946过路gu?lù 2950过人gu?r?n 2954过头gu?t?u 2958过瘾gu?yǐn 2962孩提háití 2966海潮hǎicháo 2970海风hǎif?nɡ 2974海流hǎiliú 2978 海市 hǎishìsh?nl?u 蜃楼

2923国旗ɡu?qí 2927国势ɡu?shì 2931果木ɡuǒmù 2935果园ɡuǒyuán 2939过错gu?cu? 2943过火gu?huǒ 2947过滤gu?lǜ 2951过剩gu?sh?nɡ 2955过往gu?wǎnɡ 2959过硬gu?yìnɡ 2963 海岸 hǎiànxiàn 线

2924国庆ɡu?qìnɡ 2928国体ɡu?tǐ 2932果皮ɡuǒpí 2936果真ɡuǒzh?n 2940过道gu?dào 2944过境gu?jìnɡ 2948过敏gu?mǐn 2952过失gu?sh? 2956过问gu?w?n 2960 哈密 hümìɡuü 瓜

2964海报hǎibào 2968海盗hǎidào 2972海口hǎikǒu 2976海绵hǎimián 2980海棠hǎitánɡ 2984海员hǎiyuán 2988骇 hài

2967海岛hǎidǎo 2971海港hǎiɡǎnɡ 2975海轮hǎilún 2979海滩hǎitün 2983海啸hǎixiào 2987氦 2991酣 hài hün

2982海峡hǎixiá 2986海蛰hǎizh? 2990害羞hàixiū 2994憨厚hünh?u 2998含笑hánxiào 3002函授hánsh?u 3006寒带hándài 3010寒气hánqì 3014寒意hányì 3018 汗流 hànliújiüb?i 浃背 hàn hánɡ

2992酣睡hünshuì 2996含糊hánhu 3000含义hányì 3004韩 hán 3008寒噤hánjìn 3012寒暑hánshǔ 3016罕 hǎn

2995鼾声hünsh?nɡ 2999含蓄hánxù 3003涵义hányì 3007寒假hánjià 3011寒热hánr? 3015寒颤hánzhàn 3019汗毛hànmáo 3023旱灾hànzüi 3027焊接hànji? 3031行家háng*jiü 3035航程hánɡch?nɡ 3039航天hánɡtiün 3043毫 háo

3020汗衫hànshün 3024捍卫hànw?i 3028憾 hàn 3032行情hángqínɡ 3036航船hánɡchuán 3040航线hánɡxiàn 3044豪 háo

3022旱烟hànyün 3026焊 3034航 3030行会hánghuì 3038航路hánɡlù 3042巷道hàngdào

3045豪放háofànɡ 3049豪爽háoshuǎnɡ 3053嚎啕háotáo 3057好评hǎopínɡ 3061 好玩 hǎowáner 儿 hǎo

3046豪华háohuá 3050壕 háo

3047豪迈háomài 3051壕沟háoɡōu 3055好感hǎoɡǎn 3059好说hǎoshuō 3063好心hǎox?n 3067号角hàojiǎo 3071好恶hàowù 3075呵斥h?chì 3079合击h?j? 3083合体h?tǐ 3087合资h?z? 3091何止h?zhǐ 3095和睦h?mù 3099河床h?chuánɡ 3103河山h?shün 3107核定h?dìnɡ 3111核桃h?tao 3115贺 h?

3048豪情háoqínɡ 3052嚎 háo

3054好歹hǎodǎi 3058好受hǎosh?u 3062好笑hǎoxiào 3066号称hàoch?ng 3070好客hàok? 3074浩劫hàoji? 3078合伙h?huǒ 3082合算h?suàn 3086合用h?y?nɡ 3090何苦h?kǔ 3094和解h?ji? 3098和约h?yu? 3102河口h?kǒu 3106荷包h?*büo 3110核实h?shí 3114盒子h?zi 3118赫 3122壑 h? h?

3056好汉hǎohàn 3060好似hǎosì 3064好意hǎoyì 3068号令hàolìng 3072好资hàoz? 3076禾 h? 3080合计h?jì 3084合营h?yínɡ 3088合奏h?z?u 3092和蔼h?’ǎi 3096和气h?*qì 3100河道h?dào 3104河滩h?tün 3108核对h?duì 3112核准h?zhǔn 3116贺喜h?xǐ 3120褐 3128狠 h? h?n 3124黑板h?ibǎn 3132恒心h?nɡx?n 3136横扫h?ngsǎo 3140轰击hōnɡj? 3144轰炸hōnɡzhà 3148红火h?nghuǒ 3152红娘h?ngniánɡ 3156红星h?ngx?nɡ 3160虹 3164侯 h?nɡ h?u

3065郝

3069号码hàomǎ 3073浩大hàodà 3077合唱h?chànɡ 3081合流h?liú 3085合影h?yǐnɡ 3089何尝h?chánɡ 3093和缓h?huǎn 3097和声h?sh?nɡ 3101河谷h?ɡǔ 3105河豚h?tún 3109核能h?n?nɡ 3113核子h?zǐ 3117喝彩h?cǎi 3121鹤 h? 3125黑洞h?id?nɡ 3129狠心h?nx?n 3133横渡h?ngdù 3137横行h?ngxíng 3141轰鸣hōnɡmínɡ 3145烘 hōnɡ

3119赫然h?rán 3123黑白h?ibái 3127痕 h?n 3131恒温h?nɡw?n 3135横贯h?ngɡuàn 3139轰动hōnɡd?nɡ 3143轰响hōnɡxiǎnɡ 3147弘扬h?nɡyánɡ 3151红木h?ngmù 3155 红外 h?nɡwàixiàn 线

3126黑体h?itǐ 3130恒定h?nɡdìnɡ 3134横亘h?ngɡ?n 3138衡 h?nɡ 3142轰然hōnɡrán 3146烘托hōnɡtuō 3150 红领 h?nɡlǐnɡj?n 巾

3149红利h?nglì 3153红润h?ngrùn 3157红叶h?ngy? 3161洪亮h?nɡliànɡ 3165喉 h?u

3154红烧h?ngshüo 3158红晕h?ngyùn 3162洪流h?nɡliú 3166喉舌h?ush?

3159宏大h?nɡdà 3163鸿沟h?nɡɡōu 3167吼 hǒu

3168吼叫hǒujiào

3169吼声hǒush?nɡ 3173后继h?ujì 3177后头h?utou 3181后裔h?uyì 3185候补h?ubǔ 3189呼叫hūjiào 3193呼应hūyìnɡ 3197弧光húɡuünɡ 3201胡琴húqin 3205唬 hǔ

3170后备h?ub?i 3174后劲h?ujìn 3178后退h?utuì 3182后院h?uyuàn 3186候鸟h?uniǎo 3190呼救hūjiù 3194忽而hū?r 3198胡乱húluàn 3202 胡同 hút?nɡer 儿

3171后盾h?udùn 3175后门h?um?n 3179后卫h?uw?i 3183厚薄h?ub? 3187候审h?ush?n 3191呼声hūsh?nɡ 3195狐狸húli 3199 胡萝 húlu?bo 卜

3172

后顾 h?uɡùzh?yōu 之忧

3176后台h?utái 3180后续h?uxù 3184厚道h?udao 3188呼号hūhào 3192呼啸hūxiào 3196狐疑húyí 3200胡闹húnào 3204糊 hú

3203胡须húxū 3207户主hùzhǔ 3211花白huübái 3215花丛huüc?nɡ 3219花冠huüguün 3223花脸huüliǎn 3227花瓶huüpínɡ 3231花蕊huüruǐ 3235华贵huáɡuì 3239华夏huáxià 3243滑行huáxínɡ 3247化纤huàxiün 3251化装huàzhuünɡ 3255画卷huàjuàn 3259画室huàshì 3263画院huàyuàn 3267怀孕huáiyùn 3271坏事huàishì 3275欢快huünkuài 3279欢心huünx?n 3283环顾huánɡù 3287环行huánxínɡ

3206互利hùlì 3210护照hùzhào 3214花草huücǎo 3218 花岗 huüɡǎnɡyán 岩

3208护理hùlǐ 3212花瓣huübàn 3216花旦huüdàn 3220花卉huühuì 3224花蜜huümì 3228花圃huüpǔ 3232花坛huütán 3236华丽huálì 3240哗然huárán 3244滑雪huáxu? 3248化验huàyàn 3252画报huàbào 3256画廊huàlánɡ 3260画坛huàtán 3264画展huàzhǎn 3268淮 huái

3209护送hùs?nɡ 3213花边huübiün 3217花萼huü’? 3221花轿huüjiào 3225花木huümù 3229花期huüq? 3233花厅huüt?nɡ 3237华美huám?i 3241滑稽huá*j? 3245化脓huàn?nɡ 3249化妆huàzhuünɡ 3253画笔huàbǐ 3257画片huàpiàn 3261画图huàtú 3265话音huày?n 3269槐 3273欢 huái huün

3222花蕾huül?i 3226花鸟huüniǎo 3230花圈huüquün 3234花样huüyànɡ 3238华人huár?n 3242滑轮huálún 3246化身huàsh?n 3250 化妆 huàzhuünɡpǐn 品

3254画册huàc? 3258画师huàsh? 3262 画外 huàwàiy?n 音 huà

3266桦

3270坏蛋huàidàn 3274欢呼huünhū 3278欢笑huünxiào 3282环抱huánbào 3286环视huánshì

3272坏死huàisǐ 3276欢送huüns?nɡ 3280欢欣huünx?n 3284环球huánqiú 3288缓冲huǎnchōnɡ

3277欢腾huünt?nɡ 3281还击huánj? 3285环绕huánrào

3289缓解huǎnji? 3293幻象huànxiànɡ 3297换算huànsuàn 3301焕发huànfü 3305荒地huünɡdì 3309荒漠huünɡm? 3313荒野huünɡy? 3317慌张huünɡzhünɡ 3321皇后huánɡh?u 3325皇室huánɡshì 3329黄豆huánɡd?u 3333 黄鼠 huánɡshǔlánɡ 狼 huǎnɡ

3290缓刑huǎnxínɡ 3294幻影huànyǐnɡ 3298唤醒huànxǐnɡ 3302 焕然 huànrány?x?n 一新

3291幻

huàn

3292幻灯huànd?nɡ 3296换取huànqǔ 3300患难huànnán 3304荒诞huünɡdàn 3308荒谬huünɡmiù 3312荒芜huünɡwú 3316慌忙huünɡmánɡ 3320皇冠huánɡɡuün 3324皇上huángshang

3295宦官huànɡuün 3299涣散huànsàn 3303豢养huànyǎnɡ 3307荒凉huünɡliánɡ 3311荒唐huünɡ*tánɡ 3315慌乱huünɡluàn 3319皇宫huánɡɡōnɡ 3323皇权huánɡquán 3327

3306荒废huünɡf?i 3310荒僻huünɡpì 3314荒原huünɡyuán 3318皇 huánɡ 3322皇家huánɡjiü 3326黄疸huánɡda 3330黄瓜huánɡ*ɡuü 3334黄莺huánɡy?nɡ 3338簧 huánɡ

黄澄 huánɡd?nɡd?nɡ 3328黄帝huánɡdì 澄 3332黄连huánɡlián 3336惶恐huánɡkǒnɡ 3340恍然huǎnɡrán 3344幌子huǎnɡzǐ 3348灰烬hu?jìn 3352挥发hu?fü 3356辉 hu?

3331黄花huánɡhuü 3335惶惑huánɡhu? 3339恍惚huǎnɡ*hū 3343谎言huǎnɡyán 3347灰白hu?bái 3351挥动hu?d?nɡ 3355挥舞hu?wǔ 3359回报huíbào 3363回合huíh? 3367回敬huíjìnɡ 3371回升huísh?nɡ 3375回首huíshǒu 3379回信huíxìn 3383回应huíyìng 3387悔 3391汇 huǐ huì

3337蝗虫huánɡch?nɡ 3341谎 3345晃动huàngd?nɡ 3349灰心hu?x?n 3353挥霍hu?hu? 3357辉映hu?yìnɡ 3361回复huífù 3365回环huíhuán 3369回路huílù 3373回师huísh? 3377回响huíxiǎnɡ 3381 回忆 huíyìlù 录

3342谎话huǎnɡhuà 3346灰暗hu?’àn 3350诙谐hu?xi? 3354挥手hu?shǒu 3358徽 3362 hu? 回归 huíɡu?xiàn 线

3360回荡huídànɡ 3364回话huíhuà 3368回流huíliú 3372回声huísh?nɡ 3376回味huíw?i 3380回旋huíxuán 3384回转huízhuǎn 3388悔改huǐɡǎi 3392汇编huìbiün 3396汇总huìzǒnɡ 3400会面huìmiàn 3404会晤huìwù 3408讳言huìyán

3366回击huíj? 3370回身huísh?n 3374回收huíshōu 3378回想huíxiǎnɡ 3382回音huíy?n 3386蛔虫huích?nɡ 3390毁坏huǐhuài 3394汇集huìjí 3398会话huìhuà 3402会谈huìtán 3406会意huìyì

3385洄游huíy?u 3389悔恨huǐh?n 3393汇合huìh? 3397会合huìh? 3401会师huìsh? 3405会心huìx?n

3395汇率huìlǜ 3399会聚huìjù 3403会堂huìtánɡ 3407会战huìzhàn

3409荟萃huìcuì 3413晦气huì*qì 3417昏 3425浑 hūn hún 3421昏睡hūnshuì

3410绘制huìzhì 3414惠 3422荤 huì hūn

3411贿赂huìlù 3415喙 huì

3412彗星huìx?nɡ 3416慧 huì

3418昏暗hūn’àn 3426浑厚húnh?u 3430 混合 hùnh?wù 物

3419昏黄hūnhuánɡ 3423婚配hūnp?i 3427浑浊húnzhu? 3431 混凝 hùnnínɡtǔ 土

3420昏迷hūnmí 3424婚事hūnshì 3428魂魄húnp? 3432混同hùnt?ng 3436豁 huō

3429混沌hùndùn 3433混杂hùnzá 3437豁口huōkǒu 3441活体hu?tǐ 3445火红huǒh?nɡ 3449火炬huǒjù 3453火苗huǒmiáo 3457火热huǒr? 3461火灾huǒzüi 3465伙房huǒfánɡ 3469货车hu?ch? 3473货源hu?yuán 3477祸害hu?*hài 3481豁免hu?miǎn 3485击败j?bài 3489饥 j? 3493机动j?d?nɡ 3497机灵j?ling 3501机遇 j?yù 3505肌肤 j?fū 3509积分 j?f?n 3513 基本 j?b?nɡōnɡ 功

3434混战hùnzhàn 3438活命hu?mìnɡ 3442活捉hu?zhuō 3446火候huǒhou 3450火坑huǒk?nɡ 3454火炮huǒpào 3458火速huǒsù 3462火葬huǒzànɡ 3466伙计huǒji 3470货款hu?kuǎn 3474货运hu?yùn 3478惑 hu?

3435浑浊húnzhu? 3439活期hu?q? 3443火把huǒbǎ 3447火花huǒhuü 3451火力huǒlì 3455火气huǒ*qì 3459火线huǒxiàn 3463火种huǒzhǒnɡ 3467伙食huǒ*shí 3471货轮hu?lún 3475获悉hu?x? 3479霍 hu?

3440活塞hu?süi 3444火海huǒhǎi 3448火化huǒhuà 3452火炉huǒlú 3456火器huǒqì 3460火药huǒyào 3464伙 huǒ 3468货场hu?chǎnɡ 3472货色hu?s? 3476祸 hu?

3480霍乱hu?luàn 3484讥笑j?xiào 3488击落j?lu? 3492机电j?diàn 3496机理j?lǐ 3500机枪j?qiünɡ 3504机组 j?zǔ 3508积存 j?cún 3512姬 j?

3482几率j?lǜ 3486击毙j?bì 3490机舱j?cünɡ 3494机井j?jǐnɡ 3498机密j?mì 3502机缘 j?yuán 3506肌腱 j?jiàn 3510积聚 j?jù 3514基调 j?diào 3518激荡 j?dànɡ 3522激进 j?jìn 3526激战 j?zhàn 3530吉 jí

3483讥讽j?f?nɡ 3487击毁j?huǐ 3491机床j?chuánɡ 3495机警j?jǐnɡ 3499机敏j?mǐn 3503机智 j?zhì 3507肌体 j?tǐ 3511积蓄 j?xù 3515基石 j?shí 3519激奋 j?f?n 3523激流 j?liú 3527羁绊 j?bàn 3531吉利 jílì

3516基数 j?shù 3520激化 j?huà 3524激怒 j?nù 3528及格 jíɡ? 3532 吉普 jípǔch? 车

3517激昂 j?’ánɡ 3521激活 j?hu? 3525激增 j?z?nɡ 3529及早 jízǎo

3533吉他 jítü 3537级差 jíchü 3541极限 jíxiàn 3545即时 jíshí 3549急救 jíjiù 3553急切 jíqi? 3557疾 jí

3534吉祥 jíxiánɡ 3538极地 jídì 3542即便 jíbiàn 3546即位 jíw?i 3550急遽 jíjù 3554急事 jíshì 3558疾驰 jíchí 3562集成 jích?nɡ 3566集市 jíshì 3570集镇 jízh?n 3574瘠 jí

3535汲取 jíqǔ 3539极点 jídiǎn 3543即刻 jík? 3547即兴 jíxìnɡ 3551急流 jíliú 3555急速 jísù 3559疾患 jíhuàn 3563集结 jíji? 3567集训 jíxùn 3571

3536级别 jíbi? 3540极度 jídù 3544即日 jírì 3548急促 jícù 3552急迫 jíp? 3556 急中 jízhōnɡsh?nɡzhì 生智

3560疾苦 jíkǔ 3564急聚 jíjù 3568集邮 jíy?u jí

3561棘手 jíshǒu 3565集权 jíquán 3569集约 jíyu? 3573嫉妒 jídù 3577纪 3585麂 jǐ jǐ 3581脊髓 jǐsuǐ 3589计数 jìshù 3593记性 jìxing 3597纪实 jìshí 3601技师 jìsh? 3605迹象 jìxiànɡ 3609继任 jìr?n 3613寄予 jìyǔ 3617冀 jì 3621加倍 jiüb?i 3625夹攻 jiüɡōnɡ 3629佳话 jiühuà 3633枷锁 jiüsuǒ 3637家教 jiüjiào 3641家业 jiüy? 3645嘉奖 jiüjiǎnɡ 3649 甲骨 jiǎgǔw?n 文

集装 jízhuünɡxiünɡ 3572辑 箱

3575几经 jǐj?nɡ 3579脊背 jǐb?i 3583脊椎 jǐzhu? 3587计较 jìjiào 3591记事 jìshì 3595伎俩 jìliǎnɡ 3599技法 jìfǎ 3603季度 jìdù 3607继而 jì’?r 3611祭坛 jìtán 3615暨 jì 3619忌讳 jì*huì 3623加固 jiüɡù 3627夹杂 jiüzá 3631佳肴 jiüyáo 3635家常 jiüchánɡ 3639家眷 jiüjuàn 3643 家喻 jiüyùhùxiǎo 户晓 jiá

3576几时 jǐshí 3580脊梁 jǐliang 3584戟 jǐ 3588计量 jìliànɡ 3592记述 jìshù 3596纪年 jìnián 3600技工 jìɡōnɡ 3604剂量 jìliànɡ 3608继母 jìmǔ 3612寄居 jìjū 3616髻 jì 3620加班 jiübün 3624加油 jiüy?u 3628夹子 jiüzi 3632佳作 jiüzu? 3636家访 jiüfǎnɡ 3640家禽 jiüqín 3644家园 jiüyuán 3648甲虫 jiǎch?nɡ 3652 甲状 jiǎzhuànɡxiàn 腺

3578给养 jǐyǎnɡ 3582脊柱 jǐzhù 3586计价 jìjià 3590记号 jìhao 3594 记忆 jìyìlì 力

3598纪要 jìyào 3602妓女 jìnǚ 3606 继承 jìch?nɡquán 权 jì jì

3610祭礼 jìlǐ 3614寂 3618忌

3622加法 jiüfǎ 3626夹击 jiüj? 3630佳节 jiüji? 3634家产 jiüchǎn 3638家境 jiüjìnɡ 3642家用 jiüy?nɡ 3646荚 jiá

3647颊

3650甲壳 jiǎqiào

3651甲鱼 jiǎyú

3653贾

jiǎ

3654钾肥 jiǎf?i 3658假想 jiǎxiǎnɡ 3662嫁妆 jiàzhuang 3666假设 jiǎsh? 3670尖刀 jiündüo 3674奸 jiün 3678坚韧 jiünr?n 3682坚贞 jiünzh?n 3686间距 jiünjù 3690监测 jiünc? 3694监禁 jiünjìn 3698兼顾 jiünɡù 3702煎 jiün

3655假借 jiǎji? 3659假象 jiǎxiànɡ 3663驾 jià 3667架势 jiàshi 3671尖端 jiünduün 3675奸商 jiünshünɡ 3679坚守 jiünshǒu 3683肩负 jiünfù 3687艰险 jiünxiǎn 3691监察 jiünchá 3695监牢 jiünláo 3699兼任 jiünr?n 3703煎熬 jiün’áo 3707检察 jiǎnchá 3711检修 jiǎnxiū 3715减低 jiǎnd? 3719剪裁 jiǎncái 3723简便 jiǎnbiàn 3727简练 jiǎnliàn 3731简朴 jiǎnpǔ 3735见地 jiàndì 3739见于 jiànyú 3743间或 jiànhu? 3747建材 jiàncái 3751荐 jiàn 3755健将 jiànjiünɡ 3759舰队 jiànduì 3763渐进 jiànjìn 3767腱 3775姜 jiàn jiünɡ 3771箭头 jiànt?u 3779僵硬 jiünɡyìnɡ 3783疆域 jiünɡyù

3656假冒 jiǎmào 3660假意 jiǎyì 3664驾驭 jiàyù 3668假期 jiàq? 3672尖利 jiünlì 3676歼 jiün 3680坚信 jiünxìn 3684肩胛 jiünjiǎ 3688艰辛 jiünx?n 3692监工 jiünɡōnɡ 3696兼备 jiünb?i 3700兼职 jiünzhí 3704茧子 jiǎnzi 3708检举 jiǎnjǔ 3712检疫 jiǎnyì 3716减免 jiǎnmiǎn 3720剪刀 jiǎndüo 3724简短 jiǎnduǎn 3728简陋 jiǎnl?u 3732简要 jiǎnyào 3736见识 jiànshi 3740见证 jiànzh?nɡ 3744间隙 jiànxì 3748建交 jiànjiüo 3752贱 jiàn 3756健美 jiànm?i 3760舰艇 jiàntǐnɡ 3764谏 3768溅 3776僵 3780缰 jiàn jiàn jiünɡ jiünɡ

3657假若 jiǎru? 3661假装 jiǎzhuünɡ 3665架空 jiàkōnɡ 3669假日 jiàrì 3673尖子 jiünzǐ 3677坚 jiün 3681坚毅 jiünyì 3685肩头 jiünt?u 3689监 jiün

3693监管 jiünɡuǎn 3697兼并 jiünbìnɡ 3701缄默 jiünm? 3705柬 jiǎn 3709检索 jiǎnsuǒ 3713检阅 jiǎnyu? 3717减速 jiǎnsù 3721剪纸 jiǎnzhǐ 3725简洁 jiǎnji? 3729简略 jiǎnl?? 3733简易 jiǎnyì 3737见闻 jiànw?n 3741间谍 jiàndi? 3745间歇 jiànxi? 3749建树 jiànshù 3753涧 jiàn

3706检测 jiǎnc? 3710检讨 jiǎntǎo 3714减产 jiǎnchǎn 3718减退 jiǎntuì 3722剪子 jiǎnzi 3726简介 jiǎnji? 3730简明 jiǎnmínɡ 3734见长 jiàncháng 3738见效 jiànxiào 3742间断 jiànduàn 3746间作 jiànzu? 3750建制 jiànzhì 3754健儿 jiàn’?r 3758舰 jiàn

3757健身 jiànsh?n 3761渐变 jiànbiàn 3765践踏 jiàntà 3769鉴赏 jiànshǎnɡ 3773江山 jiünɡshün 3777僵化 jiünɡhuà 3781缰绳 jiünɡ*sh?nɡ

3762渐次 jiàncì 3766毽子 jiànzi 3770鉴于 jiànyú 3774将就 jiüngjiu 3778僵死 jiünɡsǐ 3782疆 jiünɡ

3772江湖 jiünɡhú

3784讲解 jiǎnɡji?

3785讲理 jiǎnɡlǐ 3789讲台 jiǎnɡtái 3793讲义 jiǎnɡyì 3797奖券 jiǎnɡquàn 3801浆 3809绛 jiünɡ jiànɡ 3805降生 jiàngsh?nɡ 3813交待 jiüodài 3817交付 jiüofù 3821交加 jiüojiü 3825交配 jiüop?i 3829交尾 jiüow?i 3833郊 3837娇 jiüo jiüo

3786讲求 jiǎnɡqiú 3790讲坛 jiǎnɡtán 3794讲座 jiǎnɡzu? 3798奖赏 jiǎnɡshǎnɡ 3802匠 3810酱 jiànɡ jiànɡ 3806降温 jiàngw?n 3814交道 jiüodào 3818交互 jiüohù 3822交接 jiüoji? 3826交情 jiüoqinɡ 3830 交响 jiüoxiǎnɡyu? 乐

3787讲师 jiǎnɡsh? 3791讲学 jiǎnɡxu? 3795奖惩 jiǎnɡch?nɡ 3799奖章 jiǎnɡzhünɡ 3803降价 jiàngjià 3807将领 jiànglǐnɡ 3811酱油 jiànɡy?u 3815交点 jiüodiǎn 3819交还 jiüohái 3823交界 jiüoji? 3827交融 jiüor?nɡ 3831 交易 jiüoyìsuǒ 所

3788讲授 jiǎnɡsh?u 3792讲演 jiǎnɡyǎn 3796奖品 jiǎnɡpǐn 3800奖状 jiǎnɡzhuànɡ 3804降临 jiànglín 3808将士 jiàngshì 3812犟 jiànɡ 3816交锋 jiüof?nɡ 3820交汇 jiüohuì 3824交纳 jiüonà 3828交涉 jiüosh? 3832交战 jiüozhàn 3836浇灌 jiüoɡuàn 3840胶布 jiüobù 3844焦距 jiüojù 3848焦灼 jiüozhu? 3852角膜 jiǎom? 3856绞 jiǎo

3834郊外 jiüowài 3838娇嫩 jiüon?n 3842教书 jiüoshū 3846焦碳 jiüotàn 3850礁 jiüo

3835郊野 jiüoy? 3839娇艳 jiüoyàn 3843椒 jiüo 3847焦躁 jiüozào 3851礁石 jiüoshí 3855饺子 jiǎozi 3859

3841胶片 jiüopiàn 3845焦虑 jiüolǜ 3849跤 jiüo

3853角质 jiǎozhì 3857矫 jiǎo

3854狡猾 jiǎohuá 3858矫健 jiǎojiàn 3862皎洁 jiǎoji? 3866 脚手 jiǎoshǒujià 架

矫柔 jiǎor?uzàozu? 3860矫正 jiǎozh?nɡ 造作 3864脚跟 jiǎoɡ?n 3868脚趾 jiǎozhǐ 3872缴 jiǎo

3861矫治 jiǎozhì 3865脚尖 jiǎojiün 3869搅拌 jiǎobàn 3873缴获 jiǎohu? 3877叫唤 jiàohuan 3881校对 jiàoduì 3885轿车 jiàoch? 3889教程 jiàoch?nɡ 3893教皇 jiàohuánɡ 3897教条 jiàotiáo 3901窖 jiào 3905接管 ji?ɡuǎn

3863脚背 jiǎob?i 3867脚掌 jiǎozhǎnɡ 3871剿 jiǎo

3870搅动 jiǎod?nɡ 3874缴纳 jiǎonà 3878叫卖 jiàomài 3882校样 jiàoyànɡ 3886轿子 jiàozi 3890教官 jiàoɡuün 3894教诲 jiàohuì 3898教徒 jiàotú 3902酵母 jiàomǔ 3906接合 ji?h?

3875叫喊 jiàohǎn 3879叫嚷 jiàorǎnɡ 3883校正 jiàozh?ng 3887较量 jiàoliànɡ 3891教规 jiàoɡu? 3895 教科 jiàok?shū 书 ji?

3876叫好 jiàohǎo 3880叫嚣 jiàoxiüo 3884轿 jiào

3888教案 jiào’àn 3892教化 jiàohuà 3896教士 jiàoshì 3900教益 jiàoyì 3904阶梯 ji?t? 3908接见 ji?jiàn

3899教务 jiàowù 3903阶 3907接济 ji?jì

3909接纳 ji?nà 3913接替 ji?tì 3917接种 ji?zh?nɡ 3921揭穿 ji?chuün 3925街市 ji?shì 3929节拍 ji?püi 3933劫持 ji?chí 3937结伴 ji?bàn 3941结社 ji?sh? 3945结业 ji?y? 3949捷径 ji?jìnɡ 3953截取 ji?qǔ 3957竭 ji?

3910接洽 ji?qià 3914接头 ji?t?u 3918秸 ji? 3922揭发 ji?fü 3926节俭 ji?jiǎn 3930节余 ji?yú 3934杰作 ji?zu? 3938结核 ji?h? 3942结石 ji?shí 3946结余 ji?yú 3950睫毛 ji?máo 3954截然 ji?rán 3958姐夫 ji?fu 3962解救 ji?jiù 3966介 ji? 3970戒律 ji?lǜ 3974届时 ji?shí 3978借贷 ji?dài 3982金刚 j?nɡünɡ 3986金石 j?nshí 3990金鱼 j?nyú 3994津液 j?ny? 3998禁 j?n

3911接壤 ji?rǎnɡ 3915接吻 ji?w?n 3919秸杆 ji?gǎn 3923揭晓 ji?xiǎo 3927节律 ji?lǜ 3931节制 ji?zhì 3935洁 ji? 3939结集 ji?jí 3943结识 ji?shí 3947捷 ji?

3912接生 ji?sh?nɡ 3916接线 ji?xiàn 3920揭 ji? 3924街坊 ji?fanɡ 3928节能 ji?n?nɡ 3932劫 ji? 3936洁净 ji?jìnɡ 3940结膜 ji?m? 3944结尾 ji?w?i 3948捷报 ji?bào 3952截面 ji?miàn 3956截至 ji?zhì 3960解毒 ji?dú 3964解说 ji?shuō 3968介意 ji?yì 3972戒指 ji?zhi 3976界面 ji?miàn 3980借重 ji?zh?ng 3984金黄 j?nhuánɡ 3988金文 j?nw?n 3992 金字 j?nzìtǎ 塔 j?n j?n

3951截断 ji?duàn 3955截止 ji?zhǐ 3959解冻 ji?d?nɡ 3963解渴 ji?k? 3967介入 ji?rù 3971戒严 ji?yán 3975界定 ji?dìnɡ 3979借以 ji?yǐ 金龟 j?ngu?zǐ 子 金丝 3987 j?ns?h?u 猴 3983 3991金子 j?nzi 3995矜持 j?nchí 3999 禁不 j?n*bùzhù 住

3961解雇 ji?ɡù 3965解体 ji?tǐ 3969戒备 ji?b?i 3973诫 ji? 3977界线 ji?xiàn 3981巾 j?n

3985金库 j?nkù 3989金星 j?nx?nɡ 3993津贴 j?nti? 3997筋骨 j?nɡǔ 4001尽早 jǐnzǎo 4005紧缺 jǐnqu? 4009锦旗 jǐnqí 4013尽头 jìnt?u 4017进出 jìnchū 4021进贡 jìnɡ?nɡ 4025进位 jìnw?i

3996筋 4000襟

4002紧凑 jǐnc?u 4006紧缩 jǐnsuō 4010锦绣 jǐnxiù 4014尽心 jìnx?n 4018进度 jìndù 4022进货 jìnhu? 4026 进行 jìnxínɡqǔ 曲

4003紧迫 jǐnp? 4007紧要 jǐnyào 4011谨 jǐn 4015进逼 jìnb? 4019进发 jìnfü 4023进食 jìnshí 4027进修 jìnxiū

4004紧俏 jǐnqiào 4008锦 jǐn

4012尽情 jìnqínɡ 4016进餐 jìncün 4020进犯 jìnfàn 4024进退 jìntuì 4028进驻 jìnzhù

4029近海 jìnhǎi 4033近期 jìnq? 4037晋级 jìnjí 4041浸透 jìnt?u 4045禁忌 jìnjì 4049京师 j?nɡsh? 4053经久 j?nɡjiǔ 4057经商 j?nɡshünɡ 4061经由 j?nɡy?u 4065惊动 j?nɡd?nɡ 4069惊惶 j?nɡhuánɡ 4073惊吓 j?nɡxià 4077睛 j?nɡ 4081精华 j?nɡhuá 4085精美 j?nɡm?i 4089精巧 j?nɡqiǎo 4093精微 j?nɡw?i 4097精制 j?nɡzhì 4101景况 jǐnɡkuànɡ 4105警备 jǐnɡb?i 4109警觉 jǐnɡju? 4113径直 jìnɡzhí 4117竞相 jìnɡxiünɡ 4121敬佩 jìnɡp?i 4125敬重 jìnɡzh?nɡ 4129静穆 jìnɡmù 4133镜框 jìnɡkuànɡ 4137窘迫 jiǒnɡp? 4141纠集 jiūjí 4145韭菜 jiǔcài 4149酒家 jiǔjiü 4153旧址 jiùzhǐ

4030近郊 jìnjiüo 4034近亲 jìnq?n 4038晋升 jìnsh?nɡ 4042靳 jìn 4046禁令 jìnlìng 4050京戏 j?nɡxì 4054经络 j?nɡlu? 4058经书 j?nɡshū 4062荆 j?nɡ

4031近邻 jìnlín 4035近视 jìn*shì 4039浸泡 jìnpào 4043禁 jìn 4047禁区 jìnqū 4051经度 j?nɡdù 4055经脉 j?nɡmài 4059经线 j?nɡxiàn 4063荆棘 j?nɡjí 4067惊骇 j?nɡhài 4071惊扰 j?nɡrǎo 4075惊疑 j?nɡyí 4079精干 j?nɡɡàn 4083精练 j?nɡliàn 4087精辟 j?nɡpì 4091精髓 j?nɡsuǐ

4032近旁 jìnpánɡ 4036劲头 jìnt?u 4040浸润 jìnrùn 4044禁锢 jìnɡù 4048京城 j?nɡch?nɡ 4052 经纪 j?nɡjìr?n 人

4056经贸 j?nɡmào 4060经销 j?nɡxiüo 4064惊诧 j?nɡchà 4068惊慌 j?nɡhuünɡ 4072惊叹 j?nɡtàn 4076晶莹 j?nɡyínɡ 4080精光 j?nɡɡuünɡ 4084精灵 j?ngling 4088精品 j?nɡpǐn 4092精通 j?nɡtōnɡ 4096精湛 j?nɡzhàn 4100景观 jǐnɡɡuün 4104警报 jǐnɡbào 4108警戒 jǐnɡji? 4112劲旅 jìnglǚ 4116竞技 jìnɡjì 4120敬礼 jìnɡlǐ 4124敬意 jìnɡyì 4128静默 jìnɡm? 4132景遇 jǐnɡyù 4136窘 4144灸 jiǒnɡ jiǔ 4140纠葛 jiūɡ? 4148酒会 jiǔhuì 4152旧式 jiùshì 4156救护 jiùhù

4066惊愕 j?nɡ’? 4070惊恐 j?nɡkǒnɡ 4074惊险 j?nɡxiǎn 4078精彩 j?nɡcǎi 4082精简 j?nɡjiǎn 4086精明 j?nɡmínɡ 4090精锐 j?nɡruì 4094

精益 j?nɡyìqiúj?nɡ 4095精英 j?nɡy?nɡ 求精 4099颈椎 jǐnɡzhu? 4103警 jǐnɡ 4107警官 jǐnɡɡuün 4111警卫 jǐnɡw?i 4115竞 jìnɡ 4119敬爱 jìnɡ’ài 4123景仰 jǐnɡyǎnɡ 4127静谧 jìnɡmì 4131境况 jìnɡkuànɡ 4135炯炯 jiǒnɡjiǒnɡ 4139纠缠 jiūchán 4143久远 jiǔyuǎn 4147酒店 jiǔdiàn 4151旧历 jiùlì 4155厩 jiù

4098精致 j?nɡzhì 4102景致 jǐnɡzhì 4106警车 jǐnɡch? 4110警犬 jǐnɡquǎn 4114净土 jìngtǔ 4118竞选 jìnɡxuǎn 4122敬畏 jìnɡw?i 4126静电 jìnɡdiàn 4130静态 jìnɡtài 4134镜片 jìnɡpiàn 4138纠 4142揪 jiū jiū

4146酒吧 jiǔbü 4150酒席 jiǔxí 4154臼齿 jiùchǐ

4157救火 jiùhuǒ 4161救灾 jiùzüi 4165就地 jiùdì 4169就绪 jiùxù 4173舅妈 jiùmü 4177拘泥 jūnì 4181驹 4185桔 4189矩 jū jú jǔ

4158救命 jiùmìnɡ 4162救助 jiùzhù 4166就读 jiùdú 4170就学 jiùxu? 4174拘 jū 4178拘束 jūshù 4182鞠躬 jūɡōnɡ 4186菊 jú

4159救亡 jiùwánɡ 4163就餐 jiùcün 4167就近 jiùjìn 4171就职 jiùzhí 4175拘谨 jūjǐn 4179拘留 jūliú 4183 鞠躬 jūɡōnɡjìncuì 尽瘁

4160救援 jiùyuán 4164就此 jiùcǐ 4168就任 jiùr?n 4172就坐 jiùzu? 4176拘留 jūliú 4180居室 jūshì 4184局促 júcù 4188沮丧 jǔsànɡ 4192举目 jǔmù

4187橘子 júzi 4191举例 jǔlì 4195

4190矩形 jǔxínɡ 4194举重 jǔzh?nɡ 4198巨星 jùx?nɡ 4202 俱乐 jùl?bù 部 jù jù

4193举止 jǔzhǐ 4197巨人 jùr?n 4201拒 jù

举足 jǔzúq?nɡzh?nɡ 4196巨额 jù’? 轻重 4200句法 jùfǎ 4204剧目 jùmù 4208惧 jù

4199巨著 jùzhù 4203剧变 jùbiàn 4207据悉 jùx? 4211锯齿 jùchǐ 4215聚会 jùhuì 4219捐款 juünkuǎn 4223卷子 juànzi 4227撅 4235诀 ju? ju? 4231决死 ju?sǐ 4239角逐 ju?zhú 4243绝境 ju?jìnɡ 4247倔强 ju?jiàng 4251蕨 4255攫 ju? ju?

4205剧情 jùqínɡ 4209惧怕 jùpà 4213聚餐 jùcün 4217聚居 jùjū 4221捐赠 juünz?nɡ 4225绢 juàn 4229决裂 ju?li? 4233决意 ju?yì 4237诀窍 ju?qiào 4241绝迹 ju?jì 4245绝食 ju?shí 4249崛起 ju?qǐ 4253爵士 ju?shì 4257倔 ju?

4206剧院 jùyuàn 4210锯 4218踞 4214聚合 jùh?

4212聚变 jùbiàn 4216聚积 jùj? 4220捐税 juünshuì 4224倦 juàn

4222卷烟 juǎnyün 4226眷恋 juànliàn 4230决赛 ju?sài 4234决战 ju?zhàn 4238抉择 ju?z? 4242绝技 ju?jì 4246绝缘 ju?yuán 4250厥 4254 ju? 爵士 ju?shìyu? 乐

4228决断 ju?duàn 4232决算 ju?suàn 4236诀别 ju?bi? 4240觉醒 ju?xǐnɡ 4244绝妙 ju?miào 4248掘 4252爵 ju? ju?

4256攫取 ju?qǔ 4260军服 jūnfú 4264军礼 jūnlǐ 4268军校 jūnxiào 4272军营 jūnyínɡ 4276君权 jūnquán 4280俊美 jùnm?i

4258军备 jūnb?i 4262军火 jūnhuǒ 4266军属 jūnshǔ 4270军训 jūnxùn 4274军装 jūnzhuünɡ 4278钧 jūn

4259军费 jūnf?i 4263军机 jūnj? 4267军务 jūnwù 4271军医 jūny? 4275均等 jūnd?nɡ 4279俊 jùn

4261军工 jūnɡōnɡ 4265军粮 jūnliánɡ 4269军需 jūnxū 4273军用 jūny?nɡ 4277君子 jūnzǐ

4281俊俏 jùnqiào 4285竣工 jùnɡōnɡ 4289开场 küichǎnɡ 4293开导 küidǎo 4297开赴 küifù 4301开机 küij? 4305开炮 küipào 4309开庭 küitínɡ 4313开销 küixiüo 4317开凿 küizáo 4321凯歌 kǎiɡ? 4325楷模 kǎim? 4329看护 künhù 4333堪 kün

4282郡

jùn

4283峻

jùn

4284骏马 jùnmǎ 4288咯 ɡ?

4286卡车 kǎch? 4290开车 küich? 4294开动 küid?nɡ 4298开工 küiɡōnɡ 4302开掘 küiju? 4306开启 küiqǐ 4310开通 küitōng 4314开心 küix?n 4318开战 küizhàn 4322凯旋 kǎixuán 4326刊 kün

4287卡片 kǎpiàn 4291开春 küichūn 4295开端 küiduün 4299开荒 küihuünɡ 4303开朗 küilǎnɡ 4307开窍 küiqiào 4311开脱 küituō 4315开学 küixu? 4319开张 küizhünɡ 4323慨然 kǎirán 4327刊载 künzǎi 4331勘测 künc? 4335坎坷 kǎnk? 4339看穿 kànchuün 4343看中 kànzh?ng 4347康复 künɡfù 4351亢进 kànɡjìn 4355抗拒 kànɡjù 4359抗争 kànɡzh?nɡ 4363考据 kǎojù 4367考证 kǎozh?nɡ 4371靠拢 kàolǒnɡ 4375柯 k?

4292开刀 küidüo 4296开饭 küifàn 4300开火 küihuǒ 4304开明 küimínɡ 4308开山 küishün 4312开外 küiwài 4316开业 küiy? 4320揩 küi

4324慨叹 kǎitàn 4328看管 künɡuǎn 4332勘察 künchá 4336砍伐 kǎnfá 4340看好 kànhǎo 4344看重 kànzh?ng 4348慷慨 künɡkǎi 4352抗旱 kànɡhàn 4356抗体 kànɡtǐ 4360考察 kǎochá 4364考取 kǎoqǔ 4368烤 kǎo

4330看守 künshǒu 4334坎 4338 kǎn 看不 kàn*bùqǐ 起 künɡ

4337看病 kànbìnɡ 4341看台 kàntái 4345看做 kànzu? 4349糠 künɡ

4342看透 kànt?u 4346康

4350亢奋 kànɡf?n 4354抗击 kànɡj? 4358抗灾 kànɡzüi 4362考究 kǎo*jiū 4366考问 kǎow?n 4370 靠不 kào*bùzhù 住

4353抗衡 kànɡh?nɡ 4357抗原 kànɡyuán 4361考场 kǎochǎnɡ 4365考生 kǎosh?nɡ 4369烤火 kǎohuǒ 4373苛刻 k?k? 4377科举 k?jǔ 4381磕 k?

4372靠山 kàoshün 4376科班 k?bün 4380科室 k?shì 4384蝌蚪 k?dǒu 4388可贵 k?ɡuì 4392可恶 k?? 4396渴 k? 4400刻板 k?bǎn 4404客车 k?ch?

4374苛求 k?qiú 4378科目 k?mù 4382磕头 k?t?u 4386可耻 k?chǐ 4390可口 k?kǒu 4394可行 k?xíng 4398克己 k?jǐ 4402 刻不 k?bùr?nɡhuǎn 容缓

4379科普 k?pǔ 4383瞌睡 k?shuì 4387可观 k?guün 4391可取 k?qǔ 4395可疑 k?yí 4399克制 k?zhì 4403恪守 k?shǒu

4385可悲 k?b?i 4389可恨 k?h?n 4393可喜 k?xǐ 4397渴求 k?qiú 4401刻薄 k?b?

4405客房 k?fánɡ 4409客商 k?shünɡ 4413课余 k?yú 4417恳求 k?nqiú 4421空洞 kōngd?nɡ 4425空投 kōngt?u 4429空洞 kōngd?nɡ 4433恐龙 kǒnɡl?nɡ 4437空子 k?ngzi 4441抠 kōu

4406客户 k?hù 4410客运 k?yùn 4414垦 k?n 4418坑道 k?nɡdào 4422空话 kōnghuà 4426空袭 kōngxí 4430孔隙 kǒnɡxì 4434空地 k?ngdì 4438控 k?nɡ

4407客机 k?j? 4411课外 k?wài 4415垦荒 k?nhuünɡ 4419吭声 k?ngsh?nɡ 4423空旷 kōngkuànɡ 4427空想 kōngxiǎnɡ 4431恐 kǒnɡ 4435空隙 k?ngxì 4439控告 k?nɡɡào 4443口服 kǒufú 4447口粮 kǒuliánɡ 4451口水 kǒushuǐ 4455口罩 kǒuzhào 4459扣除 k?uchú 4463寇 4471窟 k?u kū 4467枯萎 kūw?i 4475苦闷 kǔm?n 4479苦笑 kǔxiào 4483苦衷 kǔzhōnɡ 4487裤腿 kùtuǐ 4491酷暑 kùshǔ 4495夸奖 kuüjiǎnɡ 4499挎 kuà 4503快感 kuàiɡǎn 4507

4408客轮 k?lún 4412课文 k?w?n 4416恳切 k?nqi? 4420铿锵 k?nɡqiünɡ 4424空谈 kōngtán 4428空心 kōngx?n 4432恐吓 kǒnɡh? 4436空闲 k?ngxián 4440控诉 k?nɡsù 4444口角 kǒujiǎo 4448口令 kǒulìnɡ 4452口味 kǒuw?i 4456口子 kǒuzi 4460扣留 k?uliú 4464枯 kū 4468枯燥 kūzào 4472窟窿 kūlonɡ 4476苦涩 kǔs? 4480苦心 kǔx?n 4484库房 kùfánɡ 4488酷 kù

4442口岸 kǒu’àn 4446口诀 kǒuju? 4450口哨 kǒushào 4454口音 kǒuy?n 4458叩头 k?ut?u 4462扣子 k?uzi 4466枯竭 kūji? 4470哭诉 kūsù 4474苦力 kǔlì 4478苦头 kǔ*t?u 4482苦战 kǔzhàn 4486裤脚 kùjiǎo 4490酷热 kùr? 4494夸大 kuüdà 4498垮台 kuǎtái 4502跨越 kuàyu? 4506快意 kuàiyì 4510宽广 kuünɡuǎnɡ 4514宽慰 kuünw?i 4518款项 kuǎnxiànɡ 4522狂热 kuánɡr? 4526旷 kuànɡ 4530矿藏 kuànɡcánɡ

4445口径 kǒujìnɡ 4449口琴 kǒuqín 4453口吻 kǒuw?n 4457叩 k?u 4461扣押 k?uyü 4465枯黄 kūhuánɡ 4469哭泣 kūqì 4473苦果 kǔɡuǒ 4477苦痛 kǔt?nɡ 4481苦于 kǔyú 4485裤 kù

4489酷爱 kù’ài 4493夸 4497垮 kuü kuǎ

4492酷似 kùsì 4496夸耀 kuüyào 4500挎包 kuàbüo 4504快慢 kuàimàn

4501跨度 kuàdù 4505快艇 kuàitǐnɡ 4509宽度 kuündù 4513宽恕 kuünshù 4517款式 kuǎnshì 4521狂欢 kuánɡhuün 4525狂笑 kuánɡxiào 4529况 kuànɡ

脍炙 kuàizhìr?nkǒu 4508宽敞 kuün*chǎnɡ 人口 4512宽容 kuünr?nɡ 4516款待 kuǎndài 4520狂风 kuánɡf?nɡ 4524狂喜 kuánɡxǐ 4528旷野 kuànɡy? 4532矿工 kuànɡɡōnɡ

4511宽厚 kuünh?u 4515宽裕 kuünyù 4519狂奔 kuánɡb?n 4523狂妄 kuánɡwànɡ 4527旷工 kuànɡɡōnɡ 4531矿床 kuànɡchuánɡ

4533矿井 kuànɡjǐnɡ 4537矿业 kuànɡy? 4541眶 kuànɡ 4545窥见 ku?jiàn 4549魁梧 kuí*wú 4553溃烂 kuìlàn 4557昆曲 kūnqǔ 4561扩 ku? 4565括号 ku?hào 4569拉拢 lü*lǒnɡ 4573腊月 làyu? 4577来访 láifǎnɡ 4581来年 láinián 4585来意 láiyì 4589拦 lán 4593栏杆 lánɡǎn 4597篮子 lánzi 4601懒 4609郎 lǎn láng

4534矿区 kuànɡqū 4538框 kuànɡ

4535矿山 kuànɡshün 4539框架 kuànɡjià 4543盔 4547奎 4555愧 ku? kuí kuì

4536矿石 kuànɡshí 4540框子 kuànɡzi 4544窥 4552溃 4556坤 4564括 ku? kuì kūn ku? 4548葵花 kuíhuü

4542亏本 ku?b?n 4546窥探 ku?tàn 4550傀儡 kuǐl?i 4554溃疡 kuìyánɡ 4558困惑 kùnhu? 4562扩充 ku?chōnɡ 4566阔气 ku?qi 4570喇嘛 lǎma 4574辣 là

4551匮乏 kuìfá 4559困苦 kùnkǔ 4563扩建 ku?jiàn 4567廓 4571腊 ku? là

4560困扰 kùnrǎo 4568拉力 lülì 4572腊梅 làm?i 4576来电 láidiàn 4580 来龙 láil?nɡqùmài 去脉

4575来宾 láib?n 4579来历 láilì 4583来世 láishì 4587癞 4595篮 4599揽 lài lán lǎn 4591拦腰 lányüo

4578来客 láik? 4582来去 láiqù 4586来者 láizh? 4590拦截 lánji? 4594蓝图 lántú 4598览 lǎn

4584来势 láishì 4588兰花 lánhuü 4592拦阻 lánzǔ 4596篮球 lánqiú 4600缆 lǎn

4602懒得 lǎnde 4606烂泥 lànní 4610狼狈 lánɡb?i 4614浪潮 lànɡcháo 4618劳工 láoɡōnɡ 4622劳累 láol?i 4626劳资 láoz? 4630牢笼 láol?nɡ 4634老化 lǎohuà 4638老生 lǎosh?nɡ 4642老鹰 lǎoy?nɡ 4646烙 lào

4603懒惰 lǎndu? 4607滥 4611廊 làn lánɡ

4604懒汉 lǎnhàn 4608滥用 làny?nɡ 4612朗读 lǎnɡdú 4616浪涛 lànɡtüo 4620劳教 láojiào 4624劳务 láowù 4628牢房 láofánɡ 4632牢狱 láoyù 4636老练 lǎoliàn 4640 老天 lǎotiüny? 爷

4605懒散 lǎnsàn 4613朗诵 lǎnɡs?nɡ 4617浪头 làngtou 4621劳苦 láokǔ 4625劳役 láoyì 4629牢记 láojì 4633老伯 lǎob? 4637老少 lǎoshǎo 4641 老头 lǎot?uer 儿

4615浪漫 lànɡmàn 4619劳驾 láojià 4623劳模 láom? 4627劳作 láozu? 4631牢骚 láo*süo 4635老家 lǎojiü 4639老式 lǎoshì 4643老者 lǎozh? 4647烙印 làoyìn 4651乐于 l?yú 4655勒索 l?suǒ

4644老总 lǎozǒnɡ 4648涝 4656勒 lào l?

4645姥姥 lǎolɑo 4649乐趣 l?qù 4653勒 l?

4650乐意 l?yì 4654勒令 l?lìng

4652乐园 l?yuán

4657累赘 l?izhuì 4661雷同 l?it?nɡ 4665垒 4669肋 l?i l?i

4658雷暴 l?ibào 4662雷雨 l?iyǔ 4666累积 l?ij? 4670肋骨 l?igǔ 4674泪珠 l?izhū 4678类推 l?itu? 4682棱镜 l?nɡjìnɡ 4686冷冻 l?nɡd?nɡ 4690冷酷 l?nɡkù 4694冷暖 l?nɡnuǎn 4698冷饮 l?nɡyǐn 4702离奇 líqí 4706离休 líxiū 4710黎明 límínɡ 4714礼教 lǐjiào 4718礼堂 lǐtánɡ 4722理财 lǐcái 4726理科 lǐk? lǐ

4659雷电 l?idiàn 4663擂 l?i

4660雷鸣 l?imínɡ 4664镭 l?i

4667累及 l?ijí 4671泪痕 l?ih?n 4675类比 l?ibǐ 4679擂 4683 l?i 冷不 l?nɡ*bùfánɡ 防

4668累计 l?ijì 4672泪花 l?ihuü 4676类别 l?ibi? 4680棱 l?nɡ

4673泪眼 l?iyǎn 4677类群 l?iqún 4681棱角 l?nɡjiǎo 4685冷淡 l?nɡdàn 4689冷峻 l?nɡjùn 4693冷凝 l?nɡnínɡ 4697冷眼 l?nɡyǎn 4701离别 líbi? 4705 离心 líx?nlì 力

4684冷藏 l?nɡcánɡ 4688冷汗 l?nɡhàn 4692冷漠 l?nɡm? 4696冷清 l?ng*q?ng 4700厘 lí 4704离心 líx?n 4708离职 lízhí 4712礼拜 lǐbài 4716礼品 lǐpǐn 4720里程 lǐch?nɡ 4724理发 lǐfü 4728理应 lǐy?nɡ 4732力度 lìdù 4736历法 lìfǎ 4740历年 lìnián 4744立方 lìfünɡ 4748立宪 lìxiàn 4752立足 lìzú 4756利尿 lìniào 4760隶 lì 4764砾石 lìshí 4768连环 liánhuán 4772连年 liánnián 4776连通 liántōnɡ

4687冷风 l?nɡf?nɡ 4691冷落 l?nɡlu? 4695冷气 l?nɡqì 4699冷遇 l?nɡyù 4703离散 lísàn 4707离异 líyì 4711篱笆 líba 4715礼节 lǐji? 4719礼仪 lǐyí 4723理睬 lǐcǎi 4727理事 lǐ*shì 4731鲤 lǐ

4709梨园 líyuán 4713礼法 lǐfǎ 4717礼让 lǐrànɡ 4721 里程 lǐch?nɡb?i 碑

4725理会 lǐhuì 4729

理直 lǐzhíqìzhuànɡ 4730锂 气壮

4733力争 lìzh?nɡ 4737历届 lìji? 4741历书 lìshū 4745立功 lìɡōnɡ 4749立意 lìyì 4753吏 lì

4734历程 lìch?nɡ 4738历尽 lìjìn 4742厉声 lìsh?nɡ 4746立国 lìɡu? 4750立正 lìzh?nɡ 4754利弊 lìbì 4758沥青 lìq?nɡ 4762荔枝 lìzh? 4766连带 liándài 4770连累 liánl?i 4774连声 liánsh?nɡ

4735历次 lìcì 4739历经 lìj?nɡ 4743立案 lì’àn 4747立论 lìlùn 4751立志 lìzhì 4755利落 lìluo 4759例证 lìzh?nɡ 4763栗子 lìzi 4767连贯 liánɡuàn 4771连绵 liánmián 4775连锁 liánsuǒ

4757利索 lìsuo 4761隶属 lìshǔ 4765痢疾 lìji 4769 连环 liánhuánhuà 画

4773连日 liánrì

4777连夜 liány? 4781帘 lián

4778

连衣 liány?qún 裙

4779怜 4783莲 4791廉 4795敛

lián lián lián liǎn

4780怜悯 liánmǐn 4784莲花 liánhuü 4788联名 liánmínɡ 4792廉洁 liánji? 4796脸红 liǎnh?nɡ 4800脸皮 liǎnpí 4804练武 liànwǔ 4808良机 liánɡj? 4812凉快 liánɡkuai 4816粮仓 liánɡcünɡ 4820两样 liǎnɡyànɡ 4824亮相 liànɡxiànɡ 4828量刑 liàngxínɡ 4832辽 liáo 4836疗养 liáoyǎnɡ 4840撩 4844燎 4848 liáo liǎo

4782帘子 liánzi 4786联欢 liánhuün 4790联姻 liány?n 4794镰刀 liándüo 4798脸面 liǎnmiàn 4802练兵 liànb?nɡ 4806恋人 liànr?n 4810良田 liánɡtián 4814凉水 liánɡshuǐ 4818两栖 liǎnɡq? 4822亮度 liànɡdù 4826量变 liàngbiàn 4830踉跄 liànɡqiünɡ 4834疗程 liáoch?nɡ 4838聊 liáo

4785涟漪 liány? 4789联赛 liánsài 4793镰 lián 4797脸颊 liǎnjiá 4801脸谱 liǎnpǔ 4805恋 liàn 4809良久 liánɡjiǔ 4813凉爽 liánɡshuǎnɡ 4817 两口 liǎnɡkǒuzi 子

4787联结 liánji?

4799脸庞 liǎnpánɡ 4803练功 liànɡōnɡ 4807链条 liàntiáo 4811良性 liánɡxìnɡ 4815凉鞋 liánɡxi? 4819两性 liǎnɡxìnɡ 4823亮光 liànɡɡuünɡ 4827量词 liàngcí 4831撩 liüo 4835疗效 liáoxiào 4839 聊天 liáotiüner 儿

4821两翼 liǎnɡyì 4825谅解 liànɡji? 4829晾 4833疗 4837 liànɡ liáo

疗养 liáoyǎnɡyuàn 院 了不 liǎo*bù*d? 得 liǎo liào

4841嘹亮 liáoliànɡ 4845

4842潦倒 liáodǎo 4846了结 liǎoji? 4850料理 liàolǐ 4854廖 4858劣 4862烈 liào li? li?

4843缭绕 liáorào 4847了然 liǎorán 4851料想 liàoxiǎnɡ 4855了望 liàowànɡ 4859劣等 li?d?nɡ 4863烈火 li?huǒ 4867猎狗 li?ɡǒu 4871猎人 li?r?n 4875裂缝 li?f?nɡ 4879拎 l?n 4883林地 líndì 4887临别 línbi? 4891临摹 línm? 4895 淋漓 línlíjìnzhì 尽致

了如 lerúzhǐzhǎnɡ 指掌

4849燎 4853撂

4852料子 liàozi 4856列强 li?qiánɡ 4860劣势 li?shì 4864烈日 li?rì 4868猎枪 li?qiünɡ 4872猎手 li?shǒu 4876裂痕 li?h?n 4880邻里 línlǐ 4884林立 línlì 4888临到 líndào 4892临终 línzhōnɡ 4896 琳琅 línlánɡmǎnmù 满目

4857列席 li?xí 4861劣质 li?zhì 4865烈性 li?xìnɡ 4869猎取 li?qǔ 4873猎物 li?wù 4877裂纹 li?w?n 4881邻舍 línsh? 4885 林荫 líny?ndào 道 淋巴 línbüjie 结

4866烈焰 li?yàn 4870猎犬 li?quǎn 4874裂变 li?biàn 4878裂隙 li?xì 4882林带 líndài 4886林子 línzi 4890临近 línjìn 4894淋漓 línlí

4889临界 línji? 4893

4897嶙峋 línxún 4901鳞 lín

4898霖

lín

4899磷肥 línf?i 4903吝啬 lìns? 4907灵堂 línɡtánɡ 4911玲珑 línɡl?nɡ 4915凌乱 línɡluàn 4919聆听 línɡt?nɡ 4923绫 línɡ 4927零碎 línɡsuì 4931领队 lǐnɡduì 4935领略 lǐnɡl?? 4939领头 lǐnɡt?u 4943领子 lǐnɡzi 4947浏览 liúlǎn 4951留神 liúsh?n 4955留意 liúyì 4959流毒 liúdú 4963流量 liúliànɡ 4967 流水 liúshuǐxiàn 线

4900磷脂 línzh? 4904伶 4912凌 4916陵 línɡ línɡ línɡ

4902鳞片 línpiàn 4906灵巧 línɡqiǎo 4910灵芝 línɡzh? 4914凌空 línɡkōnɡ 4918陵园 línɡyuán 4922羚羊 línɡyánɡ 4926零散 línɡsàn 4930领地 lǐnɡdì 4934领口 lǐnɡkǒu 4938领受 lǐnɡsh?u 4942领主 lǐnɡzhǔ 4946遛 liú

4905伶俐 línɡ*lì 4909灵性 línɡxìnɡ 4913凌晨 línɡch?n 4917陵墓 línɡmù 4921翎子 línɡzi 4925凌乱 línɡluàn 4929领带 lǐnɡdài 4933领教 lǐnɡjiào 4937 领事 lǐnɡshìɡuǎn 馆

4908灵通 línɡtōnɡ

4920菱形 línɡxínɡ 4924零点 línɡdiǎn 4928零星 línɡx?nɡ 4932领海 lǐnɡhǎi 4936领取 lǐnɡqǔ 4940领悟 lǐnɡwù 4944另行 lìnɡxínɡ 4948留成 liúch?nɡ 4952 留声 liúsh?nɡj? 机

4941领先 lǐnɡxiün 4945溜达 liūda 4949留存 liúcún 4953留守 liúshǒu 4957流畅 liúchànɡ 4961流浪 liúlànɡ 4965流失 liúsh? 4969流淌 liútǎnɡ 4973流转 liúzhuǎn 4977遛 4981 liù 龙卷 l?nɡjuànf?nɡ 风 lǒnɡ

4950留恋 liúliàn 4954留心 liúx?n 4958流程 liúch?nɡ 4962流利 liúlì 4966流逝 liúshì 4970流亡 liúwánɡ 4974琉璃 liú*lí 4978龙船 l?nɡchuán 4982龙王 l?nɡwánɡ 4986笼子 l?ngzǐ 4990垄 lǒnɡ

4956流产 liúchǎn 4960流放 liúfànɡ 4964流落 liúlu? 4968流速 liúsù 4972流言 liúyán 4976绺 liǔ 4980龙骨 l?nɡgǔ 4984聋 l?nɡ

4971流星 liúx?nɡ 4975硫磺 liúhuánɡ 4979龙灯 l?nɡd?nɡ 4983龙眼 l?nɡyǎn 4987隆冬 l?nɡdōnɡ 4991笼络 lǒnglu? 4995楼梯 l?ut? 4999漏斗 l?ud?u 5003炉灶 lúzào 5007虏 lǔ 5011录取 lùqǔ 5015 录音 lùy?nj? 机

4985聋子 l?nɡzi 4989陇

4988隆重 l?nɡzh?nɡ 4992笼统 lǒngtǒnɡ 4996篓 5000卢 5004颅 5008掳 lǒu lú lú lǔ

4993楼阁 l?uɡ? 4997陋 l?u 5001芦笙 lúsh?nɡ 5005卤水 lǔshuǐ 5009卤莽 lǔmǎnɡ 5013 录象 lùxiànɡj? 机

4994楼台 l?utái 4998漏洞 l?ud?nɡ 5002芦苇 lúw?i 5006卤素 lǔsù 5010陆路 lùlù 5014录音 lùy?n

5012录象 lùxiànɡ 5016录用 lùy?nɡ

5017录制 lùzhì 5021路灯 lùd?nɡ 5025路面 lùmiàn 5029露骨 lùgǔ 5033吕 lǚ 5037旅店 lǚdiàn 5041 屡见 lǚjiànbùxiün 不鲜 luán l??

5018绿林 lùlín 5022路费 lùf?i 5026路人 lùr?n 5030露水 lù*shuǐ 5034捋 lǚ 5038旅途 lǚtú 5042履 lǚ

5019禄5020路标 lùbiüo 5024路口 lùkǒu 5028麓 lù 5032露珠 lùzhū 5036旅程 lǚch?nɡ 5040屡次 lǚcì 5044绿灯 lǜd?nɡ 5048绿洲 lǜzhōu 5052卵子 luǎnzǐ 5056沦陷 lúnxiàn 5060轮回 lúnhuí 5064论调 lùndiào 5068论说 lùnshuō 5072捋 luō 5076萝卜 lu?bo 5080箩筐 lu?kuünɡ 5084 螺旋 lu?xuánjiǎnɡ 桨 lu?

5023路径 lùjìnɡ 5027路途 lùtú 5031露天 lùtiün 5035旅伴 lǚbàn 5039屡 5043虑 lǚ lǜ

5045绿地 lǜdì 5049峦 5053掠

5046绿豆 lǜd?u 5050孪生 luánsh?nɡ 5054略微 l??w?i 5058轮番 lúnfün 5062轮椅 lúnyǐ 5066论据 lùnjù 5070论战 lùnzhàn 5074罗列 lu?li? 5078锣鼓 lu?ɡǔ 5082螺 lu?

5047绿肥 lǜf?i 5051卵石 luǎnshí 5055抡 lūn

5057轮班 lúnbün 5061轮胎 lúntüi 5065论断 lùnduàn 5069论坛 lùntán 5073罗汉 lu?hàn 5077锣 lu?

5059轮换 lúnhuàn 5063轮子 lúnzi 5067论理 lùnlǐ 5071论著 lùnzhù 5075罗盘 lu?pán 5079箩 lu?

5081骡子 lu?zi 5085裸 luǒ

5083螺丝 lu?s? 5087裸体 luǒtǐ 5091落户 lu?hù 5095落水 lu?shuǐ 5099麻痹 mábì 5103麻木 mámù 5107马达 mǎdá 5111马力 mǎlì 5115马桶 mǎtǒnɡ 5119埋伏 mái*fú 5123买主 mǎizhǔ 5127麦子 màizi 5131卖弄 mài*n?ng 5135脉络 màilu? 5139满腹 mǎnfù

5086裸露 luǒlù 5090落成 lu?ch?nɡ 5094落日 lu?rì 5098抹布 mübù 5102麻利 málì 5106麻子 mázi 5110马虎 mǎhu 5114马蹄 mǎtí 5118埋藏 máicánɡ 5122埋葬 máizànɡ 5126麦收 màishōu 5130卖命 màimìnɡ 5134脉冲 màichōng 5138鳗 mán

5088洛

5089落差 lu?chü 5093落空 lu?kōnɡ 5097摞 lu? 5101麻将 májiàng 5105麻疹 mázh?n 5109马褂 mǎɡuà 5113马匹 mǎpǐ 5117玛瑙 mǎnǎo 5121埋头 máit?u 5125迈进 màijìn 5129卖力 màilì 5133脉搏 màib? 5137蛮横 mánh?nɡ

5092落脚 lu?jiǎo 5096落伍 lu?wǔ 5100麻袋 mádài 5104麻雀 máqu? 5108马灯 mǎd?nɡ 5112 马铃 mǎlínɡshǔ 薯

5116马戏 mǎxì 5120埋没 máim? 5124迈步 màibù 5128卖国 màiɡu? 5132卖主 màizhǔ 5136蛮干 mánɡàn 5140满怀 mǎnhuái

5141满口 mǎnkǒu 5145满心 mǎnx?n 5149螨 mǎn

5142满面 mǎnmiàn 5146满月 mǎnyu? 5150曼 5154漫 màn màn

5143满目 mǎnmù 5147满载 mǎnzài 5151漫骂 mànmà 5155 漫不 mànbùj?nɡx?n 经心

5144满腔 mǎnqiünɡ 5148满嘴 mǎnzuǐ 5152蔓 màn

5153蔓延 mànyán 5157漫画 mànhuà 5161忙活 mánghuo 5165盲从 mánɡc?nɡ 猫头 máot?uy?nɡ 鹰 毛骨 5173 máoɡǔsǒnɡrán 悚然 5169 5177毛皮 máopí 5181矛 5185锚 máo máo

5156漫步 mànbù 5160 慢条 màntiáos?lǐ 斯理 mǎnɡ

5158漫天 màntiün 5162忙乱 mánɡluàn 5166盲流 mánɡliú 5170毛笔 máobǐ 5174毛料 máoliào 5178毛毯 máotǎn 5182矛头 máot?u 5186卯 mǎo 5190冒充 màochōnɡ 5194贸然 màorán 5198没命 m?imìnɡ 5202 眉飞 m?if?is?wǔ 色舞

5159漫游 màny?u 5163盲 mánɡ

5164盲肠 mánɡchánɡ 5168蟒

5167盲人 mánɡr?n 5171毛虫 máoch?nɡ 5175毛驴 máolǘ 5179毛线 máoxiàn 5183茅草 máocǎo 5187铆 5195貌 mǎo mào 5191冒火 màohuǒ

5172毛发 máofü 5176毛囊 máonáng 5180毛衣 máoy? 5184茅屋 máowū 5188茂密 màomì 5192冒昧 màom?i 5196貌似 màosì 5200 没准 m?izhǔner 儿

5189茂盛 màosh?nɡ 5193冒失 màosh? 5197没劲 m?ijìn 5201玫瑰 m?i*ɡu? 5205眉眼 m?iyǎn 5209媒 5213霉 m?i m?i

5199没趣 m?iqù 5203

眉开 m?iküiyǎnxiào 5204眉目 m?i*mù 眼笑 5208梅雨 m?iyǔ 5212煤油 m?iy?u 5216美德 m?id? 5220美满 m?imǎn 5224美容 m?ir?nɡ 5228昧 m?i 5232门道 m?ndao 5236门槛 m?nkǎn 5240门铃 m?nlínɡ 5244门徒 m?ntú 5248萌动 m?nɡd?nɡ 5252蒙受 m?ngsh?u 5256猛兽 m?nɡsh?u

5206眉宇 m?iyǔ 5210媒人 m?iren 5214霉菌 m?ijūn 5218美景 m?ijǐnɡ 5222美女 m?inǚ 5226美味 m?iw?i 5230闷热 m?nr? 5234 门洞 m?nd?nɡer 儿

5207梅花 m?ihuü 5211煤气 m?iqì 5215霉烂 m?ilàn 5219美酒 m?ijiǔ 5223美人 m?ir?n 5227美育 m?iyù 5231门板 m?nbǎn 5235门户 m?nhù 5239门帘 m?nlián 5243门生 m?nsh?nɡ 5247萌 m?nɡ 5251蒙昧 m?ngm?i 5255猛然 m?nɡrán

5217美观 m?iɡuün 5221美貌 m?imào 5225美谈 m?itán 5229媚 m?i

5233门第 m?ndì 5237门框 m?nkuànɡ 5241门面 m?n*miàn 5245门牙 m?nyá 5249萌生 m?nɡsh?nɡ 5253盟 m?nɡ

5238门类 m?nl?i 5242门票 m?npiào 5246门诊 m?nzh?n 5250蒙蔽 m?ngbì 5254盟国 m?nɡɡu?

蒙古 m?nɡɡǔbüo 包 梦寐 5261 m?nɡm?iyǐqiú 以求 5257 5265眯 m? 5269迷宫 míɡōnɡ 5273迷恋 míliàn 5277迷失 mísh? 5281糜烂 mílàn 5285秘诀 mìju? 5289密码 mìmǎ 5293绵 mián 5297棉纱 miánshü 5301免得 miǎn*d? 5305勉励 miǎnlì 5309面颊 miànjiá 5313面色 miàns? 5317面子 miànzi 5321苗头 miáotou 5325瞄 miáo 5329渺小 miǎoxiǎo 5333灭火 mi?huǒ 5337民办 mínbàn 5341民航 mínhánɡ 5345民生 mínsh?nɡ 5349民营 mínyínɡ 5353泯 mǐn

5258锰

m?nɡ

5259梦幻 m?nɡhuàn 5263梦想 m?nɡxiǎnɡ 5267弥 mí

5260梦境 m?nɡjìnɡ 5264梦呓 m?nɡyì 5268弥散 mísàn 5272迷离 mílí 5276迷蒙 mím?ng 5280猕猴 míh?u 5284秘 mì 5288密封 mìf?nɡ 5292眠 mián

5262梦乡 m?nɡxiünɡ 5266眯缝 m?fenɡ 5270迷糊 míhu 5274迷路 mílù 5278迷惘 míwǎnɡ 5282米饭 mǐfàn 5286密闭 mìbì 5290幂 mì

5271迷惑 míhuo 5275迷茫 mímánɡ 5279迷雾 míwù 5283觅 mì 5287密布 mìbù 5291蜜月 mìyu? 5295绵羊 miányánɡ 5299棉絮 miánxù 5303免税 miǎnshuì 5307面额 miàn’? 5311面庞 miànpánɡ 5315面谈 miàntán 5319苗圃 miáopǔ 5323描画 miáohuà 5327渺 miǎo 5331庙会 miàohuì 5335蔑视 mi?shì 5339民房 mínfánɡ 5343民情 mínqínɡ 5347民谣 mínyáo 5351民政 mínzh?nɡ 5355闽 5359 mǐn

5294绵延 miányán 5298棉田 miántián 5302免费 miǎnf?i 5306缅怀 miǎnhuái 5310面具 miànjù 5314面纱 miànshü 5318苗木 miáomù 5322描 miáo

5296棉布 miánbù 5300免除 miǎnchú 5304勉 miǎn 5308面粉 miànf?n 5312面容 miànr?nɡ 5316 面条 miàntiáoer 儿

5320苗条 miáotiao 5324描摹 miáom? 5328渺茫 miǎománɡ 5332庙宇 miàoyǔ 5336蔑 mi? 5340民工 mínɡōnɡ 5344民权 mínquán 5348民意 mínyì 5352皿 mǐn 5356名次 mínɡcì

5326瞄准 miáozhǔn 5330藐视 miǎoshì 5334灭绝 mi?ju? 5338民法 mínfǎ 5342民警 mínjǐnɡ 5346民心 mínx?n 5350民用 míny?nɡ 5354泯灭 mǐnmi? 5358名额 mínɡ’? 5362名利 mínɡlì 5366名牌 mínɡpái 5370名山 mínɡshün 5374名堂 mínɡtanɡ

5357名单 mínɡdün 5361名家 mínɡjiü 5365名目 mínɡmù 5369名人 mínɡr?n 5373明师 mínɡsh?

名副 mínɡfùqíshí 5360名贵 mínɡɡuì 其实 名列 5363 mínɡli?qiánmáo5364名流 mínɡliú 前茅 5367名片 mínɡpiàn 5371名声 mínɡsh?nɡ 5375名望 mínɡwànɡ 5368名气 míngqì 5372名胜 mínɡsh?nɡ 5376名下 mínɡxià

5377名言 mínɡyán 5381明净 mínɡjìnɡ 5385明了 mínɡle 5389明星 mínɡx?nɡ 5393铭 5397谬 5401 mínɡ miù

5378名誉 mínɡyù 5382明镜 mínɡjìnɡ 5386明媚 mínɡm?i 5390明珠 mínɡzhū 5394铭文 mínɡw?n 5398谬论 miùlùn 5402摩登 m?d?nɡ 5406磨难 m?nàn 5410魔法 m?fǎ 5414魔王 m?wánɡ 5418末梢 m?shüo 5422莫非 m?f?i 5426墨水 m?shuǐ 5430默然 m?rán 5434谋求 m?uqiú 5438模板 múbǎn 5442母校 mǔxiào 5446拇指 mǔzhǐ 5450木筏 mùfá 5454木料 mùliào 5458

5379名著 mínɡzhù 5383明快 mínɡkuài 5387明日 mínɡrì 5391鸣叫 mínɡjiào 5395命脉 mìnɡmài 5399谬误 miùwù 5403摩托 m?tuō 5407磨损 m?sǔn 5411魔鬼 m?ɡuǐ 5415魔爪 m?zhǎo 5419末尾 m?w?i 5423蓦然 m?rán 5427默 5431眸 m? m?u

5380明矾 mínɡfán 5384明朗 mínɡlǎnɡ 5388明晰 mínɡx? 5392冥想 mínɡxiǎnɡ 5396命中 mìnɡzh?nɡ 5400摹 m?

模特 m?t?er 儿 m?

5404摩擦 m?cü 5408蘑菇 m?ɡu 5412魔力 m?lì 5416抹杀 mǒshü 5420沫 m? 5424漠然 m?rán 5428默念 m?niàn 5432谋害 m?uhài 5436谋杀 m?ushü 5440母本 mǔb?n 5444牡丹 mǔ*dün 5448木柴 mùchái 5452木匠 mùjiang 5456木炭 mùtàn 5460目睹 mùdǔ 5464牧 mù

5405磨练 m?liàn 5409魔

5413魔术 m?shù 5417末日 m?rì 5421莫大 m?dà 5425漠视 m?shì 5429默契 m?qì 5433谋略 m?ul?? 5437谋生 m?ush?nɡ 5441母系 mǔxì 5445牡蛎 mǔlì 5449木耳 mù’?r 5453木刻 mùk? 5457木星 mùx?nɡ 5461目录 mùlù 5465牧草 mùcǎo 5469募 mù 5473墓室 mùshì 5477暮色 mùs? 5481 纳闷 nàm?ner 儿

5435谋取 m?uqǔ 5439母爱 mǔ’ài 5443母语 mǔyǔ 5447木本 mùb?n 5451木工 mùɡōnɡ 5455木偶 mù’ǒu

目不 目瞪 mùbùzhuǎnj?nɡ 5459 mùd?nɡkǒudüi 转睛 口呆 5463沐浴 mùyù 5467牧民 mùmín 5471墓碑 mùb?i 5475幕后 mùh?u 5479 穆斯 mùs?lín 林 nà nǎi

5462目送 mùs?nɡ 5466牧场 mùchǎnɡ 5470募捐 mùjuün 5474墓葬 mùzànɡ 5478穆 5482娜 mù nà

5468牧区 mùqū 5472墓地 mùdì 5476暮 mù

5480纳粹 nàcuì 5484奶粉 nǎif?n 5488奈何 nàih? 5492男生 nánsh?nɡ 5496南面 nán*miàn

5483捺 5487氖

5485奶牛 nǎiniú 5489耐力 nàilì 5493 南半 nánbànqiú 球

5486奶油 nǎiy?u 5490耐用 nàiy?nɡ 5494南边 nán*biün

5491男方 nánfünɡ 5495南瓜 nán*ɡuü

5497南洋 nányánɡ 5501难点 nándiǎn 5505难看 nánkàn 5509 难为 nánw?iqínɡ 情 náo

5498难保 nánbǎo 5502难度 nándù 5506难说 nánshuō 5510难民 nànmín 5514恼 nǎo

5499难产 nánchǎn 5503难关 nánɡuün 5507难听 nánt?nɡ 5511难友 nànyǒu 5515恼火 nǎohuǒ 5519脑筋 nǎoj?n 5523闹事 nàoshì 5527内行 n?iháng 5531内陆 n?ilù 5535 内燃 n?iránj? 机

5500难处 nán*chù 5504难堪 nánkün 5508难为 nánwei 5512囊括 nángku? 5516恼怒 nǎonù 5520脑力 nǎolì 5524闹钟 nàozhōnɡ 5528内疚 n?ijiù 5532内乱 n?iluàn 5536内伤 n?ishünɡ 5540内销 n?ixiüo 5544内政 n?izh?nɡ 5548能人 n?nɡr?n 5552尼姑 níɡū 5556泥坑 ník?nɡ 5560泥炭 nítàn 5564拟定 nǐdìnɡ 5568逆流 nìliú 5572溺 nì 5576年份 niánf?n 5580年景 niánjǐnɡ 5584年限 niánxiàn 5588碾 niǎn 5592念叨 niàndao 5596袅袅 niǎoniǎo 5600聂 ni?

5513挠

5517脑海 nǎohǎi 5521脑髓 nǎosuǐ 5525内阁 n?iɡ? 5529内科 n?ik? 5533内幕 n?imù 5537内务 n?iwù 5541内省 n?ixǐng 5545嫩绿 n?nlǜ 5549能事 n?nɡshì 5553尼龙 níl?nɡ 5557泥泞 nínìnɡ 5561倪 ní

5518脑际 nǎojì 5522闹市 nàoshì 5526内海 n?ihǎi 5530内力 n?ilì 5534内情 n?iqínɡ 5538内线 n?ixiàn 5542内衣 n?iy? 5546能干 n?nɡɡàn 5550能手 n?nɡshǒu 5554呢绒 nír?nɡ 5558泥鳅 ní*qiū 5562 霓虹 níh?nɡd?nɡ 灯

5539内向 n?ixiànɡ 5543内因 n?iy?n 5547能耐 n?nɡnai 5551尼 ní 5555泥浆 níjiünɡ 5559泥塑 nísù 5563拟订 nǐdìnɡ 5567逆境 nìjìnɡ 5571腻 5575蔫 nì niün

5565拟人 nǐr?n 5569逆向 nìxiànɡ 5573溺爱 nì’ài 5577年华 niánhuá 5581年轮 niánlún 5585年终 niánzhōnɡ 5589撵 niǎn 5593娘家 niánɡjia 5597尿布 niàobù 5601涅盘 ni?pán 5605孽 ni? 5609宁可 nìngk? 5613牛皮 niúpí 5617纽扣 niǔk?u

5566逆差 nìchà 5570逆转 nìzhuǎn 5574拈 niün 5578年画 niánhuà 5582年迈 niánmài 5586黏 5590廿 5594酿 nián niàn niànɡ

5579年会 niánhuì 5583年岁 niánsuì 5587捻 niǎn 5591念白 niànbái 5595鸟瞰 niǎokàn 5599捏造 ni?zào 5603镍 ni? 5607凝神 nínɡsh?n 5611宁愿 nìngyuàn 5615扭曲 niǔqǔ 5619农夫 n?nɡfū

5598尿素 niàosù 5602啮 ni? 5606狞笑 nínɡxiào 5610宁肯 nìngk?n 5614 牛仔 niúzǎikù 裤 niù

5604镊子 ni?zi 5608凝望 nínɡwànɡ 5612牛犊 niúdú 5616纽带 niǔdài 5620农妇 n?nɡfù

5618拗

5621农耕 n?nɡɡ?nɡ 5625农历 n?nɡlì 5629浓淡 n?nɡdàn 5633浓缩 n?nɡsuō 5637奴 nú

5622农机 n?nɡj? 5626农忙 n?nɡmánɡ 5630浓烈 n?nɡli? 5634浓郁 n?nɡyù 5638奴才 núcai 5642怒火 nùhuǒ 5646女郎 nǚláng 5650暖和 nuǎnhuo 5654疟疾 nǜejí 5658挪用 nu?y?nɡ 5662讴歌 ōuɡ? 5666呕吐 ǒutù 5670爬行 páxínɡ 5674拍卖 püimài 5678排场 pái*chǎnɡ 5682排卵 páiluǎn 5686排演 páiyǎn 5690牌楼 páilou 5694派系 pàixì 5698攀援 pünyuán 5702盘问 pánw?n 5706 判决 pànju?shū 书 pàn

5623农家 n?nɡjiü 5627农事 n?nɡshì 5631浓眉 n?nɡm?i 5635浓重 n?nɡzh?nɡ 5639奴仆 núpú 5643怒气 nùqì 5647女神 nǚsh?n 5651暖流 nuǎnliú 5655虐待 n??dài 5659诺言 nu?yán 5663鸥 5671耙 ōu pá 5667偶像 ǒuxiànɡ 5675拍手 püishǒu 5679排队 páiduì 5683排球 páiqiú 5687 排忧 páiyōuji?nàn 解难

5624农垦 n?nɡk?n 5628农闲 n?nɡxián 5632浓密 n?nɡmì 5636 弄虚 n?nɡxūzu?jiǎ 作假

5640怒放 nùfànɡ 5644女方 nǚfünɡ 5648女生 nǚsh?nɡ 5652暖瓶 nuǎnpínɡ 5656挪 nu?

5641怒吼 nùhǒu 5645女皇 nǚhuánɡ 5649女王 nǚwáng 5653暖气 nuǎnqì 5657挪动 nu?*d?nɡ 5661糯米 nu?mǐ 5665呕 5669趴 ǒu pü

5660懦弱 nu?ru? 5664殴打 ōudǎ 5668藕 5672帕 ǒu pà

5673拍板 püibǎn 5677拍子 püizi 5681排练 páiliàn 5685排泄 páixi? 5689牌价 páijià 5693派头 pàit?u 5697攀谈 püntán 5701盘算 pánsuan 5705判别 pànbi? 5709叛 pàn

5676拍照 püizhào 5680排挤 páijǐ 5684排戏 páixì 5688牌坊 pái*fünɡ 5692派生 pàish?nɡ 5696攀登 pünd?nɡ 5700盘踞 pánjù 5704盘子 pánzi 5708判刑 pànxínɡ 5712叛逆 pànnì 5716庞 pánɡ 5720膀胱 bánɡɡuünɡ 5724咆哮 páoxiào 5728泡菜 pàocài 5732炮击 pàoj? 5736袍 5744赔 páo p?i 5740陪同 p?it?nɡ

5691派别 pàibi? 5695派性 pàixìnɡ 5699盘剥 pánbüo 5703盘旋 pánxuán 5707判明 pànmínɡ 5711叛乱 pànluàn 5715膀 bünɡ 5719旁听 pánɡt?nɡ 5723刨 páo

5710叛变 pànbiàn 5714畔 5718旁人 pánɡr?n 5722胖子 pàngzi 5726跑步 pǎobù 5730炮兵 pàob?nɡ 5734炮台 pàotái 5738陪伴 p?ibàn 5742培土 p?itǔ

5713叛徒 pàntú 5717旁白 pánɡbái 5721磅礴 pánɡb? 5725狍子 páozi 5729泡沫 pàom? 5733炮楼 pàol?u 5737胚芽 p?iyá 5741培 p?i

5727跑道 pǎodào 5731炮火 pàohuǒ 5735炮制 páozhì 5739陪衬 p?ich?n 5743培植 p?izhí

5745赔款 p?ikuǎn 5749佩戴 p?idài 5753配件 p?ijiàn 5757配制 p?izhì 5761喷洒 p?nsǎ 5765盆景 p?njǐnɡ 5769烹饪 p?nɡr?n 5773蓬乱 p?nɡluàn 5777膨大 p?nɡdà 5781碰撞 p?nɡzhuànɡ 5785坯 p? 5789皮包 píbüo 5793皮毛 pímáo 5797毗邻 pílín 5801啤酒 píjiǔ 5805匹配 pǐp?i 5809屁 pì 5813片子 piünzi 5817偏离 piünlí 5821偏 piün 心 x?n 5825片段 piànduàn 5829骗子 piànzi 5833漂流 piüoliú 5837飘动 piüod?nɡ 5841飘落 piüolu? 5845飘逸 piüoyì 5849 漂白 piǎobáif?n 粉 pi? pi?

5746赔钱 p?iqián 5750配备 p?ib?i 5754配角 p?ijiu? 5758配种 p?izhǒnɡ 5762喷射 p?nsh? 5766盆栽 p?nzüi 5770烹调 p?nɡdiào 5774蓬松 p?nɡsōnɡ 5778碰见 p?nɡ*jiàn 5782批驳 p?b? 5786披露 p?lù 5790皮层 píc?nɡ 5794皮球 píqiú 5798疲 pí 5802琵琶 pí*pá 5806痞子 pǐzi 5810辟 pì 5814偏爱 piün’ài 5818偏旁 piünpánɡ 5822偏重 piünzh?nɡ 5826片断 piànduàn 5830漂 piüo

5747裴

p?i

5748佩

p?i

5751配对 p?iduì 5755配偶 p?i’ǒu 5759喷发 p?nfü 5763喷嚏 p?n*tì 5767盆子 p?nzi 5771棚子 p?nɡzi 5775硼 p?nɡ 5779碰巧 p?nɡqiǎo 5783批量 p?liànɡ 5787劈 p? 5791皮带 pídài 5795皮肉 pír?u 5799疲惫 píb?i 5803脾胃 píw?i 5807劈 pǐ 5811媲美 pìm?i 5815偏差 piünchà 5819偏僻 piünpì 5823篇幅 piün*fú 5827骗局 piànjú 5831漂泊 piüob? 5835飘带 piüodài 5839飘忽 piüohū 5843飘散 piüosàn 5847瓢 piáo

5752配方 p?ifünɡ 5756配伍 p?iwǔ 5760喷泉 p?nquán 5764喷涂 p?ntú 5768抨击 p?nɡj? 5772蓬 5776蓬 p?nɡ p?nɡ

5780碰头 p?nɡt?u 5784批示 p?shì 5788霹雳 p?lì 5792皮革 píɡ? 5796皮子 pízi 5800疲乏 pífá 5804脾脏 pízünɡ 5808癖 pǐ 5812僻静 pìjìnɡ 5816偏激 piünj? 5820偏颇 piünpō 5824篇章 piünzhünɡ 5828骗取 piànqǔ 5832漂浮 piüofú 5836飘荡 piüodànɡ 5840飘零 piüolínɡ 5844飘扬 piüoyánɡ 5848漂 piǎo

5834漂移 piüoyí 5838飘浮 piüofú 5842飘然 piüorán 5846朴 5850瞟 piáo piǎo

5851票据 piàojù 5855瞥 pi?

5852票子 piàozi 5856瞥见 pi?jiàn 5860拼凑 p?nc?u 5864贫寒 pínhán 5868贫血 pínxu? 5872品格 pǐnɡ?

5853撇 5857撇

5854撇开 pi?*küi 5858拼 p?n 5862拼音 p?ny?n 5866贫苦 pínkǔ 5870频道 píndào

5859拼搏 p?nb? 5863贫乏 pínfá 5867贫民 pínmín 5871品尝 pǐnchánɡ

5861拼死 p?nsǐ 5865贫瘠 pínjí 5869频 pín

5873品评 pǐnpínɡ 5877聘 pìn

5874品位 pǐnw?i 5878聘请 pìnqǐnɡ 5882平地 pínɡdì 5886平房 pínɡfánɡ 5890平价 pínɡjià 5894平台 pínɡtái 5898平庸 pínɡyōnɡ 5902评分 pínɡf?n 5906评判 pínɡpàn 5910评议 pínɡyì 5914凭空 pínɡkōnɡ 5918瓶子 pínɡzi 5922泊 5926 bō 迫不 p?bùjídài 及待

5875品味 pǐnw?i 5879平安 pínɡ’ün 5883平定 pínɡdìnɡ 5887 平衡 pínɡh?nɡmù 木

5876品行 pǐnxínɡ 5880平板 pínɡbǎn 5884平反 pínɡfǎn 5888平滑 pínɡhuá 5892平生 pínɡsh?nɡ 5896平息 pínɡx? 5900评比 pínɡbǐ 5904评奖 pínɡjiǎnɡ 5908评述 pínɡshù 5912坪 pínɡ

5881平淡 pínɡdàn 5885平方 pínɡfünɡ 5889平缓 pínɡhuǎn 5893平素 pínɡsù 5897平移 pínɡyí 5901评定 pínɡdìnɡ 5905评剧 pínɡjù 5909评弹 pínɡtán 5913凭吊 pínɡdiào 5917屏障 píngzhànɡ 5921坡度 pōdù 5925婆家 p?jia 5929破格 p?ɡ? 5933破例 p?lì 5937魄 5941仆 p? pū

5891平米 pínɡmǐ 5895平稳 pínɡw?n 5899平整 pínɡzh?nɡ 5903评估 pínɡɡū 5907评审 pínɡsh?n 5911评语 pínɡyǔ 5915凭证 pínɡzh?nɡ 5919萍 5923泼 pínɡ pō

5916屏风 píngf?nɡ 5920坡地 pōdì 5924泼辣 pō*là 5928破除 p?chú 5932破烂 p?làn 5936破绽 p?*zhàn 5940剖析 pōux? 5944扑灭 pūmi? 5948仆人 púr?n 5952 蒲公 púɡōnɡy?nɡ 英 pǔ

5927破案 p?’àn 5931破旧 p?jiù 5935破碎 p?suì 5939剖 pōu

5930破获 p?hu? 5934破灭 p?mi? 5938魄力 p?*lì 5942扑鼻 pūbí 5946铺设 pūsh? 5950匍匐 púfú 5954朴实 pǔshí 5958普查 pǔchá 5962堡 pù 5966栖息 q?x? 5970凄然 q?rán 5974欺负 q?fu 5978欺诈 q?zhà 5982齐名 qímínɡ 5986奇妙 qímiào 5990歧义 qíyì 5994畦 qí

5943扑克 pūk? 5947仆 5951 pú 葡萄 pú*táojiǔ 酒 pǔ pù q?

5945铺盖 pūgài 5949仆役 púyì 5953蒲扇 púshàn 5957普 5965沏 pǔ q? 5961谱写 pǔxi? 5969凄厉 q?lì 5973欺 q?

5955圃 5963瀑 5971戚

5956浦

5959普法 pǔfǎ 5967凄惨 q?cǎn

5960普选 pǔxuǎn 5964瀑布 pùbù 5968凄楚 q?chǔ 5972期刊 q?kün 5976欺侮 q?wǔ 5980漆器 q?qì 5984齐整 qízh?nɡ 5988歧视 qíshì 5992祈祷 qídǎo 5996骑兵 qíb?nɡ

5975欺凌 q?línɡ 5979漆黑 q?h?i 5983齐全 qíquán 5987奇闻 qíw?n 5991祈 qí 5995崎岖 qíqū

5977欺压 q?yü 5981齐备 qíb?i 5985奇观 qíguün 5989歧途 qítú 5993祈求 qíqiú

5997旗子 qízi 6001旗号 qíhào 6005乞求 qǐqiú 6009启 qǐ

5998棋5999棋盘 qípán 6003鳍 6007 qí 岂有 qǐyǒucǐlǐ 此理

6000棋子 qízǐ 6004乞丐 qǐɡài 6008企鹅 qǐ’? 6012启动 qǐd?nɡ 6016起步 qǐbù 6020起哄 qǐh?nɡ 6024起劲 qǐjìn 6028起事 qǐshì 6032绮丽 qǐlì 6036气概 qìɡài 6040气节 qìji? 6044气恼 qìnǎo 6048气魄 qìp? 6052气态 qìtài 6056迄 6064泣 qì qì 6060汽缸 qìɡünɡ

6002旗袍 qípáo 6006乞讨 qǐtǎo 6010启程 qǐch?nɡ 6014启事 qǐshì 6018起床 qǐchuánɡ 6022起家 qǐjiü 6026起立 qǐlì 6030起先 qǐxiün 6034气垫 qìdiàn 6038气管 qìɡuǎn 6042气力 qìlì 6046气派 qìpài 6050气色 qìs? 6054气旋 qìxuán 6058汽 qì 6062汽水 qìshuǐ 6066契机 qìj? 6070器物 qìwù 6074掐 qiü 6078恰巧 qiàqiǎo 6082千金 qiünj?n 6086扦 qiün

6011启迪 qǐdí 6015起兵 qǐb?nɡ 6019起飞 qǐf?i 6023起见 qǐjiàn 6027起落 qǐlu? 6031起因 qǐy?n 6035气度 qìdù 6039气急 qìjí 6043气囊 qìnáng 6047气泡 qìpào 6051气势 qìshì 6055气焰 qìyàn 6059汽笛 qìdí 6063汽艇 qìtǐnɡ 6067器件 qìjiàn 6071器械 qìxi? 6075洽 qià 6079恰如 qiàrú 6083 千钧 qiünjūny?fà 一发

6013启蒙 qǐm?nɡ 6017起草 qǐcǎo 6021起火 qǐhuǒ 6025起居 qǐjū 6029起诉 qǐsù 6033气喘 qìchuǎn 6037气功 qìɡōnɡ 6041气孔 qìkǒnɡ 6045气馁 qìn?i 6049气球 qìqiú 6053气虚 qìxū 6057迄今 qìj?n 6061汽化 qìhuà 6065契 qì

6068器具 qìjù 6072器乐 qìyu? 6076洽谈 qiàtán 6080恰似 qiàsì 6084千卡 qiünkǎ 6088迁居 qiünjū 6092牵涉 qiünsh? 6096谦逊 qiünxùn 6100签署 qiünshǔ 6104前辈 qiánb?i 6108前锋 qiánf?nɡ 6112前哨 qiánshào 6116前卫 qiánw?i 6120前奏 qiánz?u

6069器皿 qìmǐn 6073器重 qìzh?nɡ 6077恰 qià

6081千古 qiünɡǔ 6085千瓦 qiünwǎ 6089牵动 qiünd?nɡ 6093牵引 qiünyǐn 6097签 qiün

6087迁就 qiünjiù 6091牵连 qiünlián 6095谦虚 qiünxū 6099签名 qiünmínɡ 6103签字 qiünzì 6107前额 qián’? 6111 前仆 qiánpúh?ujì 后继

6090牵挂 qiünɡuà 6094牵制 qiünzhì 6098签发 qiünfü 6102签证 qiünzh?nɡ 6106前程 qiánch?nɡ 6110前年 qiánnián 6114前世 qiánshì 6118前夜 qiány?

6101签约 qiünyu? 6105前臂 qiánbì 6109前列 qiánli? 6113前身 qiánsh?n 6117前沿 qiányán

6115前天 qiántiün 6119前肢 qiánzh?

6121虔诚 qiánch?nɡ 6125钳工 qiánɡōnɡ 6129潜藏 qiáncánɡ 6133潜艇 qiántǐnɡ 6137浅海 qiǎnhǎi 6141欠缺 qiànqu? 6145歉意 qiànyì 6149枪杀 qiünɡshü 6153强攻 qiángɡōnɡ 6157强劲 qiángjìng 6161强硬 qiángyìnɡ 6165墙角 qiánɡjiǎo 6169抢劫 qiǎngji? 6173抢占 qiǎngzhàn 6177锹 qiüo 6181侨胞 qiáobüo 6185桥头 qiáot?u 6189悄然 qiǎorán 6193峭壁 qiàobì 6197橇 qiào 6201切点 qi?diǎn 6205切片 qi?piàn 6209切忌 qi?jì 6213怯懦 qi?nu? 6217钦差 q?nchài 6221侵袭 q?nxí 6225亲口 q?nkǒu 6229亲身 q?nsh?n 6233亲王 q?nwáng 6237亲子 q?nzǐ 6241勤俭 qínjiǎn 6245寝 qǐn

6122钱包 qiánbüo 6126钳子 qiánzi 6130潜伏 qiánfú 6134 潜移 qiányím?huà 默化 qiàn qiüng

6123钱币 qiánbì 6127乾 qián

6124钱财 qiáncái 6128乾坤 qiánkūn 6132潜水 qiánshuǐ 6136浅薄 qiǎnbáo 6140谴责 qiǎnz? 6144歉收 qiànshōu 6148枪弹 qiünɡdàn 6152强渡 qiángdù 6156强健 qiángjiàn 6160强行 qiángxíng 6164墙根 qiánɡɡ?n 6168抢购 qiǎngɡ?u 6172抢修 qiǎngxiū 6176跷 qiüo 6180乔木 qiáomù 6184侨务 qiáowù 6188巧合 qiǎoh? 6192俏皮 qiào*pí 6196翘 qiào 6200切磋 qi?cuō 6204切面 qi?miàn 6208切合 qi?h? 6212怯 qi? 6216惬意 qi?yì 6220侵吞 q?ntūn 6224亲近 q?njìn 6228亲朋 q?np?nɡ 6232亲手 q?nshǒu 6236亲缘 q?nyuán 6240勤奋 qínf?n 6244噙 qín 6248青菜 q?nɡcài

6131潜入 qiánrù 6135黔 qián

6138浅滩 qiǎntün 6142纤 6146呛

6139浅显 qiǎnxiǎn 6143歉 qiàn 6147枪毙 qiünɡbì 6151腔调 qiünɡdiào 6155强加 qiángjiü 6159强盛 qiángsh?ng 6163强壮 qiángzhuànɡ 6167抢夺 qiǎngdu? 6171抢险 qiǎngxiǎn 6175呛 6179乔 qiàng qiáo

6150枪支 qiünɡzh? 6154强国 qiángɡu? 6158强力 qiánglì 6162强占 qiángzhàn 6166墙头 qiánɡt?u 6170抢先 qiǎngxiün 6174强求 qiǎngqiú 6178敲打 qiüo*dǎ 6182侨眷 qiáojuàn 6186翘 qiáo

6183侨民 qiáomín 6187瞧见 qiáo*jiàn 6191俏 qiào

6190悄声 qiǎosh?nɡ 6194窍 6198鞘 qiào qiào

6195窍门 qiàom?n 6199切除 qi?chú 6203切口 qi?kǒu 6207茄子 qi?zi 6211妾 qi? 6215窃取 qi?qǔ 6219侵害 q?nhài 6223亲笔 q?nbǐ 6227亲昵 q?nnì 6231亲事 q?n*shì 6235亲信 q?nxìn 6239禽兽 qínsh?u 6243擒 6247沁 qín qìn

6202切割 qi?ɡ? 6206切线 qi?xiàn 6210切身 qi?sh?n 6214窃 qi? 6218钦佩 q?np?i 6222亲爱 q?n’ài 6226亲临 q?nlín 6230亲生 q?nsh?nɡ 6234亲吻 q?nw?n 6238禽 qín 6242勤快 qínkuai 6246寝室 qǐnshì

6249青草 q?nɡcǎo 6253 青霉 q?nɡm?isù 素

6250青翠 q?nɡcuì 6254青苔 q?nɡtái 6258轻便 q?nɡbiàn 6262

6251青稞 q?nɡk? 6255青天 q?nɡtiün 6259 轻而 q?nɡ’?ryìjǔ 易举

6252青睐 q?nɡlài 6256青铜 q?nɡt?nɡ 6260轻浮 q?nɡfú 6264轻骑 q?nɡqí 6268轻信 q?nɡxìn 6272倾倒 q?nɡdǎo 6276倾吐 q?nɡtǔ 6280倾注 q?nɡzhù 6284清偿 q?nɡchánɡ 6288清淡 q?nɡdàn 6292清净 q?nɡjìnɡ 6296清明 q?nɡmínɡ 6300清算 q?nɡsuàn 6304清新 q?nɡx?n 6308蜻蜓 q?nɡtínɡ 6312情理 qínɡlǐ 6316情书 qínɡshū 6320情意 qínɡyì 6324晴空 qínɡkōnɡ 6328顷刻 qǐnɡk? 6332请愿 qǐnɡyuàn 6336亲家 qìngjia 6340穷困 qi?nɡkùn 6344秋风 qiūf?nɡ 6348囚犯 qiúfàn 6352求婚 qiúhūn 6356求人 qiúr?n 6360求援 qiúyuán 6364球迷 qiúmí 6368裘 qiú

6257青衣 q?nɡy? 6261轻快 q?nɡkuài 6265轻巧 q?nɡ*qiǎo 6269 轻音 q?nɡy?nyu? 乐

轻描 q?nɡmiáodànxi?6263轻蔑 q?nɡmi? 淡写 6267轻率 q?nɡshài 6271氢弹 q?nɡdàn 6275倾诉 q?nɡsù 6279倾心 q?nɡx?n 6283清查 q?nɡchá 6287清单 q?nɡdün 6291清官 q?nɡɡuün 6295清凉 q?nɡliánɡ 6299清爽 q?nɡshuǎnɡ 6303清香 q?nɡxiünɡ 6307 清真 q?nɡzh?nsì 寺

6266轻柔 q?nɡr?u 6270轻盈 q?nɡyínɡ 6274倾角 q?nɡjiǎo 6278倾泻 q?nɡxi? 6282清白 q?nɡbái 6286清脆 q?nɡcuì 6290清高 q?nɡɡüo 6294清冷 q?nɡl?nɡ 6298清瘦 q?nɡsh?u 6302清闲 q?nɡxián 6306清早 q?nɡzǎo 6310情调 qínɡdiào 6314情人 qínɡr?n 6318情态 qínɡtài 6322情愿 qínɡyuàn 6326擎 qínɡ 6330请教 qǐnɡjiào 6334庆贺 qìnɡh? 6338穷尽 qi?nɡjìn 6342丘陵 qiūlínɡ 6346仇 qiú 6350囚徒 qiútú 6354求解 qiúji? 6358求实 qiúshí 6362求助 qiúzhù 6366球赛 qiúsài

6273倾倒 q?nɡdǎo 6277倾销 q?nɡxiüo 6281卿 q?nɡ 6285清澈 q?nɡch? 6289清风 q?nɡf?nɡ 6293清静 q?nɡjìnɡ 6297清扫 q?nɡsǎo 6301清洗 q?nɡxǐ 6305清秀 q?nɡxiù 6309 情不 qínɡbùzìjìn 自禁

6311情怀 qínɡhuái 6315情势 qínɡshì 6319情谊 qínɡyì 6323晴 6327顷 qínɡ qǐnɡ

6313情侣 qínɡlǚ 6317情思 qínɡs? 6321情欲 qínɡyù 6325晴朗 qínɡlǎnɡ 6329请假 qǐnɡjià 6333庆 6337磬 6341琼 qìnɡ qìnɡ qi?nɡ

6331清客 q?nɡk? 6335庆幸 qìnɡxìnɡ 6339穷苦 qi?nɡkǔ 6343邱 6347囚 qiū qiú

6345秋收 qiūshōu 6349囚禁 qiújìn 6353求救 qiújiù 6357求生 qiúsh?nɡ 6361求知 qiúzh? 6365球面 qiúmiàn

6351求爱 qiú’ài 6355求教 qiújiào 6359求学 qiúxu? 6363球场 qiúchǎnɡ 6367球体 qiútǐ

6369裘皮 qiúpí 6373曲面 qūmiàn 6377驱赶 qūɡǎn 6381屈从 qūc?nɡ 6385躯 qū 6389曲调 qǔdiào 6393曲子 qǔzi 6397取乐 qǔl? 6401取笑 qǔxiào 6405去路 qùlù 6409圈子 quünzi 6413权限 quánxiàn 6417全能 quánn?nɡ 6421全线 quánxiàn 6425痊愈 quányù 6429犬齿 quǎnchǐ 6433劝说 quànshuō 6437缺德 qu?d? 6441瘸 qu?

6370区划 qūhuà 6374曲轴 qūzh?u 6378驱散 qūsàn 6382屈辱 qūrǔ 6386躯干 qūɡàn 6390曲目 qǔmù 6394取材 qǔcái 6398取暖 qǔnuǎn 6402取样 qǔyànɡ 6406去向 qùxiànɡ 6410权贵 quánɡuì 6414全集 quánjí 6418全盘 quánpán 6422泉水 quánshuǐ 6426蜷 quán 6430劝导 quàndǎo 6434劝慰 quànw?i 6438缺憾 qu?hàn 6442雀 6446阙 qu? qu?

6371区间 qūjiün 6375驱车 qūch? 6379驱使 qūshǐ 6383祛 qū 6387躯壳 qūqiào 6391曲牌 qǔpái 6395取缔 qǔdì 6399取舍 qǔsh? 6403取悦 qǔyu? 6407趣 qù

6372曲解 qūji? 6376驱除 qūchú 6380屈 6384蛆 qū qū

6388躯体 qūtǐ 6392曲艺 qǔyì 6396取经 qǔj?nɡ 6400取胜 qǔsh?nɡ 6404去处 qù*chù 6408圈套 quüntào 6412权势 quánshì 6416全貌 quánmào 6420全文 quánw?n 6424拳击 quánj? 6428犬 6436券 quǎn quàn 6432劝解 quànji? 6440缺损 qu?sǔn 6444确证 qu?zh?nɡ 6448裙子 qúnzi 6452染料 rǎnliào 6456饶恕 ráoshù 6460热忱 r?ch?n 6464热泪 r?l?i 6468热门 r?m?n 6472热血 r?xu? 6476人次 r?ncì 6480人际 r?njì 6484人马 r?nmǎ 6488人权 r?nquán 6492人手 r?nshǒu 6496人选 r?nxuǎn

6411权衡 quánh?nɡ 6415全力 quánlì 6419全权 quánquán 6423泉源 quányuán 6427蜷缩 quánsuō 6431劝告 quànɡào 6435劝阻 quànzǔ 6439缺口 qu?kǒu 6443确信 qu?xìn 6447裙 qún 6451冉冉 rǎnrǎn 6455饶 ráo

6445确凿 qu?záo 6449群岛 qúndǎo 6453让步 rànɡbù 6457扰 rǎo 6461热诚 r?ch?nɡ 6465热力 r?lì 6469热气 r?qì 6473热源 r?yuán 6477人道 r?ndào 6481人迹 r?njì 6485人命 r?nmìnɡ 6489人参 r?nsh?n 6493人文 r?nw?n

6450群居 qúnjū 6454让位 rànɡw?i 6458绕道 ràodào 6462热度 r?dù 6466热恋 r?liàn 6470热切 r?qi? 6474人材 r?ncái 6478人丁 r?nd?nɡ 6482人流 r?nliú 6486人品 r?npǐn 6490人声 r?nsh?nɡ 6494人像 r?nxiànɡ

6459热潮 r?cháo 6463热浪 r?lànɡ 6467热流 r?liú 6471热望 r?wànɡ 6475人称 r?nch?nɡ 6479人和 r?nh? 6483人伦 r?nlún 6487人情 r?nqínɡ 6491人世 r?nshì 6495 人行 r?nxínɡdào 道

6497人烟 r?nyün 6501仁义 r?nyì 6505认错 r?ncu? 6509认罪 r?nzuì 6513任期 r?nq? 6517韧 r?n 6521日程 rìch?nɡ 6525日渐 rìjiàn 6529荣 6533绒 r?nɡ r?nɡ

6498人中 r?nzhōnɡ 6502忍痛 r?nt?nɡ 6506认购 r?nɡ?u 6510任教 r?njiào 6514任性 r?nxìnɡ 6518韧带 r?ndài 6522日光 rìɡuünɡ 6526日历 rìlì 6530荣获 r?nɡhu? 6534绒毛 r?nɡmáo 6538容忍 r?nɡr?n 6542溶化 r?nɡhuà 6546融化 r?nɡhuà 6550柔 r?u 6554柔弱 r?uru? 6558肉眼 r?uyǎn 6562 如释 rúshìzh?nɡfù 重负

6499人种 r?nzhǒnɡ 6503忍心 r?nx?n 6507认可 r?nk? 6511任免 r?nmiǎn 6515任用 r?ny?nɡ 6519韧性 r?nxìnɡ 6523日后 rìh?u 6527日食 rìshí 6531荣幸 r?nɡxìnɡ 6535绒线 r?nɡxiàn 6539容许 r?nɡxǔ 6543溶血 r?nɡxu? 6547融洽 r?nɡqià 6551柔道 r?udào 6555柔顺 r?ushùn 6559肉质 r?uzhì 6563如意 rúyì 6567汝 rǔ

6500仁慈 r?ncí 6504刃 r?n

6508认同 r?nt?nɡ 6512任凭 r?npínɡ 6516任职 r?nzhí 6520妊娠 r?nsh?n 6524日见 rìjiàn 6528日用 rìy?nɡ 6532荣耀 r?nɡyào 6536容积 r?nɡj? 6540容颜 r?nɡyán 6544溶化 r?nɡhuà 6548融资 r?nɡz? 6552柔美 r?um?i 6556蹂躏 r?ulìn 6560如期 rúq? 6564儒 rú

6537容貌 r?nɡmào 6541溶洞 r?nɡd?nɡ 6545融 r?nɡ

6549冗长 rǒnɡchánɡ 6553柔情 r?uqínɡ 6557肉食 r?ushí 6561如实 rúshí 6565儒学 rúxu? 6569乳房 rǔfánɡ 6573入股 rùɡǔ 6577入迷 rùmí 6581入座 rùzu? 6585软件 ruǎnjiàn 6589锐 6593闰 ruì rùn

6566蠕动 rúd?nɡ 6570乳牛 rǔniú 6574入境 rùjìnɡ 6578入睡 rùshuì 6582褥子 rùzi 6586软禁 ruǎnjìn 6590锐角 ruìjiǎo 6594润 6598仨 rùn sü

6568乳白 rǔbái 6572辱 rǔ 6576入门 rùm?n 6580入夜 rùy? 6584软化 ruǎnhuà 6588蕊 6592瑞 6596 ruǐ ruì

6571乳汁 rǔzh? 6575入口 rùkǒu 6579入伍 rùwǔ 6583软骨 ruǎngǔ 6587软弱 ruǎnru? 6591锐利 ruìlì 6595润滑 rùnhuá 6599撒谎 sühuǎnɡ 6603卅 sà 6607赛跑 sàipǎo 6611散漫 sǎnmàn 6615散落 sànlu? 6619桑 sünɡ

若无 ru?wùqíshì 其事 süi

6597弱小 ru?xiǎo 6601撒手 süshǒu 6605塞子 süizi 6609 三角 sünjiǎozhōu 洲

6600撒娇 süjiüo 6604腮 6608赛事 sàishì 6612散场 sànchǎng 6616散失 sànsh? 6620嗓 sǎnɡ

6602洒脱 sǎ*tuō 6606赛场 sàichǎnɡ 6610 三轮 sünlúnch? 车

6613散会 sànhuì 6617丧事 süngshì

6614散伙 sànhuǒ 6618丧葬 süngzànɡ

6621

嗓门 sǎnɡm?ner 儿 süo süo

6622嗓音 sǎnɡy?n 6626骚动 süod?nɡ 6630扫除 sǎochú 6634扫射 sǎosh? 6638臊 6646瑟 sào s? 6642色情 s?qínɡ 6650杀戮 shülù 6654沙土 shütǔ 6658纱锭 shüdìnɡ 6662傻瓜 shǎɡuü 6666筛 shüi 6670山川 shünchuün 6674山河 shünh? 6678山梁 shünliánɡ 6682山门 shünm?n 6686山腰 shünyüo 6690杉 shün

6623丧气 sàngqì 6627骚扰 süorǎo 6631扫地 sǎodì 6635扫视 sǎoshì 6639色调 s?diào 6643色素 s?sù 6647森严 s?nyán 6651杀伤 shüshünɡ 6655沙哑 shüyǎ 6659刹 shü

6624搔 6628缫

süo süo

6625骚 6629臊

6632扫盲 sǎománɡ 6636扫兴 sǎoxìng 6640色光 s?ɡuünɡ 6644色泽 s?z? 6648僧尼 s?nɡní 6652杉木 shümù 6656沙子 shüzi 6660刹车 shüch? 6664煞 shà 6668山坳 shün’ào 6672山歌 shünɡ? 6676山涧 shünjiàn 6680山麓 shünlù 6684山崖 shünyá 6688山岳 shünyu? 6692珊瑚 shünhú 6696闪耀 shǎnyào 6700善后 shành?u 6704擅长 shànchánɡ 6708赡养 shànyǎnɡ 6712伤痕 shünɡh?n 6716商船 shünɡchuán 6720商会 shünɡhuì 6724商讨 shünɡtǎo 6728晌午 shǎngwu 6732上臂 shànɡbì 6736上吊 shànɡdiào 6740上好 shànɡhǎo 6744上列 shànɡli? 6748上门 shànɡm?n

6633扫描 sǎomiáo 6637扫帚 sàozhǒu 6641色盲 s?mánɡ 6645涩 s? 6649杀菌 shüjūn 6653沙丘 shüqiū 6657纱布 shübù 6661煞 shü 6665霎时 shàshí 6669山茶 shünchá 6673山沟 shünɡōu 6677山脚 shünjiǎo 6681山峦 shünluán 6685山羊 shünyánɡ 6689山楂 shünzhü 6693扇动 shünd?nɡ 6697陕 shǎn 6701善意 shànyì 6705擅自 shànzì 6709伤疤 shünɡbü 6713伤势 shünɡshì 6717商定 shünɡdìnɡ 6721商检 shünɡjiǎn 6725商务 shünɡwù 6729赏赐 shǎnɡcì 6733上场 shànɡchǎnɡ 6737上风 shànɡf?nɡ 6741上将 shànɡjiünɡ 6745上流 shànɡliú

6663傻子 shǎzi 6667筛选 shüixuǎn 6671山村 shüncūn 6675山洪 shünh?nɡ 6679山岭 shünlǐnɡ 6683山系 shünxì 6687山野 shüny? 6691衫 shün

6694煽动 shünd?nɡ 6698扇贝 shànb?i 6702善战 shànzhàn 6706膳 shàn 6710伤感 shünɡɡǎn 6714伤亡 shünɡwánɡ 6718商贩 shünɡfàn 6722商榷 shünɡqu? 6726商议 shünɡyì 6730赏识 shǎnɡshí 6734上当 shànɡdünɡ 6738上工 shànɡɡōnɡ 6742上缴 shànɡjiǎo 6746上路 shànɡlù

6695闪现 shǎnxiàn 6699扇子 shànzi 6703禅 shàn 6707膳食 shànshí 6711伤寒 shünɡhán 6715商场 shünɡchǎnɡ 6719商贾 shünɡgǔ 6723商谈 shünɡtán 6727晌 shǎnɡ

6731上报 shànɡbào 6735上等 shànɡd?nɡ 6739上古 shànɡɡǔ 6743上进 shànɡjìn 6747上马 shànɡmǎ

6749上品 shànɡpǐn 6753上司 shàngsi 6757上旬 shànɡxún 6761上座 shànɡzu? 6765烧饼 shüobinɡ 6769烧瓶 shüopínɡ 6773勺子 sháozi 6777少将 shàojiàng 6781哨子 shàozi 6785舍身 sh?sh?n 6789社区 sh?qū 6793射门 sh?m?n 6797涉足 sh?zú 6801摄食 sh?shí 6805申报 sh?nbào 6809伸展 sh?nzhǎn 6813身高 sh?nɡüo 6817绅士 sh?nshì 6821深海 sh?nhǎi 6825深山 sh?nshün 6829深渊 sh?nyuün 6833神化 sh?nhuà 6837神灵 sh?nlínɡ 6841神童 sh?nt?nɡ 6845神韵 sh?nyùn 6849审定 sh?ndìnɡ 6853审慎 sh?nsh?n 6857审议 sh?nyì 6861渗 sh?n 6865升级 sh?nɡjí 6869升学 sh?nɡxu? 6873生机 sh?nɡj?

6750上任 shànɡr?n 6754上台 shànɡtái 6758上演 shànɡyǎn 6762尚且 shànɡqi? 6766烧毁 shüohuǐ 6770烧伤 shüoshünɡ 6774少见 shǎojiàn 6778哨 shào 6782奢侈 sh?chǐ 6786设防 sh?fánɡ 6790社团 sh?tuán 6794射手 sh?shǒu 6798赦 sh?

6751上身 shànɡsh?n 6755上头 shàngtou 6759上阵 shànɡzh?n 6763捎 shüo 6767烧火 shüohuǒ 6771烧香 shüoxiünɡ 6775少儿 shào’?r 6779哨兵 shàob?nɡ 6783舌苔 sh?tüi 6787社交 sh?jiüo 6791射程 sh?ch?nɡ 6795涉 sh?

6752上书 shànɡshū 6756上行 shànɡxínɡ 6760上肢 shànɡzh? 6764烧杯 shüob?i 6768烧酒 shüojiǔ 6772勺 sháo 6776少妇 shàofù 6780哨所 shàosuǒ 6784舍弃 sh?qì 6788社论 sh?lùn 6792射箭 sh?jiàn 6796涉外 sh?wài 6800摄取 sh?qǔ 6804申 sh?n 6808伸缩 sh?nsuō 6812身段 sh?nduàn 6816呻吟 sh?nyín 6820深层 sh?nc?nɡ 6824深秋 sh?nqiū 6828深信 sh?nxìn 6832神采 sh?ncǎi 6836神龛 sh?nkün 6840神通 sh?ntōnɡ 6844神像 sh?nxiànɡ 6848审 sh?n 6852审批 sh?np? 6856审讯 sh?nxùn 6860甚而 sh?n’?r 6864升华 sh?nɡhuá 6868升腾 sh?nɡt?nɡ 6872生根 sh?nɡɡ?n 6876生怕 sh?nɡpà

6799赦免 sh?miǎn 6803麝 sh? 6807申诉 sh?nsù 6811身长 sh?nchánɡ 6815身世 sh?nshì 6819深奥 sh?n’ào 6823深切 sh?nqi? 6827深邃 sh?nsuì 6831深重 sh?nzh?nɡ 6835 神经 sh?nj?nɡzhì 质

6802摄制 sh?zhì 6806申明 sh?nmínɡ 6810伸张 sh?nzhünɡ 6814身价 sh?njià 6818砷 sh?n

6822深浅 sh?nqiǎn 6826深思 sh?ns? 6830深造 sh?nzào 6834 神经 sh?nj?nɡbìnɡ 病

6838神明 sh?nmínɡ 6842神往 sh?nwǎnɡ 6846神志 sh?nzhì 6850审核 sh?nh? 6854审视 sh?nshì 6858婶子 sh?nzi 6862渗入 sh?nrù 6866升降 sh?nɡjiànɡ 6870生病 sh?nɡbìnɡ 6874生计 sh?nɡjì

6839神速 sh?nsù 6843神仙 sh?n*xiün 6847神州 sh?nzhōu 6851审理 sh?nlǐ 6855审问 sh?nw?n 6859肾脏 sh?nzünɡ 6863慎 sh?n 6867升任 sh?nɡr?n 6871生发 sh?nɡfü 6875生路 sh?nɡlù

6877生平 sh?nɡpínɡ 6881生息 sh?nɡx? 6885生涯 sh?nɡyá 6889声部 sh?nɡbù 6893声名 sh?nɡmínɡ 6897声息 sh?nɡx? 6901声援 sh?nɡyuán 6905省城 sh?ngch?nɡ 6909省事 sh?ngshì 6913圣人 sh?nɡr?n 6917胜仗 sh?nɡzhànɡ 6921盛开 sh?ngküi 6925盛夏 sh?ngxià 6929尸首 sh?*shǒu 6933失火 sh?huǒ 6937失恋 sh?liàn 6941失明 sh?mínɡ 6945失实 sh?shí 6949失血 sh?xu? 6953失重 sh?zh?nɡ 6957师母 sh?mǔ 6961诗篇 sh?piün 6965施加 sh?jiü 6969湿热 sh?r? 6973石雕 shídiüo 6977石窟 shíkū 6981石墨 shím? 6985时分 shíf?n 6989时日 shírì 6993时务 shíwù 6997时钟 shízhōnɡ 7001实地 shídì

6878生日 sh?nɡ*rì 6882生肖 sh?nɡxiào 6886生硬 sh?nɡyìnɡ 6890声称 sh?nɡch?nɡ 6894声势 sh?nɡshì 6898声学 sh?nɡxu? 6902声乐 sh?nɡyu? 6906省份 sh?ngf?n 6910 圣诞 sh?nɡdànji? 节

6879生疏 sh?nɡshū 6883生效 sh?nɡxiào 6887生字 sh?nɡzì 6891声带 sh?nɡdài 6895声速 sh?nɡsù 6899声言 sh?nɡyán 6903笙 sh?nɡ 6907省会 sh?nghuì 6911圣地 sh?nɡdì 6915胜地 sh?nɡdì 6919盛大 sh?ngdà 6923盛名 sh?ngmínɡ 6927尸 sh? 6931失传 sh?chuán 6935失礼 sh?lǐ 6939失落 sh?lu? 6943失神 sh?sh?n 6947失陷 sh?xiàn 6951失真 sh?zh?n 6955失足 sh?zú 6959诗集 sh?jí 6963狮子 sh?zi 6967施展 sh?zhǎn 6971什 shí 6975石匠 shíjiànɡ 6979石榴 shíliú 6983石英 shíy?nɡ 6987时局 shíjú 6991时事 shíshì 6995时兴 shíx?nɡ 6999识破 shíp? 7003实惠 shíhuì

6880生死 sh?nɡsǐ 6884生性 sh?nɡxìnɡ 6888声波 sh?nɡbō 6892声浪 sh?nɡlànɡ 6896声望 sh?nɡwànɡ 6900声誉 sh?nɡyù 6904绳索 sh?nɡsuǒ 6908省略 sh?ngl?? 6912圣母 sh?nɡmǔ 6916胜任 sh?nɡr?n 6920盛会 sh?nghuì 6924盛怒 sh?ngnù 6928尸骨 sh?ɡǔ 6932失地 sh?dì 6936失利 sh?lì 6940失眠 sh?mián 6944失声 sh?sh?nɡ 6948失效 sh?xiào 6952失职 sh?zhí 6956师父 sh?fu 6960诗句 sh?jù 6964施放 sh?fànɡ 6968施政 sh?zh?nɡ 6972石板 shíbǎn 6976石刻 shík? 6980石棉 shímián 6984 石子 shízǐer 儿

6914圣旨 sh?nɡzhǐ 6918盛产 sh?ngchǎn 6922盛况 sh?ngkuànɡ 6926盛装 sh?ngzhuünɡ 6930失常 sh?chánɡ 6934失控 sh?k?nɡ 6938失灵 sh?línɡ 6942失散 sh?sàn 6946失守 sh?shǒu 6950失意 sh?yì 6954失踪 sh?zōnɡ 6958师资 sh?z? 6962虱子 sh?zi 6966施舍 sh?sh? 6970十足 shízú 6974石膏 shíɡüo 6978石料 shíliào 6982石笋 shísǔn 6986时光 shíɡuünɡ 6990时尚 shíshànɡ 6994时效 shíxiào 6998时装 shízhuünɡ 7002实话 shíhuà

6988时区 shíqū 6992时势 shíshì 6996时针 shízh?n 7000实测 shíc? 7004实况 shíkuànɡ

7005实情 shíqínɡ 7009实习 shíxí 7013实战 shízhàn 7017食管 shíɡuǎn 7021食性 shíxìnɡ 7025史册 shǐc? 7029史诗 shǐsh? 7033使馆 shǐɡuǎn 7037始祖 shǐzǔ 7041士族 shìzú 7045世道 shìdào 7049世间 shìjiün 7053世俗 shìsú 7057市郊 shìjiüo 7061式样 shìyànɡ 7065事宜 shìyí 7069侍奉 shìf?nɡ 7073试点 shìdiǎn 7077试探 shìtàn 7081试行 shìxínɡ 7085视角 shìjiǎo 7089柿子 shìzi 7093适时 shìshí 7097舐 shì 7101誓言 shìyán 7105收场 shōuchǎnɡ 7109收割 shōuɡ? 7113收敛 shōuliǎn 7117收取 shōuqǔ 7121收养 shōuyǎnɡ 7125手巾 shǒu*j?n

7006实权 shíquán 7010实效 shíxiào 7014实证 shízh?nɡ 7018食粮 shíliánɡ 7022食欲 shíyù 7026史籍 shǐjí 7030史实 shǐshí 7034使唤 shǐhuan 7038驶 shǐ

7007实事 shíshì 7011实心 shíx?n 7015拾掇 shíduō 7019食谱 shípǔ 7023食指 shízhǐ 7027史料 shǐliào 7031史书 shǐshū 7035使节 shǐji? 7039屎 shǐ

7008实数 shíshù 7012实业 shíy? 7016食道 shídào 7020 事物 shìwùliàn 链 shí shǐ

7024蚀 7032矢

7028史前 shǐqián 7036使者 shǐzh? 7040士气 shìqì 7044示众 shìzh?nɡ 7048世家 shìjiü 7052世事 shìshì 7056市价 shìjià 7060市政 shìzh?nɡ 7064事项 shìxiànɡ 7068侍从 shìc?nɡ 7072饰 shì

7042示弱 shìru? 7046世故 shìgu 7050世面 shìmiàn 7054世袭 shìxí 7058市面 shìmiàn 7062事理 shìlǐ 7066势头 shì*t?u 7070侍侯 shìh?u 7074试剂 shìjì 7078试题 shìtí 7082试用 shìy?nɡ 7086视力 shìlì 7090拭 7098嗜 7102噬 shì shì shì

7043示意 shìyì 7047世故 shìgù 7051世人 shìr?n 7055仕 shì 7059市镇 shìzh?n 7063事态 shìtài 7067侍 shì 7071侍卫 shìw?i 7075试卷 shìjuàn 7079试问 shìw?n 7083试纸 shìzhǐ 7087视图 shìtú 7091适度 shìdù 7095恃 7103螫 shì shì 7099嗜好 shìhǎo

7076试看 shìkàn 7080试想 shìxiǎnɡ 7084视察 shìchá 7088 视网 shìwǎnɡm? 膜 shì shì

7092适量 shìliànɡ 7096逝 7100誓

7094适中 shìzhōnɡ

7104收藏 shōucánɡ 7108收复 shōufù 7112收看 shōukàn 7116收买 shōumǎi 7120收效 shōuxiào 7124手稿 shǒuɡǎo 7128手帕 shǒupà

7106收成 shōuchenɡ 7110收工 shōuɡōnɡ 7114收留 shōuliú 7118收容 shōur?nɡ 7122手背 shǒub?i 7126 手绢 shǒujuàner 儿

7107收发 shōufü 7111收缴 shōujiǎo 7115收录 shōulù 7119收听 shōut?nɡ 7123手册 shǒuc? 7127手铐 shǒukào

7129手软 shǒuruǎn 7133手心 shǒux?n 7137守备 shǒub?i 7141守旧 shǒujiù 7145首府 shǒufǔ 7149首尾 shǒuw?i 7153受挫 sh?ucu? 7157受戒 sh?uji? 7161受累 sh?ul?i 7165受骗 sh?upiàn 7169受益 sh?uyì 7173受罪 sh?uzuì 7177授予 sh?uyǔ 7181瘦小 sh?uxiǎo 7185书架 shūjià 7189书目 shūmù 7193书桌 shūzhuō 7197倏然 shūrán 7201舒畅 shūchànɡ 7205疏导 shūdǎo 7209疏通 shūtōnɡ 7213赎罪 shúzuì 7217暑 7221蜀 shǔ shǔ

7130手套 shǒutào 7134手艺 shǒuyì 7138守法 shǒufǎ 7142守卫 shǒuw?i 7146首届 shǒuji? 7150首席 shǒuxí 7154受害 sh?uhài 7158受惊 sh?uj?nɡ 7162受理 sh?ulǐ 7166受气 sh?uqì 7170受灾 sh?uzüi 7174授粉 sh?uf?n 7178售 sh?u

7131手腕 shǒuwàn 7135手杖 shǒuzhànɡ 7139守候 shǒuh?u 7143守则 shǒuz? 7147首脑 shǒunǎo 7151首相 shǒuxiünɡ 7155受贿 sh?uhuì 7159受苦 sh?ukǔ 7163受命 sh?umìnɡ 7167受热 sh?ur? 7171受制 sh?uzhì 7175授课 sh?uk? 7179兽医 sh?uy? 7183书房 shūfánɡ 7187书卷 shūjuàn 7191书信 shūxìn 7195枢 shū 7199梳子 shūzi 7203舒展 shūzhǎn 7207疏散 shūsàn 7211孰 shú

7132手下 shǒuxià 7136手足 shǒuzú 7140守护 shǒuhù 7144首创 shǒuchuànɡ 7148首饰 shǒushi 7152寿 sh?u 7156受奖 sh?ujiǎnɡ 7160受累 sh?ul?i 7164受难 sh?unàn 7168受训 sh?uxùn 7172受阻 sh?uzǔ 7176授权 sh?uquán 7180瘦弱 sh?uru? 7184书画 shūhuà 7188书刊 shūkün 7192书院 shūyuàn 7196枢纽 shūniǔ 7200舒 shū

7182书法 shūfǎ 7186书局 shūjú 7190书生 shūsh?nɡ 7194抒发 shūfü 7198梳理 shūlǐ 7202舒坦 shūtan 7206疏忽 shūhu 7210疏远 shūyuǎn 7214熟人 shúr?n 7218暑假 shǔjià 7222曙光 shǔɡuünɡ 7226树冠 shùguün 7230恕 shù

7204舒张 shūzhünɡ 7208疏松 shūsōnɡ 7212赎 shú

7215熟睡 shúshuì 7219署 shǔ 7223述评 shùpínɡ 7227树苗 shùmiáo 7231庶民 shùmín 7235衰 shuüi

7216熟知 shúzh? 7220署名 shǔmínɡ 7224述说 shùshuō 7228树脂 shùzh? 7232数额 shù’? 7236衰败 shuüibài 7240衰弱 shuüiru? 7244帅 shuài 7248双边 shuünɡbiün 7252双语 shuünɡyǔ 7256爽快 shuǎnɡkuài 7260水波 shuǐbō

7225树丛 shùc?nɡ 7229树立 shùlì 7233数码 shùmǎ 7237衰减 shuüijiǎn 7241衰退 shuüituì 7245率先 lǜxiün 7249双重 shuünɡch?nɡ 7253霜冻 shuünɡd?nɡ 7257爽朗 shuǎnɡlǎnɡ

7234刷新 shuüx?n 7238衰竭 shuüiji? 7242衰亡 shuüiwáng 7246栓 shuün 7250双亲 shuünɡq?n 7254霜期 shuünɡq? 7258水泵 shuǐb?nɡ

7239衰落 shuüilu? 7243摔跤 shuüijiüo 7247涮 7255爽 shuàn shuǎnɡ 7251双向 shuünɡxiànɡ 7259水兵 shuǐb?nɡ

7261水草 shuǐcǎo 7265水火 shuǐhuǒ 7269 水龙 shuǐl?nɡt?u 头

7262水产 shuǐchǎn 7266水晶 shuǐj?nɡ 7270水陆 shuǐlù 7274水情 shuǐqínɡ 7278水獭 shuǐtǎ 7282水乡 shuǐxiünɡ 7286水域 shuǐyù 7290水质 shuǐzhì 7294税法 shuìfǎ 7298睡梦 shuìm?nɡ 7302顺从 shùnc?nɡ 7306顺心 shùnx?n 7310瞬时 shùnshí 7314说教 shuōjiào 7318硕士 shu?shì 7322丝线 s?xiàn 7326私利 s?lì 7330私心 s?x?n 7334思忖 s?cǔn 7338思绪 s?xù 7342撕毁 s?huǐ 7346死寂 sǐjì 7350四季 sìjì 7354四围 sìw?i 7358祀 7362 sì

7263水车 shuǐch? 7267水井 shuǐjǐnɡ 7271水路 shuǐlù 7275水渠 shuǐqú 7279水土 shuǐtǔ 7283水箱 shuǐxiünɡ 7287水运 shuǐyùn 7291水肿 shuǐzhǒnɡ 7295税利 shuìlì 7299睡意 shuìyì 7303顺风 shùnf?nɡ 7307顺眼 shùnyǎn 7311说唱 shuōchànɡ 7315说理 shuōlǐ 7319

7264水花 shuǐhuü 7268水力 shuǐlì 7272水鸟 shuǐniǎo 7276水势 shuǐshì 7280水系 shuǐxì 7284水星 shuǐx?nɡ 7288水灾 shuǐzüi 7292水准 shuǐzhǔn 7296税率 shuìlǜ 7300吮 shǔn

7273水牛 shuǐniú 7277水塔 shuǐtǎ 7281水仙 shuǐxiün 7285水性 shuǐxìnɡ 7289水闸 shuǐzhá 7293税额 shuì’? 7297税务 shuìwù 7301顺便 shùnbiàn 7305顺势 shùnshì 7309舜 shùn 7313说谎 shuōhuǎnɡ 7317硕大 shu?dà 7321丝绒 s?r?nɡ 7325私立 s?lì 7329私下 s?xià 7333思辨 s?biàn 7337思念 s?niàn 7341撕 s? 7345死活 sǐhu? 7349死守 sǐshǒu 7353四外 sìwài 7357伺机 sìj? 7361嗣 sì

7304顺口 shùnkǒu 7308顺应 shùnyìnɡ 7312说穿 shuōchuün 7316说笑 shuōxiào

司空 s?kōnɡjiànɡuàn7320丝绸 s?ch?u 见惯 7324私法 s?fǎ 7328私塾 s?shú 7332私自 s?zì 7336思虑 s?lǜ 7340厮杀 s?shü 7344死板 sǐbǎn 7348死神 sǐsh?n 7352四时 sìshí 7356 似是 sìshì’?rf?i 而非 sì

7323私产 s?chǎn 7327私事 s?shì 7331私语 s?yǔ 7335思量 s?lianɡ 7339斯文 s?w?n 7343嘶哑 s?yǎ 7347死伤 sǐshünɡ 7351四散 sìsàn 7355寺庙 sìmiào 7359饲 sì

7360俟

肆无 sìwújìdàn 忌惮

7363肆意 sìyì 7367松手 sōnɡshǒu 7371耸 7379诵 7383搜 sǒnɡ s?nɡ sōu 7375送礼 s?nɡlǐ

7364松动 sōnɡd?nɡ 7368松鼠 sōnɡshǔ 7372耸立 sǒnɡlì 7376送气 s?nɡqì 7380诵读 s?nɡdú 7384搜捕 sōubǔ

7365松软 sōnɡruǎn 7369松懈 sōnɡxi? 7373讼 7381颂 s?nɡ s?nɡ 7377送行 s?nɡxínɡ

7366松散 sōngsǎn 7370怂恿 sǒnɡyǒnɡ 7374送别 s?nɡbi? 7378送葬 s?nɡzànɡ 7382颂扬 s?nɡyánɡ

7385搜查 sōuchá 7389搜寻 sōuxún 7393俗名 súmínɡ 7397诉苦 sùkǔ 7401素来 sùlái 7405速写 sùxi? 7409塑像 sùxiànɡ 7413酸枣 suünzǎo 7417算盘 suànpán 7421随处 suíchǔ 7425随同 suít?nɡ 7429孙女 sūnnǚ 7433唆使 suōshǐ 7437缩影 suōyǐnɡ 7441琐碎 suǒsuì 7445拓 tà 7449胎生 tüish?nɡ 7453台子 táizi 7457太子 tàizǐ 7461泰 tài 7465贪婪 tünlán 7469摊派 tünpài 7473坛 7481谭 tán tán 7477谈心 tánx?n 7485坦率 tǎnshài 7489探究 tànjiū 7493探听 tànt?nɡ 7497探险 tànxiǎn 7501搪瓷 tánɡcí 7505螳螂 tánɡlánɡ 7509涛 tüo

7386搜刮 sōuɡuü 7390苏醒 sūxǐnɡ 7394俗人 súr?n 7398诉说 sùshuō 7402素描 sùmiáo 7406宿营 xiǔyínɡ 7410溯 7414蒜 sù suàn

7387搜罗 sōulu? 7391酥 sū

7388搜索 sōusuǒ 7392俗话 súhuà 7396诉 sù 7400肃清 sùq?nɡ 7404速成 sùch?nɡ 7408塑 sù 7412酸雨 suünyǔ 7416算命 suànmìnɡ 7420绥 suí

7395俗语 súyǔ 7399肃穆 sùmù 7403素养 sùyǎnɡ 7407粟 sù 7411酸痛 suünt?nɡ 7415算计 suànji 7419算帐 suànzhànɡ 7423随军 suíjūn 7427岁数 suìshu 7431损坏 sǔnhuài 7435蓑衣 suōy? 7439索性 suǒxìnɡ 7443他乡 tüxiünɡ 7447踏步 tàbù 7451台灯 táid?nɡ 7455太后 tàih?u 7459态势 tàishì 7463坍塌 tüntü 7467贪污 tünwū 7471滩涂 tüntú 7475谈天 tántiün 7479弹力 tánlì 7483坦白 tǎnbái 7487叹气 tànqì 7491探求 tànqiú 7495探望 tànwànɡ 7499探询 tànxún 7503糖果 tánɡɡuǒ 7507淌 tǎnɡ

7418算术 suànshù 7422随从 suíc?nɡ 7426 随心 suíx?nsuǒyù 所欲 sǔn suō

7424随身 suísh?n 7428隧道 suìdào 7432笋 sǔn

7430损 7434梭

7436缩减 suōjiǎn 7440琐事 suǒshì 7444塌 tü 7448胎盘 tüipán 7452台阶 táiji? 7456太监 tài*jiün 7460钛 7464贪 tài tün

7438索取 suǒqǔ 7442锁链 suǒliàn 7446榻 tà 7450台词 táicí 7454抬升 táish?nɡ 7458汰 tài 7462泰山 tàishün 7466贪图 tüntú 7470摊子 tünzi 7474坛子 tánzǐ 7478弹劾 tánh? 7482潭 tán 7486毯子 tǎnzi 7490探亲 tànq?n 7494探头 tànt?u 7498探寻 tànxún 7502搪塞 tánɡsüi 7506倘使 tǎnɡshǐ 7510绦虫 tüoch?nɡ

7468摊贩 tünfàn 7472瘫痪 tünhuàn 7476谈吐 tántǔ 7480弹跳 tántiào 7484坦然 tǎnrán 7488炭 tàn

7492探视 tànshì 7496探问 tànw?n 7500堂皇 tánɡhuánɡ 7504 糖尿 tánɡniàobìnɡ 病

7508烫伤 tànɡshünɡ 7512逃兵 táob?nɡ

7511滔滔 tüotüo

7513逃窜 táocuàn 7517逃脱 táotuō 7521桃子 táozi 7525淘 táo 7529讨好 tǎohǎo 7533特技 t?jì 7537特赦 t?sh? 7541特约 t?yu? 7545疼爱 t?nɡ’ài 7549藤萝 t?nɡlu? 7553梯形 t?xínɡ 7557提包 tíbüo 7561提货 tíhu? 7565提琴 tíqín 7569提问 tíw?n 7573啼哭 tíkū 7577蹄子 tízǐ 7581体检 tǐjiǎn 7585体态 tǐtài 7589体型 tǐxínɡ 7593体征 tǐzh?nɡ 7597天边 tiünbiün 7601天国 tiünɡu? 7605 天经 tiünj?nɡdìyì 地义

7514逃荒 táohuünɡ 7518逃亡 táowánɡ 7522陶瓷 táocí 7526淘气 táoqì 7530套用 tàoy?nɡ 7534特例 t?lì 7538特写 t?xi? 7542特制 t?zhì 7546腾飞 t?nɡf?i 7550剔除 t?chú 7554梯子 t?zi 7558提成 tích?nɡ 7562提交 tíjiüo 7566提请 tíqǐnɡ 7570提携 tíxi? 7574 啼笑 tíxiàoji?f?i 皆非

7515逃命 táomìnɡ 7519逃学 táoxu? 7523陶器 táoqì 7527讨伐 tǎofá 7531特产 t?chǎn 7535特派 t?pài 7539特许 t?xǔ 7543特质 t?zhì 7547腾空 t?nɡkōnɡ 7551梯 t?

7516逃难 táonán 7520桃李 táolǐ 7524陶醉 táozuì 7528讨饭 tǎofàn 7532特长 t?chánɡ 7536特区 t?qū 7540特异 t?yì 7544特种 t?zhǒnɡ 7548藤 t?nɡ

7552梯田 t?tián 7556提拔 tí*bá 7560提纲 tíɡünɡ 7564提名 tímínɡ 7568提示 tíshì 7572啼 7576蹄 tí tí

7555提案 tí’àn 7559提纯 tíchún 7563提留 tíliú 7567提升 tísh?nɡ 7571提早 tízǎo 7575题词 tící 7579体罚 tǐfá 7583体面 tǐ*miàn 7587体味 tǐw?i 7591 体育 tǐyùchǎnɡ 场

7578体察 tǐchá 7582体谅 tǐ*liànɡ 7586体贴 tǐti? 7590体液 tǐy? 7594剃 tì

7580体格 tǐɡ? 7584体魄 tǐp? 7588体形 tǐxínɡ 7592 体育 tǐyùɡuǎn 馆

7595剃头 tìt?u 7599天敌 tiündí 7603 天花 tiünhuübǎn 板

7596替换 tì*huàn 7600天赋 tiünfù 7604天际 tiünjì 7608天亮 tiünliànɡ 7612天平 tiünpínɡ 7616天书 tiünshū 7620天象 tiünxiànɡ 7624天职 tiünzhí 7628田赋 tiánfù 7632田园 tiányuán 7636甜蜜 tiánmì

7598天窗 tiünchuünɡ 7602天花 tiünhuü 7606天井 tiünjǐnɡ 7610天命 tiünmìnɡ 7614天时 tiünshí 7618天外 tiünwài 7622天涯 tiünyá 7626天子 tiünzǐ 7630田亩 tiánmǔ 7634甜菜 tiáncài

7607天理 tiünlǐ 7611天幕 tiünmù 7615天使 tiünshǐ 7619天线 tiünxiàn 7623天灾 tiünzüi 7627添置 tiünzhì 7631田鼠 tiánshǔ 7635甜美 tiánm?i

7609天明 tiünmínɡ 7613天色 tiüns? 7617天堂 tiüntánɡ 7621天性 tiünxìnɡ 7625天资 tiünz? 7629田埂 tiánɡ?nɡ 7633恬静 tiánjìnɡ

7637填补 tiánbǔ 7641填写 tiánxi? 7645条理 tiáolǐ 7649调价 tiáojià 7653调试 tiáoshì 7657挑衅 tiǎoxìn 7661跳水 tiàoshuǐ 7665帖 ti? 7669铁青 ti?q?nɡ 7673铁锨 ti?xiün 7677听候 t?nɡh?u 7681听筒 t?nɡtǒnɡ 7685亭子 tínɡzi 7689停泊 tínɡb? 7693停息 tínɡx? 7697停滞 tínɡzhì 7701挺身 tǐnɡsh?n 7705通车 tōngch? 7709通告 tōngɡào 7713通货 tōnghu? 7717通融 tōng*r?nɡ 7721通晓 tōngxiǎo 7725同辈 t?ngb?i 7729同龄 t?nglínɡ 7733同乡 t?ngxiünɡ 7737佟 7741童 t?nɡ t?nɡ

7638填充 tiánchōnɡ 7642舔 tiǎn

7639填空 tiánk?nɡ 7643挑剔 tiüot? 7647条子 tiáozi 7651调配 tiáop?i 7655调制 tiáozhì 7659跳板 tiàobǎn 7663贴近 ti?jìn 7667铁轨 ti?ɡuǐ 7671铁索 ti?suǒ 7675厅堂 t?nɡtánɡ 7679听课 t?nɡk? 7683廷 tínɡ

7640填塞 tiáns? 7644挑子 tiüozi 7648调剂 tiáojì 7652调皮 tiáopí 7656挑拨 tiüobō 7660跳高 tiàoɡüo 7664贴切 ti?qi? 7668铁匠 ti?jiang 7672铁蹄 ti?tí 7676听从 t?nɡc?nɡ 7680听任 t?nɡr?n 7684亭 tínɡ

7646条文 tiáow?n 7650调控 tiáok?nɡ 7654调停 tiáotínɡ 7658眺望 tiàowànɡ 7662跳蚤 tiàozao 7666铁道 ti?dào 7670铁丝 ti?s? 7674帖 ti?

7678听讲 t?nɡjiǎnɡ 7682听信 t?nɡxìn 7686庭审 tínɡsh?n 7690停车 tínɡch? 7694停歇 tínɡxi? 7698挺拔 tǐnɡbá 7702艇 tǐnɡ 7706通称 tōngch?ng 7710通航 tōnghánɡ 7714通令 tōnglìng 7718通商 tōngshünɡ 7722通行 tōngxíng 7726同步 t?ngbù 7730同盟 t?ngm?nɡ 7734同心 t?ngx?n 7738铜板 t?nɡbǎn 7742童工 t?nɡɡōnɡ 7746统称 tǒnɡch?nɡ 7750统帅 tǒnɡshuài 7754统制 tǒnɡzhì 7758痛恨 t?nɡh?n 7762偷懒 tōulǎn

7687庭院 tínɡyuàn 7691停放 tínɡfànɡ 7695停业 tínɡy? 7699挺进 tǐnɡjìn 7703通报 tōngbào 7707通达 tōngdá 7711通话 tōnghuà 7715通路 tōnglù 7719通俗 tōngsú 7723通则 tōngz? 7727同感 t?ngɡǎn 7731同名 t?ngmínɡ 7735同性 t?ngxìnɡ 7739铜臭 t?nɡxiù 7743童心 t?nɡx?n 7747统筹 tǒnɡch?u 7751统率 tǒnɡshài 7755捅 tǒnɡ

7688停办 tínɡbàn 7692停刊 tínɡkün 7696停战 tínɡzhàn 7700挺立 tǐnɡlì 7704通畅 tōngchànɡ 7708通风 tōngf?nɡ 7712通婚 tōnghūn 7716通气 tōngqì 7720通宵 tōngxiüo 7724同班 t?ngbün 7728同居 t?ngjū 7732 同位 t?ngw?isù 素

7736同姓 t?ngxìnɡ 7740铜钱 t?nɡqián 7744童子 t?nɡzǐ 7748统购 tǒnɡɡ?u 7752统辖 tǒnɡxiá 7756痛斥 t?nɡchì 7760痛哭 t?nɡkū 7764偷袭 tōuxí

7745瞳孔 t?nɡkǒnɡ 7749统领 tǒnɡlǐnɡ 7753 统一 tǒnɡy?tǐ 体

7757痛楚 t?nɡchǔ 7761痛心 t?nɡx?n

7759痛觉 t?nɡju? 7763偷窃 tōuqi?

7765头等 t?ud?nɡ 7769头盔 t?uku? 7773头痛 t?ut?nɡ 7777投案 t?u’àn 7781投递 t?udì 7785投票 t?upiào 7789投影 t?uyǐnɡ 7793透气 t?uqì 7797突围 tūw?i 7801图景 tújǐnɡ 7805图像 túxiànɡ 7809徒工 túɡōnɡ 7813途 tú

7766头骨 t?uɡǔ 7770头颅 t?ulú 7774头衔 t?uxián 7778投保 t?ubǎo 7782投放 t?ufànɡ 7786投射 t?ush? 7790投掷 t?uzhì 7794透视 t?ushì 7798突袭 tūxí 7802图谋 túm?u 7806图样 túyànɡ 7810徒然 túrán 7814涂料 túliào 7818屠宰 túzǎi 7822土语 tǔyǔ 7826吐血 tùxi? 7830团聚 tuánjù 7834推辞 tu?cí 7838推断 tu?duàn 7842推算 tu?suàn 7846推演 tu?yǎn 7850颓丧 tuísàng 7854退回 tuìhuí 7858退守 tuìshǒu 7862退学 tuìxu? 7866蜕皮 tuìpí 7870吞没 tūnm? 7874吞咽 tūnyàn 7878臀 tún 7882拖鞋 tuōxi? 7886脱节 tuōji? 7890脱胎 tuōtüi 7894陀螺 tu?lu?

7767头号 t?uhào 7771头目 t?umù 7775头绪 t?uxù 7779投奔 t?ub?n 7783投考 t?ukǎo 7787投身 t?ush?n 7791透彻 t?uch? 7795秃顶 tūdǐnɡ 7799图表 túbiǎo 7803图片 túpiàn 7807徒步 túbù 7811徒手 túshǒu 7815涂抹 túmǒ 7819土产 tǔchǎn 7823土质 tǔzhì 7827湍急 tuünjí 7831团圆 tuányuán 7835推导 tu?dǎo 7839推举 tu?jǔ 7843推想 tu?xiǎnɡ 7847推移 tu?yí 7851腿脚 tuǐjiǎo 7855退路 tuìlù 7859退缩 tuìsuō 7863蜕 7867褪 tuì tuì

7768头巾 t?uj?n 7772头疼 t?ut?nɡ 7776头子 t?uzi 7780投标 t?ubiüo 7784投靠 t?ukào 7788投诉 t?usù 7792透亮 t?u*liànɡ 7796突起 tūqǐ 7800图解 túji? 7804图腾 tút?nɡ 7808徒弟 tú*dì 7812徒刑 túxínɡ 7816屠 tú

7817屠刀 túdüo 7821土星 tǔx?nɡ 7825吐露 tǔlù 7829团伙 tuánhuǒ 7833推崇 tu?ch?nɡ 7837推定 tu?dìnɡ 7841推敲 tu?qiüo 7845推选 tu?xuǎn 7849颓然 tuírán 7853退还 tuìhái 7857退让 tuìrànɡ 7861退伍 tuìwǔ 7865蜕化 tuìhuà 7869吞并 tūnbìnɡ 7873吞吐 tūntǔ 7877囤积 túnj? 7881拖欠 tuōqiàn 7885托盘 tuōpán 7889脱水 tuōshuǐ 7893驮 tu?

7820土豆 tǔd?u 7824土著 tǔzhù 7828团队 tuánduì 7832推迟 tu?chí 7836推倒 tu?dǎo 7840推力 tu?lì 7844推卸 tu?xi? 7848颓废 tuíf?i 7852退步 tuìbù 7856退却 tuìqu? 7860退位 tuìw?i 7864蜕变 tuìbiàn 7868吞 tūn

7871吞食 tūnshí 7875屯 tún 7879拖车 tuōch? 7883拖延 tuōyán 7887脱口 tuōkǒu 7891脱险 tuōxiǎn 7895驼 tu?

7872吞噬 tūnshì 7876囤 tún 7880拖累 tuōl?i 7884托管 tuōɡuǎn 7888脱身 tuōsh?n 7892脱销 tuōxiüo 7896驼背 tu?b?i

7897妥 7901拓 7909蛙 7913袜

tuǒ tu? wü wà

7898妥当 tuǒdang 7902唾 tu?

7899妥善 tuǒshàn 7903唾沫 tu?mo 7907洼 wü 7911瓦砾 wǎlì 7915外币 wàibì 7919外公 wàiɡōnɡ 7923外号 wàihào 7927外露 wàilù 7931外伤 wàishünɡ 7935外围 wàiw?i 7939外延 wàiyán 7943外长 wàichánɡ 7947弯路 wünlù 7951完工 wánɡōnɡ 7955玩弄 wánn?nɡ 7959玩物 wánwù 7963宛如 wǎnrú 7967晚报 wǎnbào 7971晚年 wǎnnián 7975皖 wǎn

7900椭圆 tuǒyuán 7904唾液 tu?y? 7908洼地 wüdì 7912瓦斯 wǎs? 7916外宾 wàib?n 7920外观 wàiɡuün 7924外籍 wàijí 7928外貌 wàimào 7932外省 wàish?nɡ 7936外文 wàiw?n 7940外衣 wàiy? 7944外族 wàizú 7948剜 wün

7905挖苦 wüku

7906挖潜 wüqián 7910瓦解 wǎji? 7914袜子 wàzi 7918外感 wàiɡǎn 7922外行 wàiháng 7926外流 wàiliú 7930外人 wàir?n 7934外套 wàitào 7938外销 wàixiüo 7942外债 wàizhài 7946 外祖 wàizǔmǔ 母 wán

7917外出 wàichū 7921外海 wàihǎi 7925外加 wàijiü 7929外婆 wàip? 7933外事 wàishì 7937外线 wàixiàn 7941外因 wàiy?n 7945 外祖 wàizǔfù 父 wün

7949湾

7950丸

7952完好 wánhǎo 7956玩赏 wánshǎnɡ 7960 玩意 wányìer 儿

7953完结 wánji? 7957玩耍 wánshuǎ 7961顽固 wánɡù 7965挽救 wǎnjiù 7969晚会 wǎnhuì 7973惋惜 wǎnx? 7977万国 wànɡu? 7981腕 wàn

7954完满 wánmǎn 7958玩味 wánw?i 7962顽皮 wánpí 7966挽留 wǎnliú 7970晚婚 wǎnhūn 7974婉转 wǎnzhuǎn 7978万能 wànn?nɡ 7982蔓 wàn

7964挽回 wǎnhuí 7968晚辈 wǎnb?i 7972晚霞 wǎnxiá 7976万恶 wàn’? 7980 万紫 wànzǐqiünh?nɡ 千红

7979万岁 wànsuì 7983汪洋 wünɡyánɡ 7987王冠 wángguün 7991王子 wángzǐ 7995枉 wǎnɡ

7984亡灵 wánglínɡ 7988王后 wángh?u 7992网点 wǎnɡdiǎn 7996往常 wǎnɡchánɡ 8000往日 wǎnɡrì 7904唾液 tu?y? 7908洼地 wüdì 7912瓦斯 wǎs? 7916外宾 wàib?n 7920外观 wàiɡuün

7985王府 wángfǔ 7989王室 wángshì 7993网罗 wǎnɡlu? 7997往返 wǎnɡfǎn 7901拓 7909蛙 7913袜 tu? wü wà 7905挖苦 wüku

7986王宫 wángɡōnɡ 7990王位 wángw?i 7994网球 wǎnɡqiú 7998往复 wǎnɡfù 7902唾 tu? 7906挖潜 wüqián 7910瓦解 wǎji? 7914袜子 wàzi 7918外感 wàiɡǎn

7999往年 wǎnɡnián 7903唾沫 tu?mo 7907洼 wü 7911瓦砾 wǎlì 7915外币 wàibì 7919外公 wàiɡōnɡ

7917外出 wàichū

7921外海 wàihǎi 7925外加 wàijiü 7929外婆 wàip? 7933外事 wàishì 7937外线 wàixiàn 7941外因 wàiy?n 7945 外祖 wàizǔfù 父 wün

7922外行 wàiháng 7926外流 wàiliú 7930外人 wàir?n 7934外套 wàitào 7938外销 wàixiüo 7942外债 wàizhài 7946 外祖 wàizǔmǔ 母 wán

7923外号 wàihào 7927外露 wàilù 7931外伤 wàishünɡ 7935外围 wàiw?i 7939外延 wàiyán 7943外长 wàichánɡ 7947弯路 wünlù 7951完工 wánɡōnɡ 7955玩弄 wánn?nɡ 7959玩物 wánwù 7963宛如 wǎnrú 7967晚报 wǎnbào 7971晚年 wǎnnián 7975皖 wǎn

7924外籍 wàijí 7928外貌 wàimào 7932外省 wàish?nɡ 7936外文 wàiw?n 7940外衣 wàiy? 7944外族 wàizú 7948剜 wün

7949湾

7950丸

7952完好 wánhǎo 7956玩赏 wánshǎnɡ 7960 玩意 wányìer 儿

7953完结 wánji? 7957玩耍 wánshuǎ 7961顽固 wánɡù 7965挽救 wǎnjiù 7969晚会 wǎnhuì 7973惋惜 wǎnx? 7977万国 wànɡu? 7981腕 wàn

7954完满 wánmǎn 7958玩味 wánw?i 7962顽皮 wánpí 7966挽留 wǎnliú 7970晚婚 wǎnhūn 7974婉转 wǎnzhuǎn 7978万能 wànn?nɡ 7982蔓 wàn

7964挽回 wǎnhuí 7968晚辈 wǎnb?i 7972晚霞 wǎnxiá 7976万恶 wàn’? 7980 万紫 wànzǐqiünh?nɡ 千红

7979万岁 wànsuì 7983汪洋 wünɡyánɡ 7987王冠 wángguün 7991王子 wángzǐ 7995枉 8003妄 wǎnɡ wànɡ 7999往年 wǎnɡnián

7984亡灵 wánglínɡ 7988王后 wángh?u 7992网点 wǎnɡdiǎn 7996往常 wǎnɡchánɡ 8000往日 wǎnɡrì 8004妄图 wànɡtú 8008忘情 wànɡqínɡ 8012危 w?i

7985王府 wángfǔ 7989王室 wángshì 7993网罗 wǎnɡlu? 7997往返 wǎnɡfǎn 8001往事 wǎnɡshì 8005妄想 wànɡxiǎnɡ 8009忘却 wànɡqu? 8013危及 w?ijí 8017威 w?i

7986王宫 wángɡōnɡ 7990王位 wángw?i 7994网球 wǎnɡqiú 7998往复 wǎnɡfù 8002往昔 wǎnɡx? 8006 忘恩 wànɡ?nfùyì 负义

8007忘怀 wànɡhuái 8011旺季 wànɡjì 8015危难 w?inàn 8019威吓 w?ih? 8023微波 w?ibō 8027微细 w?ixì 8031为害 w?ihài 8035违心 w?ix?n 8039围观 w?iɡuün 8043围墙 w?iqiánɡ

8010忘我 wànɡwǒ 8014危急 w?ijí 8018威风 w?if?nɡ 8022威严 w?iyán 8026微妙 w?imiào 8030韦 w?i 8034违抗 w?ikànɡ 8038围攻 w?iɡōnɡ 8042围棋 w?iqí

8016危亡 w?iwánɡ 8020威望 w?iwànɡ 8024微风 w?if?nɡ 8028微型 w?ixínɡ 8032违 w?i 8036违约 w?iyu? 8040围巾 w?ij?n 8044围裙 w?i*qún

8021威武 w?iwǔ 8025微机 w?ij? 8029巍峨 w?i’? 8033违犯 w?ifàn 8037违章 w?izhünɡ 8041围困 w?ikùn

8045桅杆 w?igün 8049惟有 w?iyǒu 8053伟人 w?ir?n 8057苇 8061委 8065萎 w?i w?i w?i

8046帷幕 w?imù 8050维 w?i

8047惟恐 w?ikǒnɡ 8051维系 w?ixì 8055伪造 w?izào 8059尾随 w?isuí 8063委任 w?ir?n 8067卫兵 w?ib?nɡ 8071未免 w?imiǎn 8075味觉 w?iju? 8079胃口 w?ikǒu 8083蔚蓝 w?ilán 8087温饱 w?nbǎo 8091温泉 w?nquán 8095瘟 w?n

8048惟一 w?iy? 8052伟 w?i

8054伪善 w?ishàn 8058尾声 w?ish?nɡ 8062委派 w?ipài 8066萎缩 w?isuō 8070未尝 w?ichánɡ 8074位子 w?izi 8078畏缩 w?isuō 8082喂养 w?iyǎnɡ 8086慰问 w?iw?n 8090温情 w?nqínɡ 8094温馨 w?nx?n 8098文笔 w?nbǐ 8102文集 w?njí 8106文科 w?nk? 8110文坛 w?ntán 8114文雅 w?nyǎ 8118纹饰 w?nshì 8122吻合 w?nh? 8126稳当 w?ndang 8130稳重 w?nzh?nɡ 8134问卷 w?njuàn 8138涡流 wōliú 8142乌 wū 8146乌贼 wūz?i 8150污浊 wūzhu? 8154诬告 wūɡào 8158屋檐 wūyán 8162无耻 wúchǐ 8166无尽 wújìn 8170无聊 wúliáo 8174无私 wús?

8056伪装 w?izhuünɡ 8060纬线 w?ixiàn 8064委婉 w?iwǎn 8068卫队 w?iduì 8072未遂 w?isuì 8076畏 w?i 8080胃液 w?iy? 8084慰藉 w?iji? 8088温差 w?nchü 8092温室 w?nshì 8096瘟疫 w?nyì 8100文风 w?nf?nɡ 8104文静 w?njìnɡ 8108文凭 w?npínɡ 8112文武 w?nwǔ 8116文娱 w?nyú 8120蚊虫 w?nch?nɡ 8124稳步 w?nbù 8128稳健 w?njiàn 8132问号 w?nhào 8136瓮 w?nɡ 8140蜗牛 wōniú 8144乌鸦 wūyü 8148污蔑 wūmi? 8152巫师 wūsh? 8156诬陷 wūxiàn 8160无常 wúchánɡ 8164无辜 wúɡū 8168无理 wúlǐ 8172无能 wún?nɡ 8176无望 wúwànɡ

8069卫士 w?ishì 8073未能 w?in?nɡ 8077畏惧 w?ijù 8081谓语 w?iyǔ 8085慰劳 w?iláo 8089温存 w?ncún 8093温顺 w?nshùn 8097文本 w?nb?n 8101文官 w?nɡuün 8105文具 w?njù 8109文书 w?nshū 8113文选 w?nxuǎn 8117纹理 w?nlǐ 8121蚊帐 w?nzhànɡ 8125稳产 w?nchǎn 8129稳妥 w?ntuǒ 8133问候 w?nh?u 8137涡 wō 8141卧床 w?chuánɡ 8145乌云 wūyún 8149侮辱 wǔrǔ 8153呜咽 wūyün 8157屋脊 wūjǐ 8161无偿 wúchánɡ 8165无故 wúɡù 8169无量 wúliàng 8173无视 wúshì

8099文法 w?nfǎ 8103文教 w?njiào 8107文盲 w?nmánɡ 8111文体 w?ntǐ 8115文言 w?nyán 8119闻名 w?nmínɡ 8123紊乱 w?nluàn 8127稳固 w?nɡù 8131问答 w?ndá 8135翁 w?nɡ 8139窝头 wōt?u 8143乌黑 wūh?i 8147污秽 wūhuì 8151巫 wū

8155污蔑 wūmi? 8159无边 wúbiün 8163无端 wúduün 8167无赖 wúlài 8171无奈 wúnai 8175无损 wúsǔn

8177无畏 wúw?i 8181无心 wúx?n 8185无益 wúyì 8189梧桐 wút?nɡ 8193午 wǔ 8197午夜 wǔy? 8201武功 wǔɡōnɡ 8205武艺 wǔyì 8209舞场 wǔchǎng 8213舞曲 wǔqǔ 8217务农 wùn?nɡ 8221悟 8225夕 8229 wù x?

8178无谓 wúw?i 8182无须 wúxū 8186无垠 wúyín 8190五谷 wǔɡǔ 8194午餐 wǔcün 8198伍 8206捂 wǔ wǔ 8202武生 wǔsh?nɡ 8210舞动 wǔd?nɡ 8214舞厅 wǔt?nɡ 8218物产 wùchǎn 8222悟性 wùxìng 8226夕阳 x?yánɡ 8230西天 x?tiün 8234吸毒 x?dú 8238希冀 x?jì 8242唏嘘 x?xū 8246稀薄 x?b? 8250稀释 x?shì 8254溪 x? 8258熄灯 x?d?nɡ 8262习题 xítí 8266席子 xízi 8270洗刷 xǐshuü 8274喜鹊 xǐ*qu? 8278戏弄 xìn?ng 8282 细胞 xìbüoh? 核 xiá

8179无误 wúwù 8183无需 wúxū 8187无缘 wúyuán 8191五行 wǔxíng 8195午饭 wǔfàn 8199武打 wǔdǎ 8203武士 wǔshì 8207舞弊 wǔbì 8211舞会 wǔhuì 8215舞姿 wǔz? 8219物件 wùjiàn 8223晤 8227兮 wù x?

8180无暇 wúxiá 8184无遗 wúyí 8188毋 wú 8192五脏 wǔzànɡ 8196午睡 wǔshuì 8200武断 wǔduàn 8204武术 wǔshù 8208舞步 wǔbù 8212舞女 wǔnǚ 8216务必 wùbì 8220物象 wùxiànɡ 8224雾气 wùqì 8228西服 x?fú 8232西域 x?yù 8236吸食 x?shí 8240昔日 x?rì 8244悉 x?

西红 x?h?nɡshì 柿

8231西医 x?y? 8235吸盘 x?pán 8239昔 x? 8243奚落 x?lu? 8247稀饭 x?fàn 8251稀疏 x?shū 8255溪流 x?liú 8259膝 8267袭 8271铣 x? xí xǐ 8263习作 xízu?

8233西装 x?zhuünɡ 8237吸吮 x?shǔn 8241析出 x?chū 8245惜 x?

8248稀罕 x?han 8252稀有 x?yǒu 8256蜥蜴 x?yì 8260嬉戏 x?xì 8264席卷 xíjuǎn 8268洗涤 xǐdí 8272喜好 xǐhǎo 8276喜事 xǐshì 8280戏谑 xìxu? 8284细腻 xìnì 8288细则 xìz? 8292峡 xiá 8296遐想 xiáxiǎnɡ 8300下巴 xiàba 8304下海 xiàhǎi

8249稀奇 x?qí 8253犀利 x?lì 8257熄 x? 8261习气 xíqì 8265席位 xíw?i 8269洗礼 xǐlǐ 8273喜庆 xǐqìnɡ 8277喜讯 xǐxùn 8281戏院 xìyuàn 8285细弱 xìru? 8289瞎子 xiüzi 8293峡谷 xiáɡǔ 8297辖 xiá 8301下笔 xiàbǐ

8275喜人 xǐr?n 8279戏台 xìtái 8283细蜜 xìmì 8287细微 xìw?i 8291匣子 xiázi 8295狭小 xiáxiǎo 8299霞 xiá 8303下跌 xiàdi?

8286细碎 xìsuì 8290匣 8294狭长 xiáchánɡ 8298辖区 xiáqū 8302下等 xiàd?nɡ

8305下课 xiàk? 8309下台 xiàtái 8313下肢 xiàzh? 8317仙鹤 xiünh? 8321先辈 xiünb?i 8325先驱 xiünqū 8329纤 xiün 8333鲜红 xiünh?ng 8337闲人 xiánr?n 8341闲置 xiánzhì 8345娴熟 xiánshú 8349嫌疑 xiányí 8353险恶 xiǎn’? 8357现成 xiànch?nɡ 8361现役 xiànyì 8365宪兵 xiànb?nɡ 8369陷阱 xiànjǐnɡ 8373乡间 xiünɡjiün 8377乡音 xiünɡy?n 8381相处 xiünɡchǔ 8385相逢 xiünɡf?nɡ 8389相间 xiünɡjiàn 8393相宜 xiünɡyí 8397香料 xiünɡliào 8401厢 xiünɡ 8405镶嵌 xiünɡqiàn 8409祥 xiánɡ

8306下流 xiàliú 8310下文 xiàw?n 8314吓唬 xiàhǔ 8318仙境 xiünjìnɡ 8322先导 xiündǎo 8326先人 xiünr?n 8330纤毛 xiünmáo 8334鲜美 xiünm?i 8338闲散 xiánsǎn 8342贤 xián

8307下马 xiàmǎ 8311下行 xiàxíng 8315吓人 xiàr?n 8319仙女 xiünnǚ 8323先锋 xiünf?nɡ 8327先行 xiünxínɡ 8331纤细 xiünxì 8335鲜嫩 xiünn?n 8339闲谈 xiántán 8343咸菜 xiáncài 8347舷窗 xiánchuünɡ 8351显明 xiǎnmínɡ 8355险情 xiǎnqínɡ 8359现款 xiànkuǎn 8363限额 xiàn’? 8367宪政 xiànzh?nɡ 8371馅儿 xiàner 8375乡亲 xiünɡq?n 8379相称 xiünɡch?nɡ 8383

8308下手 xiàshǒu 8312下野 xiày? 8316夏令 xiàlìnɡ 8320仙人 xiünr?n 8324先例 xiünlì 8328先知 xiünzh? 8332掀 xiün 8336闲话 xiánhuà 8340闲暇 xiánxiá 8344涎 xián

8346衔接 xiánji? 8350显赫 xiǎnh? 8354险峻 xiǎnjùn 8358现货 xiànhu? 8362限定 xiàndìnɡ 8366宪章 xiànzhünɡ 8370陷落 xiànlu? 8374乡里 xiünɡlǐ 8378乡镇 xiünɡzh?n 8382相传 xiünɡchuán 8386相符 xiünɡfú 8390相距 xiünɡjù 8394相约 xiünɡyu? 8398香炉 xiünɡlú 8402厢房 xiünɡfánɡ 8406详 8410翔 xiánɡ xiánɡ

8348嫌弃 xiánqì 8352显眼 xiǎnyǎn 8356险要 xiǎnyào 8360现任 xiànr?n 8364限期 xiànq? 8368陷害 xiànhài 8372霰 xiàn 8376乡土 xiünɡtǔ 8380相持 xiünɡchí

相得 xiünɡd?yìzhünɡ8384相仿 xiünɡfǎnɡ 益彰 8388相隔 xiünɡɡ? 8392相思 xiünɡs? 8396香蕉 xiünɡjiüo 8400香甜 xiünɡtián 8404镶 xiünɡ 8408详情 xiánɡqínɡ 8412享乐 xiǎnɡl? 8416饷 xiǎnɡ 8420想念 xiǎnɡniàn 8424项链 xiànɡliàn 8428相片 xiünɡpiàn 8432象牙 xiànɡyá

8387相干 xiünɡɡün 8391相识 xiünɡshí 8395香火 xiünɡhuǒ 8399香水 xiünɡshuǐ 8403湘 xiünɡ 8407详尽 xiánɡjìn 8411享福 xiǎnɡfú 8415响亮 xiǎnɡliànɡ 8419想来 xiǎnɡlái 8423向阳 xiànɡyánɡ 8427相貌 xiünɡmào 8431象形 xiànɡxínɡ

8413享用 xiǎnɡy?nɡ 8417想必 xiǎnɡbì 8421向导 xiànɡdǎo 8425巷 xiàng

8414响动 xiǎngdong 8418想见 xiǎnɡjiàn 8422 向日 xiànɡrìkuí 葵

8426相机 xiünɡj? 8430象棋 xiànɡqí

8429相声 xiàngsheng

8433像样 xiànɡyànɡ 8437消防 xiüofánɡ 8441消散 xiüosàn 8445消长 xiüozhánɡ 8449硝烟 xiüoyün 8453潇 xiüo 8457小菜 xiǎocài 8461小丑 xiǎochǒu 8465小鬼 xiǎoɡuǐ 8469小米 xiǎomǐ 8473小巧 xiǎoqiǎo 8477小数 xiǎoshù 8481 小夜 xiǎoy?qǔ 曲

8434肖

xiüo

8435逍遥 xiüoyáo 8439消遣 xiüoqiǎn 8443消瘦 xiüosh?u 8447萧条 xiüotiáo 8451销路 xiüolù 8455嚣张 xiüozhünɡ 8459小车 xiǎoch? 8463小贩 xiǎofàn 8467小结 xiǎoji? 8471小品 xiǎopǐn 8475小人 xiǎor?n 8479小腿 xiǎotuǐ 8483孝 8487肖 xiào xiào

8436消沉 xiüoch?n 8440消融 xiüor?nɡ 8444消退 xiüotuì 8448硝 8452箫 xiüo xiüo

8438消磨 xiüom? 8442消逝 xiüoshì 8446萧 xiüo 8450销毁 xiüohuǐ 8454潇洒 xiüosǎ 8458小肠 xiǎochánɡ 8462小调 xiǎodiào 8466小节 xiǎoji? 8470小脑 xiǎonǎo 8474小区 xiǎoqū 8478小偷 xiǎotōu 8482晓 xiǎo

8456小便 xiǎobiàn 8460小吃 xiǎoch? 8464小褂 xiǎoɡuà 8468小看 xiǎokàn 8472小气 xiǎoqi 8476小生 xiǎosh?nɡ 8480小雪 xiǎoxu? 8484孝敬 xiàojìnɡ 8488肖像 xiàoxiànɡ 8492哮喘 xiüochuǎn 8496效劳 xiàoláo 8500效忠 xiàozhōnɡ 8504协 8508 xi? 协奏 xi?z?uqǔ 曲 xi?

8485孝顺 xiàoshùn 8489校风 xiàof?nɡ 8493笑脸 xiàoliǎn 8497效能 xiàon?nɡ 8501啸 xiào

8486孝子 xiàozǐ 8490校舍 xiàosh? 8494笑语 xiàoyǔ 8498效验 xiàoyàn 8502楔 xi?

8491校园 xiàoyuán 8495效法 xiàofǎ 8499效用 xiàoy?nɡ 8503歇脚 xi?jiǎo 8507协约 xi?yu? 8511邪气 xi?qì 8515偕 8519携 xi? xi?

8505协和 xi?h? 8509邪恶 xi?’? 8513胁迫 xi?p? 8517斜坡 xi?pō 8521写法 xi?fǎ 8525写照 xi?zhào 8529泄气 xi?qì 8533械 xi?

8506协力 xi?lì 8510邪路 xi?lù 8514挟 jiü 8518协调 xi?diào 8522写生 xi?sh?nɡ 8526 写字 xi?zìtái 台 xi?

8512胁

8516斜面 xi?miàn 8520携手 xi?shǒu 8524写意 xi?yì 8528泄露 xi?l?u 8532屑 xi?

8523写实 xi?shí 8527泄漏 xi?l?u 8531卸 xi?

8530泻

8534械斗 xi?d?u 8538心病 x?nbìnɡ 8542心地 x?ndì 8546心慌 x?nhuünɡ 8550心境 x?njìnɡ

8535亵渎 xi?dú 8539 心不 x?nbùzàiyün 在焉

8536谢绝 xi?ju? 8540心肠 x?nchánɡ 8544心房 x?nfánɡ 8548心计 x?njì 8552心口 x?nkǒu 8556心率 x?nlǜ

8537心爱 x?nài 8541心得 x?nd? 8545心肝 x?nɡün 8549心悸 x?njì

8543心烦 x?nfán 8547心急 x?njí 8551心坎 x?nkǎn 8555心律 x?nlǜ

8553心旷 x?nkuànɡsh?nyí8554心力 x?nlì

神怡 8557心切 x?nqi? 8561心酸 x?nsuün 8565心跳 x?ntiào 8569心绪 x?nxù 8573芯 x?n 8558心神 x?nsh?n 8562心态 x?ntài 8566心弦 x?nxián 8570 心眼 x?nyǎner 儿 x?n 8559心声 x?nsh?nɡ 8563心疼 x?nt?nɡ 8567心胸 x?nxiōnɡ 8571心意 x?nyì 8575辛辣 x?nlà 8579欣慰 x?nw?i 8583新婚 x?nhūn 8587新年 x?nnián 8591新秀 x?nxiù 8595薪 x?n 8599信风 xìnf?nɡ 8560心室 x?nshì 8564心田 x?ntián 8568心虚 x?nxū 8572心愿 x?nyuàn 8576辛劳 x?nláo 8580欣喜 x?nxǐ 8584新近 x?njìn 8588新诗 x?nsh? 8592新学 x?nxu? 8596薪金 x?nj?n 8600信封 xìnf?nɡ

8574辛

8577辛酸 x?nsuün 8581新潮 x?ncháo 8585新居 x?njū 8589新书 x?nshū 8593新意 x?nyì 8597薪水 x?n*shuǐ

8578欣然 x?nrán 8582新房 x?nfánɡ 8586新郎 x?nláng 8590新星 x?nx?nɡ 8594新月 x?nyu? 8598信步 xìnbù

8601信奉xìnf?nɡ 8605信赖xìnlài 8609信誉xìnyù

8602信服xìnfú 8606信使xìnshǐ 8610信纸xìnzhǐ

8603信函 8607信条 8611兴办 8615兴旺 8619星光 8623腥 8627邢 8631行将 8635行文 8639行装 8643醒悟 8647杏仁 8651幸好 8655性爱 8659性子 8663凶犯 8667匈奴 8671胸襟

xìnhán xìntiáo x?ngbàn x?ngwànɡ x?nɡɡuünɡ x?nɡ xínɡ xíngjiüng xíngw?n xíngzhuünɡ xǐnɡwù xìnɡr?n xìnɡhǎo xìnɡ’ài xìnɡzi xiōnɡfàn xiōnɡnú xiōnɡj?n

8604信件 8608信托 8612兴盛 8616兴修 8620星空 8624刑场 8628行车 8632行进 8636行销 8640形容词 8648幸 8652幸亏 8656性病 8660姓氏 8664凶狠 8668汹涌 8672胸口

xìnjiàn xìntuō x?ngsh?ng x?ngxiū x?nɡkōng xínɡchǎng xíngch? xíngjìn xíngxiüo xínɡr?nɡcí xìnɡ xìnɡku? xìnɡbìnɡ xìnɡshì xiōnɡh?n xiōnɡyǒnɡ xiōnɡkǒu

8613兴衰x?ngshuüi 8614兴亡x?ngwáng 8617星辰x?nɡch?n 8618猩猩x?ngxing 8621星体x?nɡtǐ 8625刑期xínɡq? 8633行径xíngjìnɡ 8641型号xínɡhào 8645兴致xìngzhì 8649幸存xìnɡcún 8657性急xìnɡjí 8622星座x?nɡzu? 8626刑侦xínɡzh?n 8634行礼xínglǐ 8642醒目xǐnɡmù 8646杏儿xìnɡer 8650幸而xìnɡ’?r 8658性命xìnɡmìnɡ

8629行程xíngch?nɡ 8630行船xíngchuán 8637行凶xíngxiōnɡ 8638行医xíngy?

8644兴高采烈xìnɡɡüocǎili?

8653幸免xìnɡmiǎn 8654幸运xìnɡyùn 8661凶残xiōnɡcán 8662凶恶xiōnɡ’? 8665凶猛xiōnɡm?nɡ 8666凶手xiōnɡshǒu 8669胸骨xiōnɡgǔ 8670胸怀xiōnɡhuái

8673胸腔xiōnɡqiünɡ8674胸膛xiōnɡtánɡ 8677雄厚xi?nɡh?u 8678雄浑xi?nɡhún 8685休 xiū 8686休假xiūjià 8690休止xiūzhǐ 8694修好xiūhǎo 8698修饰xiūshì

8675胸有成竹xiōnɡyǒuch?nɡzhú8676雄辩 8679雄蕊 8687休想 8691修补 8695修剪 8699修行 xi?nɡruǐ xi?nɡz? xiūxiǎnɡ xiūbǔ xiūjiǎn xiū*xínɡ 8680雄心 8684熊猫 8688修养 8692修长 8696修配 8700修整

xi?nɡbiàn xi?nɡx?n xi?nɡmüo xiūyǎnɡ xiūchánɡ xiūp?i xiūzh?nɡ

8681雄性xi?nɡxìnɡ 8682雄壮xi?nɡzhuànɡ8683雄姿 8689休整xiūzh?nɡ 8693修订xiūdìnɡ 8697修缮xiūshàn

8701 修筑 xiūzhù 8705 羞怯 xiūqi? 8709 秀 xiù 8713 秀气 xiùqi 8717 绣花 xiùhuü 8721 需要 xūyào 8725 虚幻 xūhuàn 8729 虚实 xūshí 8733 虚线 xūxiàn 8737 许诺 xǔnu? 8741 序幕 xùmù 8745 叙 8749 绪 8753 xù xù

8702 羞

xiū

8703 羞耻 xiūchǐ 8707 羞涩 xiūs? 8711 秀丽 xiùlì 8715 袖珍 xiùzh?n 8719 嗅觉 xiùju? 8723 须知 xūzh? 8727 虚拟 xūnǐ 8731 虚伪 xūw?i 8735 嘘 xū

8704 羞愧 xiūkuì 8708 朽 xiǔ 8712 秀美 xiùm?i 8716 袖子 xiùzi 8720 戌 xū 8724 虚构 xūɡ?u 8728 虚弱 xūru? 8732 虚无 xūwú 8736 许久 xǔjiǔ 8740 序列 xùli? 8744 序言 xùyán 8748 畜牧 chùmù 8752 蓄 8756 宣 xù xuün

8706 羞辱xiūrǔ 8710 秀才xiùcai 8714 袖口xiùkǒu 8718 锈 xiù 8722 须臾xūyú 8726 虚假xūjiǎ 8730 虚妄xūwànɡ 8734 虚心xūx?n 8738 许愿xǔyuàn 8742 序曲xùqǔ 8746 叙事xùshì 8750 续 xù

8739 旭日 xùrì 8743 序数 xùshù 8747 叙说 xùshuō 8751 絮 xù

蓄电 xùdiànchí 池

8754 蓄积xùj? 8758 宣读xuündú 8762 宣战xuünzhàn 8766 喧嚣xuünxiüo 8770 悬念xuánniàn 8774 旋涡xuánwō 8778 选票xuǎnpiào 8782 癣 8790 靴 xuǎn xu?

8755 蓄意 xùyì 8759 宣讲 xuünjiǎnɡ 8763 喧哗 xuünhuá 8767 玄 xuán

8757 宣称 xuünch?nɡ 8761 宣泄 xuünxi? 8765 喧嚷 xuünrǎng 8769 悬空 xuánkōng 8773 旋即 xuánjí 8777 选派 xuǎnpai 8781 选种 xuǎnzhǒnɡ 8785 眩晕 xuànyùn 8789 削减 xu?jiǎn

8760 宣誓 xuünshì 8764 喧闹 xuünnào 8768 悬浮 xuánfú 8772 悬崖 xuányá 8776 选民 xuǎnmín 8780 选送 xuǎns?nɡ 8784 绚丽 xuànlì 8788 削价 xu?jià 8792 薛 xu?

8771 悬殊 xuánshū 8775 选集 xuǎnjí 8779 选取 xuǎnqǔ 8783 炫耀 xuànyào 8787 渲染 xuànrǎn 8791 靴子 xu?zi

8786 旋风xuànf?nɡ

8793 穴位 xu?w?i 8797 学府 xu?fǔ 8801 学年 xu?nián 8805 学位 xu?w?i 8809 雪亮 xu?liànɡ 8813 雪原 xu?yuán 8817 血浆 xu?jiünɡ 8821 血气 xu?qì 8825 血色 xu?s? 8829 血型 xu?xínɡ 8833 熏 8837 旬 8841 巡 xūn xún xún

8794 学报xu?bào 8798 学界xu?ji? 8802 学期xu?q? 8806 学业xu?y? 8810 雪片xu?piàn 8814 血汗xu?hàn 8818 血泪xu?l?i 8822 血亲xu?q?n 8826 血糖xu?tánɡ 8830 血压xu?yü 8834 熏陶xūntáo 8838 寻常xúnchánɡ 8842 巡回xúnhuí 8846 训斥xùnchì 8850 汛 8854 驯 xùn xùn

8795 学费 xu?f?i 8799 学历 xu?lì 8803 学识 xu?shí 8807 学制 xu?zhì 8811 雪山 xu?shün 8815 血红 xu?h?ng 8819 血脉 xu?mài 8823 血清 xu?q?nɡ 8827 血统 xu?tǒnɡ 8831 血缘 xu?yuán 8835 薰 xūn 8839 寻根 xúnɡ?n 8843 巡警 xúnjǐnɡ 8847 训话 xùnhuà 8851 汛期 xùnq? 8855 驯服 xùnfú 8859 逊 xùn 8863 压低 yüd? 8867 鸭子 yüzi 8871 牙龈 yáyín 8875 哑 yǎ

8796 学风 xu?f?nɡ 8800 学龄 xu?línɡ 8804 学士 xu?shì 8808 雪茄 xu?jiü 8812 雪线 xu?xiàn 8816 血迹 xu?jì 8820 血泊 xu?b? 8824 血肉 xu?r?u 8828 血腥 xu?x?nɡ 8832 勋章 xūnzhünɡ 8836 循 xún 8840 寻觅 xúnmì 8844 巡逻 xúnlu? 8848 讯 8852 迅 xùn xùn

8845 巡视 xúnshì 8849 讯号 xùnhào 8853 迅猛 xùnm?nɡ 8857 驯鹿 xùnlù 8861 丫头 yütou 8865 押送 yüs?nɡ 8869 牙关 yáɡuün 8873 崖 yá

8856 驯化 xùnhuà 8860 逊色 xùns? 8864 压榨 yüzhà 8868 牙膏 yáɡüo 8872 蚜虫 yách?nɡ 8876 哑巴 yǎba 8880 轧 yà

8858 驯养xùnyǎnɡ 8862 压倒yüdǎo 8866 压韵yüyùn 8870 牙刷yáshuü 8874 衙门yámen 8878 雅 yǎ

8877 哑剧 yǎjù 8881 亚军 yàjūn 8885 殷红 yünh?ng 8889 烟袋 yündài 8893 烟火 yünhuo 8897 烟叶 yüny? 8801 学年 xu?nián 8805 学位 xu?w?i 8809 雪亮 xu?liànɡ 8813 雪原 xu?yuán 8817 血浆 xu?jiünɡ

8879 雅致 yüzhi 8883 亚热 yàr?dài 带

8882 亚麻yàmá 8886 胭脂yünzhi 8890 烟斗yündǒu 8894 烟幕yünmù 8898 焉 yün

8884 咽喉 yünh?u 8888 烟尘 yünch?n 8892 烟灰yünhu? 8896 烟雾 yünwù 8900 淹没 yünm? 8804 学士 xu?shì 8808 雪茄 xu?jiü 8812 雪线 xu?xiàn 8816 血迹 xu?jì 8820 血泊 xu?b?

8887 烟草 yüncǎo 8891 烟花 yünhuü 8895 烟筒 yüntonɡ 8899 淹 yün

8802 学期xu?q? 8806 学业xu?y? 8810 雪片xu?piàn 8814 血汗xu?hàn 8818 血泪xu?l?i

8803 学识 xu?shí 8807 学制 xu?zhì 8811 雪山 xu?shün 8815 血红 xu?h?ng 8819 血脉 xu?mài

8821 血气 xu?qì 8825 血色 xu?s? 8829 血型 xu?xínɡ 8833 熏 8837 旬 8841 巡 xūn xún xún

8822 血亲xu?q?n 8826 血糖xu?tánɡ 8830 血压xu?yü 8834 熏陶xūntáo 8838 寻常xúnchánɡ 8842 巡回xúnhuí 8846 训斥xùnchì 8850 汛 8854 驯 xùn xùn

8823 血清 xu?q?nɡ 8827 血统 xu?tǒnɡ 8831 血缘 xu?yuán 8835 薰 xūn 8839 寻根 xúnɡ?n 8843 巡警 xúnjǐnɡ 8847 训话 xùnhuà 8851 汛期 xùnq? 8855 驯服 xùnfú 8859 逊 xùn

8824 血肉 xu?r?u 8828 血腥 xu?x?nɡ 8832 勋章 xūnzhünɡ 8836 循 xún 8840 寻觅 xúnmì 8844 巡逻 xúnlu? 8848 讯 8852 迅 xùn xùn

8845 巡视 xúnshì 8849 讯号 xùnhào 8853 迅猛 xùnm?nɡ 8857 驯鹿 xùnlù 8861 丫头 yütou 8865 押送 yüs?nɡ 8869 牙关 yáɡuün 8873 崖 yá 8877 哑剧 yǎjù 8881 亚军 yàjūn 8885 殷红 yünh?ng 8889 烟袋 yündài 8893 烟火 yünhuo 8897 烟叶 yüny? 9001 洋溢 yánɡyì 9005 养护 yǎnɡhù 9009 养育 yǎnɡyù 9013 夭折 yüozh? 9017 妖精 yüojinɡ 9021 邀 yüo

8856 驯化 xùnhuà 8860 逊色 xùns? 8864 压榨 yüzhà 8868 牙膏 yáɡüo 8872 蚜虫 yách?nɡ 8876 哑巴 yǎba 8880 轧 yà

8858 驯养xùnyǎnɡ 8862 压倒yüdǎo 8866 压韵yüyùn 8870 牙刷yáshuü 8874 衙门yámen 8878 雅 yǎ

8863 压低 yüd? 8867 鸭子 yüzi 8871 牙龈 yáyín 8875 哑 yǎ 8879 雅致 yüzhi 8883 亚热 yàr?dài 带

8882 亚麻yàmá 8886 胭脂yünzhi 8890 烟斗yündǒu 8894 烟幕yünmù 8898 焉 yün 9002 仰慕yǎngmù 9006 养活yǎnghuo 9010 痒 yǎnɡ 9014 吆喝yüohe 9018 要挟yàojiü 9022 尧 yáo

8884 咽喉 yünh?u 8888 烟尘 yünch?n 8892 烟灰 yünhu? 8896 烟雾 yünwù 8900 淹没 yünm? 9004 养病 yǎnɡbìnɡ 9008 养生 yǎnɡsh?nɡ 9012 漾 yànɡ 9016 妖怪 yüo*ɡuài 9020 腰身 yüosh?n 9024 窑 yáo

8887 烟草 yüncǎo 8891 烟花 yünhuü 8895 烟筒 yüntonɡ 8899 淹 yün 9003 仰望 yǎngwànɡ 9007 养老 yǎnɡlǎo 9011 样板 yànɡbǎn 9015 妖 9023 姚 yüo yáo 9019 腰带 yüodài

9025 窑洞 yáod?nɡ 9029 摇篮 yáolán 9033 遥望 yáowànɡ 9037 药材 yàocái 9041 药水 yàoshuǐ 9045 要害 yàohài

9026 谣言yáoyán 9030 摇曳yáoy? 9034 瑶 yáo 9038 药店yàodiàn 9042 要道yàodào 9046 要好yàohǎo

9027 摇摆 yáobǎi 9031 徭役 yáoyì 9035 舀 yǎo 9039 药方 yàofünɡ 9043 要地 yàodì 9047 要件 yàojiàn

9028 摇动 yáod?nɡ 9032 遥控 yáok?nɡ 9036 窈窕 yǎotiǎo 9040 药剂 yàojì 9044 要点 yàodiǎn 9048 要领 yàolǐnɡ

9049 要命 yàomìnɡ 9053 耀眼 yàoyǎn 9057 冶 y? 9061 野性 y?xìnɡ 9065 叶柄 y?bǐnɡ 9069 夜班 y?bün 9073 夜市 y?shì 9077 液晶 y?j?nɡ 9081

9050 要人yàor?n 9054 掖 y?

9051 要职 yàozhí 9055 椰子 y?zi 9059 野地 y?dì 9063 业己 y?jǐ 9067 叶脉 y?mài 9071 夜幕 y?mù 9075 液 9079 y? 一筹 y?ch?um?zhǎn 莫展

9052 耀 9056 噎

yào y?

9058 野菜y?cài 9062 业绩y?jì 9066 叶绿 y?lǜsù 素

9060 野心 y?x?n 9064 业主 y?zhǔ 9068 曳 y?

9070 夜空y?kōng 9074 夜校y?xiào 9078 腋 y?

9072 夜色 y?s? 9076 液化 y?huà 9080 一点 y?diǎnr 儿

一帆 y?fünf?nɡshùn9082 一概y?ɡài 风顺 一目 9085 y?mùlliǎorán 9086 一瞥y?pi? 了然 一丝 9089 y?s?bùɡǒu 9090 伊 y? 不苟 9093 衣衫 y?shün 9097 医师 y?sh? 9101 依恋 y?liàn 9105 依仗 y?zhànɡ 9109 贻误 yíwù 9113 胰腺 yíxiàn 9117 遗风 yíf?nɡ 9121 遗失 yísh? 9125 遗像 yíxiànɡ 9129 疑团 yítuán 9133 倚靠 yǐkào 9137 议案 yì’àn 9141 议决 yìju? 9145 异端 yìduün 9149 异体 yìtǐ 9153 异性 yìxìnɡ 9157 抑 9161 邑 yì yì 9094 衣食y?shí 9098 医务y?wù 9102 依托y?tuō 9106 仪表yíbiǎo 9110 姨 yí

9083 一举 y?jǔ 9087 一气 y?qì 9091 衣襟 y?j?n 9095 衣物 y?wù 9099 医治 y?zhì 9103 依偎 y?w?i 9107 夷 yí

9084 一流 y?liú 9088 一瞬 y?shùn 9092 衣料 y?liào 9096 衣着 y?zhu? 9100 依存 y?cún 9104 依稀 y?x? 9108 宜人 yír?n 9112 胰岛 yídǎosù 素

9111 姨妈 yímü 9115 移居 yíjū 9119 遗漏 yíl?u 9123 遗忘 yíwànɡ 9127 疑虑 yílǜ 9131 已然 yǐrán 9135 艺人 yìr?n 9139 议定 yìdìnɡ 9143 屹立 yìlì 9147 异化 yìhuà 9151 异物 yìwù 9155 异议 yìyì 9159 抑扬 yìyánɡdùncu? 顿挫

9114 移交yíjiüo 9118 遗迹yíjì 9122 遗体yítǐ 9126 遗言yíyán 9130 疑心yíx?n 9134 义气yì*qì 9138 议程yìch?nɡ 9142 议题yìtí 9146 异国yìɡu? 9150 异同yìt?ng 9154 异样yìyànɡ 9158 抑或yìhu? 9162 役使yìshǐ

9116 移存 yícún 9120 遗弃 yíqì 9124 遗物 yíwù 9128 疑难 yínán 9132 已往 yǐwǎnɡ 9136 忆 yì 9140 议价 yìjià 9144 异彩 yìcǎi 9148 异己 yìjǐ 9152 异乡 yìxiünɡ 9156 异族 yìzú 9160 抑郁 yìyù 9164 译文 yìw?n

9163 译本 yìb?n

9165 驿站 yìzhàn 9169 益处 yì*chù 9173 意料 yìliào 9177 意愿 yìyuàn 9181 毅力 yìlì 9185 阴暗 y?n’àn 9189 阴冷 y?nl?nɡ 9193 阴森 y?ns?n 9197 阴郁 y?nyù 9101 依恋 y?liàn 9105 依仗 y?zhànɡ 9109 贻误 yíwù 9113 胰腺 yíxiàn 9117 遗风 yíf?nɡ 9121 遗失 yísh? 9125 遗像 yíxiànɡ 9129 疑团 yítuán 9133 倚靠 yǐkào 9137 议案 yì’àn 9141 议决 yìju? 9145 异端 yìduün 9149 异体 yìtǐ 9153 异性 yìxìnɡ 9157 抑 9161 邑 yì yì

9166 疫 9170 逸

yì yì

9167 疫苗 yìmiáo 9171 翌日 yìrì 9175 意想 yìxiǎnɡ 9179 意旨 yìzhǐ 9183 臆造 yìzào 9187 阴极 y?njí 9191 阴凉 y?nliánɡ 9195 阴性 y?nxìnɡ 9199 音标 y?nbiüo 9103 依偎 y?w?i 9107 夷 yí

9168 益虫 yìch?nɡ 9172 意会 yìhuì 9176 意向 yìxiànɡ 9180 溢 yì 9184 因袭 y?nxí 9188 阴间 y?njiün 9192 阴霾 y?nmái 9196 阴雨 y?nyǔ 9200 音程 y?nch?nɡ 9104 依稀 y?x? 9108 宜人 yír?n 9112 胰岛 yídǎosù 素

9174 意念yìniàn 9178 意蕴yìyùn 9182 熠熠yìyì 9186 阴沉y?nch?n 9190 阴历y?nlì 9194 阴险y?nxiǎn 9198 阴云y?nyún 9102 依托y?tuō 9106 仪表yíbiǎo 9110 姨 yí

9111 姨妈 yímü 9115 移居 yíjū 9119 遗漏 yíl?u 9123 遗忘 yíwànɡ 9127 疑虑 yílǜ 9131 已然 yǐrán 9135 艺人 yìr?n 9139 议定 yìdìnɡ 9143 屹立 yìlì 9147 异化 yìhuà 9151 异物 yìwù 9155 异议 yìyì 9159 抑扬 yìyánɡdùncu? 顿挫

9114 移交yíjiüo 9118 遗迹yíjì 9122 遗体yítǐ 9126 遗言yíyán 9130 疑心yíx?n 9134 义气yì*qì 9138 议程yìch?nɡ 9142 议题yìtí 9146 异国yìɡu? 9150 异同yìt?ng 9154 异样yìyànɡ 9158 抑或yìhu? 9162 役使yìshǐ 9166 疫 9170 逸 yì yì

9116 移存 yícún 9120 遗弃 yíqì 9124 遗物 yíwù 9128 疑难 yínán 9132 已往 yǐwǎnɡ 9136 忆 yì

9140 议价 yìjià 9144 异彩 yìcǎi 9148 异己 yìjǐ 9152 异乡 yìxiünɡ 9156 异族 yìzú 9160 抑郁 yìyù 9164 译文 yìw?n 9168 益虫 yìch?nɡ 9172 意会 yìhuì 9176 意向 yìxiànɡ 9180 溢 yì 9184 因袭 y?nxí 9188 阴间 y?njiün 9192 阴霾 y?nmái

9163 译本 yìb?n 9167 疫苗 yìmiáo 9171 翌日 yìrì 9175 意想 yìxiǎnɡ 9179 意旨 yìzhǐ 9183 臆造 yìzào 9187 阴极 y?njí 9191 阴凉 y?nliánɡ

9165 驿站 yìzhàn 9169 益处 yì*chù 9173 意料 yìliào 9177 意愿 yìyuàn 9181 毅力 yìlì 9185 阴暗 y?n’àn 9189 阴冷 y?nl?nɡ

9174 意念yìniàn 9178 意蕴yìyùn 9182 熠熠yìyì 9186 阴沉y?nch?n 9190 阴历y?nlì

9193 阴森 y?ns?n 9197 阴郁 y?nyù 9201 音符 y?nfú 9205 音色 y?ns? 9209 姻缘 y?nyuán 9213 吟 9221 寅 yín yín 9217 银元 yínyuán 9225 引擎 yǐnqínɡ 9229 引诱 yǐny?u 9233 隐患 yǐnhuàn 9237 隐没 yǐnm? 9241 印发 yìnfü 9245 印行 yìnxíng 9249 应届 y?ngji? 9253 英明 y?nɡmínɡ 9257 樱桃 y?nɡ*táo 9261 迎合 yínɡh? 9265 迎战 yínɡzhàn 9269 盈亏 yínɡku? 9273 营房 yínɡfánɡ 9277 萦绕 yínɡrào 9281 影射 yǐnɡsh? 9285 应酬 yìngch?u 9289 应邀 yìngyüo 9293 硬币 yìnɡbì 9297 硬性 yìnɡxìnɡ 9301 庸俗 yōnɡsú 9305 永生 yǒnɡsh?nɡ 9309 泳 9313 蛹 yǒnɡ yǒnɡ

9194 阴险y?nxiǎn 9198 阴云y?nyún 9202 音高y?nɡüo 9206 音讯y?nxùn 9210 殷 y?n 9214 银河yính? 9218 银子yínzi 9222 尹 yǐn 9226 引申yǐnsh?n 9230 引证yǐnzh?nɡ 9234 隐居yǐnjū 9238 隐士yǐnshì 9242 印花yìnhuü 9246 印章yìnzhünɡ 9250 应允y?ngyǔn 9254 英武y?nɡwǔ 9258 鹦鹉y?nɡwǔ 9262 迎面yínɡmiàn 9266 荧光yínɡɡuünɡ 9270 盈余yínɡyú 9274 营救yínɡjiù 9278 蝇 yínɡ

9195 阴性 y?nxìnɡ 9199 音标 y?nbiüo 9203 音量 y?nliàng 9207 音译 y?nyì 9211 殷切 y?nqi? 9215 银幕 yínmù 9219 淫 yín 9223 引发 yǐnfü 9227 引水 yǐnshuǐ 9231 饮料 yǐnliào 9235 隐瞒 yǐnmán 9239 隐约 yǐnyu? 9243 印记 yìnjì 9247 印证 yìnzh?nɡ 9251 英镑 y?nɡbànɡ 9255 婴 9259 膺 y?nɡ y?nɡ

9196 阴雨 y?nyǔ 9200 音程 y?nch?nɡ 9204 音律 y?nlǜ 9208 音韵 y?nyùn 9212 殷勤 y?nqín 9216 银杏 yínxìnɡ 9220 淫秽 yínhuì 9224 引路 yǐnlù 9228 引文 yǐnw?n 9232 饮水 yǐnshuǐ 9236 隐秘 yǐnmì 9240 瘾 yǐn

9244 印染 yìnrǎn 9248 荫庇 y?nbì 9252 英俊 y?nɡjùn 9256 樱花 y?nɡhuü 9260 迎风 yínɡf?nɡ 9264 迎头 yínɡt?u 9268 盈 yínɡ

9263 迎亲 yínɡq?n 9267 荧屏 yínɡpíng 9271 萤 yínɡ 9275 营垒 yínɡl?i 9279 赢 yínɡ

9272 营地 yínɡdì 9276 营造 yínɡzào 9280 赢利 yínɡlì 9284 应变 yìngbiàn 9288 应考 yìngkǎo 9292 映照 yìnɡzhào 9296 硬件 yìnɡjiàn 9300 痈 yōnɡ

9282 影象yǐnɡxiànɡ 9286 应对yìngduì 9290 应战yìngzhàn 9294 硬度yìnɡdù 9298 拥抱yōnɡbào 9302 壅 yōnɡ

9283 影院 yǐnɡyuàn 9287 应急 yìngjí 9291 应征 yìngzh?nɡ 9295 硬化 yìnɡhuà 9299 拥戴 yōnɡdài 9303 臃肿 yōnɡzhǒnɡ 9307 咏 yǒnɡ

9304 永别 yǒnɡbi? 9308 咏叹 yǒnɡtàndiào 调

9306 甬道yǒnɡdào 9310 勇 yǒnɡ

9311 勇猛 yǒnɡm?nɡ 9315 用场 y?nɡchǎng 9319 用劲 y?nɡjìn

9312 勇士 yǒnɡshì 9316 用法 y?nɡfǎ 9320 用具 y?nɡjù

9314 踊跃yǒnɡyu? 9318 用功y?nɡɡōnɡ

9317 用工 y?nɡɡōnɡ

9321 用心 y?nɡx?n 9325 优厚 yōuh?u 9329 优雅 yōuyǎ 9333 忧虑 yōulǜ 9337 幽灵 yōulínɡ 9341 悠然 yōurán 9345 由衷 y?uzhōnɡ 9349 邮件 y?ujiàn 9353 油菜 y?ucài 9357 油门 y?um?n 9361 油条 y?utiáo 9365 游记 y?ujì 9369 游离 y?ulí 9373 游玩 y?uwán 9377 友邦 yǒubünɡ 9381

9322 用意y?nɡyì 9326 优化yōuhuà 9330 优异yōuyì 9334 忧伤yōushünɡ 9338 幽深yōush?n 9342 悠闲yōuxián 9346 邮 y?u 9350 邮局y?ujú 9354 油茶y?uchá 9358 油墨y?um? 9362 油污y?uwū 9366 游客y?uk? 9370 游历y?ulì 9374 游艺y?uyì 9378 友情yǒuqínɡ

9323 佣金 y?ngj?n 9327 优生 yōush?nɡ 9331 优

赞助商链接
更多相关文档:

普通话水平测试用普通话词语表

普通话水平测试用普通话词语表 - 1、本表根据《普通话水平测试用普通话词语表》编制。 2、本表供普通话 水平测试第二项——读多音节词语(100 个音节)测试使用。 ...

普通话水平测试用普通话词语表(整理版)_图文

普通话水平测试用普通话词语表 1 阿ā 2 阿姨 āyí 3 挨āi 4 挨ái 5 矮ǎi 6 爱ài 7 爱国 à iguó 8 爱好 à ihà o 9 爱护 à ihù 10 爱情...

《普通话水平测试用普通话词语表》

普通话水平测试用普通话词语表-10 表一 党员 当 当成 当年 当时 当天 当做 档案 刀导 导弹 导管 导体 导线 导演 导致 岛 岛屿 倒 倒霉 到 到处 到达 到底 ...

普通话水平测试用普通话词语表(表一常用字)_图文

普通话水平测试用普通话词语表(表一常用字) - 普通话水平测试用普通话词语表(表一) 序号 字词 拼音 ā 1-5 阿à i 6-10 爱à iren 11-15 爱人 ānpéi ...

普通话水平测试用普通话词语表(一)

普通话水平测试用普通话词语表(一)_其它考试_资格考试/认证_教育专区。1 5 9 ...ng bào?fù 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66...

《普通话水平测试用普通话词语表》

普通话水平测试用普通话词语表》 - 《普通话水平测试用普通话词语表普通话水平测试用普通话词语表 表一 (1-6595 条)方明 于芳朗读 普通话水平测试用普通话...

普通话水平测试用普通话词语表

普通话水平测试用普通话词语表-10 表一 党员当当成当年当时当天当做档案刀导导弹导管导体导线导演导致岛岛屿倒倒霉到到处到 达到底到来盗盗窃道道德道教道理道路稻稻...

普通话水平测试用必读轻声词语表

普通话水平测试用必读轻声词语表_其它语言学习_外语学习_教育专区。普通话水平测试用必读轻声词语表说 明 1、本表根据《普通话水平测试用普通话词语表》编制。 2、本...

普通话水平测试用普通话词语表(一)

普通话水平测试用普通话词语表(一)_其它考试_资格考试/认证_教育专区。 文档贡献者 蓝惜暖 贡献于2013-10-17 1 /2 相关文档推荐 ...

普通话水平测试用普通话词语表(一)

普通话水平测试用普通话词语表(一) 普通话考试普通话考试隐藏>> 1 5 9 13 17...2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 ...

更多相关标签:
网站地图

文档资料共享网 nexoncn.com copyright ©right 2010-2020。
文档资料共享网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。email:zhit325@126.com